Iň täze habarlar

Ysraýyl Aşgabada täze ilçi ugratdy

24.03.2023 | 00:25 |
 Ysraýyl Aşgabada täze ilçi ugratdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi Ysmaýyl Haldi bilen duşuşyk geçirdi. Ilçi duşuşygyň başynda ministre ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.

Diplomatlar özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça türkmen-ysraýyl hyzmatdaşlygynyň ýagdaýyny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar – diýlip, Türkmenistanyň Daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

Duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin bilelikdäki hökümetara toparyň döredilmeginiň maksadalýykdygy nygtaldy. Medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmeginde ileri tutulýan ugurlar hökmünde saglygy goraýyş we lukmançylyk, ylym-bilim ugurlary kesgitlenildi. Şeýle-de, myhman Türkmenistanda Ysraýylyň Medeniýet günlerini geçirmekde gyzyklanmalaryny beýan etdi.

Ozal mart aýynyň başynda Ysraýylyň i24NEWS halkara teleýaýlymy Aşgabatda Ysraýylyň hemişelik ilçihanasyny resmi taýdan açmak üçin Ysraýylyň Daşary işler ministri Eli Koeniň ýakyn wagtda Türkmenistana ugrajakdygyny habar beripdi.

Mundan ozal Ysraýylyň DIM-niň Ýewraziýa bölüminiň müdiri Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy we ýurdumyzyň Daşary işler ministriniň, Içeri işler ministriniň orunbasarlary, Saglygy goraýyş ministri we beýleki resmi adamlar bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek boýunça we sebit meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi ozal bu wezipäni bir ýyla golaý eýelän Bet-Iden Kaýty çalyşdy.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: