Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy türk kompaniýalarynyň başlyklary bilen duşuşdy

01.03.2024 | 18:00 |
 Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy türk kompaniýalarynyň başlyklary bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji martda Antalýada geçirilen Diplomatik forumyň çäginde “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň Dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.

Duşuşykda türkmen-türk gatnaşyklarynyň ýokary depginde ösýändigi we iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň energetika, dokma senagaty, gurluşyk we beýleki pudaklary öz içine alýandygy bellendi. Şeýlelikde, “Çalyk Holding” kompaniýasy saglygy goraýyş, önümçilik we energetika pudaklarynda iň täze tehnologiýa desgalaryny gurdy we enjamlaşdyrdy. Hazaryň kenarynda gurulýan kuwwaty 1574 megawatt bolan kombinirlenen aýlaw elektrik stansiýasy, türkmen elektrik energiýasynyň goňşy we beýleki ýurtlara eksportyny artdyrar.

Ahmet Çalyk, özüne bildirilýän ynam üçin türkmen halkynyň Milli Liderine minnetdarlyk bildirdi we türk holdinginiň ýurdumyzda amala aşyrylýan iri infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagynyň uly hormatdygyny aýtdy. Bu barada TDH ýazýar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň başlygy we “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen hem duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda hususy pudagyň üsti bilen köp ýyllyk türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň ikitaraplaýyn söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň giňelmegine uly goşant goşýandygy mälim edildi. Şeýle hem, “Rönesans Holding” kompaniýasynyň uzak wagtlap türkmen bazarynda üstünlikli işleýändigi, şäher meýilnamasy, nebit-gaz we himiýa senagaty ýaly möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşandygy bellendi.

“Rönesans Holding”-iň Türkmenistan bilen gatnaşygyny artdyrmak islegine we munuň üçin bar bolan tejribe we potensialy üpjün etmäge taýýardygyny bellemek bilen, Erman Ylyjak, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň özüne bildirilýän ynam bilen buýsanýandygyny we hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigini aýtdy.

ORIENT news

Foto: antalyakorfez.com

Şeýle hem okaň: