Iň täze habarlar

Ysraýylyň Daşary işler ministrliginde sanly “ilçi” işläp başlady

20.09.2023 | 22:24 |
 Ysraýylyň Daşary işler ministrliginde sanly “ilçi” işläp başlady

Ysraýylyň Daşary işler ministrligi ulgamda özüniň ilkinji resmi “wekilhanasy” – sanly awataryny açdy. Ony ministrligiň sanly diplomatiýa bölüminiň başlygy Dewid Saranginiň nusgasy esasynda emeli intellekti ulanmak arkaly işe girizildi.

Mälim edilişine görä, awatar örän gysga wagtda Ysraýylyň daşary syýasat ýörelgelerinden ugur alyp, 8 dilde mazmun düzüp bilýär. Ol iňlis, fransuz, nemes, ispan, hindi, italýan, polýak we portugal dilleri bilýär.

Ýurduň daşary işler ministri Eli Koeniň bellemegine görä, emeli intellekti ulanmak arkaly täze tehnologiýanyň işe girizilmegi üýtgäp durýan dünýäde ministrligiň işini sazlaşykly ýöretmäge aýrdam eder. Mundan başga-da, ol emeli intellekti ulanmak arkaly wideomazmunlary döretmek bilen maglumatyň hakykylygyny ýokarlandyrar.

Bu tehnologiýa Ysraýylyň “Hour One” kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanypdyr. Onuň üsti bilen bir düwmäni basmak arkaly, professional diplomatlar tarapyndan taýýarlanan ýazglary ulanyp, wdeşekilli maglumat materiallaryny taýýarlaýar. Basym bu tehnologiýany dil öwrenmesi kyn bolan ýurtlaryň ilçileri we diplomatlary hem ulanar.

ORIENT news

Foto: Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrligi

Şeýle hem okaň: