Iň täze habarlar

Dünýä sportunyň ösüşinde täze eýýäm başlanýar

27.02.2024 | 15:33 |
 Dünýä sportunyň ösüşinde täze eýýäm başlanýar

Bilermenler Russiýada 2024-nji ýylyň 21-nji fewralyndan 3-nji marty aralygynda geçirilýän çärä şeýle baha berdiler. Dünýä sportynyň taryhynda ilkinji gezek Kazanda «Geljegiň oýunlary» atly köpugurly halkara sport ýaryşy geçirilýär. Täze görnüşli oýunlar Eýrandan, Türkiýeden, Azerbaýjandan we Yslam dünýäsiniň beýleki ýurtlaryndan dünýäniň iň güýçli türgenlerini bir ýere jemledi. Ýaryşa 107 ýurda wekilçilik edýän 277 topardan jemi 2000-den gowrak türgen gatnaşýar.

Dünýäniň iň gowy türgenleri we kibersportçylary fijital konsepsiýasyna esaslanýan, ýagny nusgawy sportuň, kibersportuň hem-de tehnologiýalaryň aýratynlyklaryny özünde jemleýän 21 innowasion ugur boýunça bäsleşýärler.

Fijital ugur boýunça ýeňiş gazanmak üçin türgeniň diňe bir futbol ýa-da ýaryş meýdançasynda, ringde ýa-da halaýan wideo oýnunda ussat bolmagy ýeterlik däl. Fiziki we sanly tapgyrlarda toplanan utuklar birleşdirilýär, şeýlelikde, ýaryşlara gatnaşyjylaryň ýörite taýýarlygynyň we bir şertden beýlekisine tizden-tiz eýerip bilmek ukybynyň bolmagy zerurdyr.

«Geljegiň oýunlarynyň» ýaryşlary bäş «şerte» bölünýär:

«Sport» şerti nusgawy sporty olaryň sanly görnüşleri bilen birleşdirýär: fijital-futbol, fijital-basketbol, fijital-hokkeý, fijital-başa-baş söweş, fijital-ýaryş, fijital-skeýtbording, fijital-BMX we wirtual welosiped ýaryşy.

«Taktika» şerti kompýuter atyş oýunlaryny we lazertag meýdançasyndaky ýaryşlary öz içine alýar.

«Strategiýa» şerti «MOBA» görnüşindäki meşhur söweş meýdançasy oýunlaryny we «Tanklar dünýäsi» oýnuny, şeýle hem çydamlylyk babatda goşmaça synaglary öz içine alýar.

«Tizlik» şerti gatnaşyjylardan retro oýunlary mümkin boldugyça çalt tamamlamagy, soňra bolsa fiziki päsgelçilikler boýunça bäsleşmegi talap edýär.

«Tehnologiýalar» şerti gatnaşyjylaryň dolandyrmagynda dronlaryň we robotlaryň ýaryşlaryndan, tans simulýatoryndan, wirtual hakykat oýnundan, kibatletikadan hem-de sport programmirlemelsinden ybaratdyr.

Oýunlara gatnaşyjylar 2023-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda Moskwadan Baýkonura getirilen, soňra bolsa HKS-e uçurylan «Geljegiň oýunlarynyň» Kubogy ugrunda göreşýärler. 2024-nji ýylda ol kosmosdan gaýdyp geldi we «Geljegiň oýunlarynda» görkezildi. Bäsleşigiň umumy baýrak gaznasy 10 million dollara deňdir.

Oýunlaryň myhmanlary daşary ýurtlaryň wekiliýetlerinden hem-de Russiýanyň, Hytaýyň, BAE-niň, Wýetnamyň, Kubanyň, Italiýanyň, Siriýanyň, Fransiýanyň, Günorta Afrikanyň, Latyn Amerikasy ýurtlarynyň we beýleki döwletleriň metbugat gulluklarynyň 600-den gowrak wekilinden ybarat boldy. Bäsleşik ähli yklymlaryň 200 teleýaýlymynda, şol sanda Braziliýa we Çili, Hytaý we Hindistan ýaly döwletlerde, şeýle hem GDA ýurtlarynda ýaýlyma berilýär.

Açylyş dabarasy 21-nji fewralda Kazan şäherinde geçirildi we ýapylyş dabarasy 3-nji martda bolar. Bäsleşikde 20 ýurtdan 2000 meýletinçi işleýär, olar 7000 dalaşgäriň arasyndan saýlanyp alyndy.

Täze sport ugry – fijital – dünýäde barha meşhurlyk gazanýar. Russiýa ony esaslandyryjylaryň we ösdürmekde öňdebaryjylaryň biridir. «Geljegiň oýunlaryny» döretmek pikiri ilkinji gezek 2021-nji ýylda Kazanda öňe sürüldi. Häzirki wagtda «Russiýanyň sport paýtagty» diýlip atlandyrylýan Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda 2023-nji ýylyň maý aýynda Amerikadan, Ýewropadan we Aziýadan toparlaryň gatnaşmagynda fijital-futbol boýunça halkara ýaryş geçirildi. Ýaryşda Yslam ýurtlaryna Eýranyň «Persian Gulf» topary wekilçilik etdi.

Fijital-futbol boýunça ýaryşlar «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum 2023» atly halkara ykdysady forumynyň çäklerinde hem geçirildi. Onuň dowamynda dünýäde we Yslam raýdaşlyk guramasynyň ýurtlarynda fijital-futboly ösdürmegiň meseleleri aýratynlykda ara alnyp maslahatlaşyldy. Bilermenleriň pikir alyşmalaryna gatnaşanlar (şolaryň hatarynda Bahreýniň Kibersport federasiýasynyň prezidenti Huseýn Al-Kuheji hem bar) şeýle oýunlaryň häzirki döwrüň ýaşlarynyň sazlaşykly ösmegine goşant goşýandygy, onuň gyzyklanmalaryna laýyk gelýändigi we häzirki zaman kibersportçylarynyň, talyplarynyň hem-de mekdep okuwçylarynyň arasynda uly seslenme tapýandygy baradaky umumy pikire geldiler.

Şeýle hem bilermenler sportuň we bilelikdäki sport çäreleriniň, şol sanda fijital görnüşindäki ýaryşlaryň mundan beýläk-de geçirilmegini Russiýa bilen Yslam dünýäsiniň arasyndaky açyklyga, özara bähbitlilige hem-de kemsitmezlige esaslanýan durnukly hyzmatdaşlygyň şerti bolup durýandygyny bellediler.

«TATMEDIA»

Foto: bolgar.bezformata.com

Şeýle hem okaň: