Iň täze habarlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi

03.04.2024 | 14:27 |
 «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi

Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny berkitmek, sporta bolan söýgini artdyrmak we köpçülikleýin sporty ösdürmek maksady bilen her ýylda geçirilýän «Türkmenistan-ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlaryna «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bilen işjeň gatnaşýarlar.

3-nji aprelde Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň sport zalynda we sport meýdançasynda geçirilen sport ýaryşlary hem sagdyn we işjeň durmuş ýörelgeleriniň barha giň gerime eýe bolýandygyna hem-de ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgesini saýlap alýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Ata Watanymyzda ýaşlaryň sagdyn bedenli we sagdyn ruhly, kämil şahslar bolup ýetişmekleri, döwrebap bilim-terbiýe we hünär almaklary üçin döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp, ýaşlar ylym-bilimde, sportda öz başarnyklaryny görkezýärler we uly ruhubelentlik bilen üstünlikler gazanýarlar.

ORIENT news

Foto: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: