Samsung

Jemgyýet

22.02.2024 14:47
62
Penşenbe güni Aşgabatdaky Mejlisler merkezinde, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi.
22.02.2024 13:59
60
O.E. Kutafin adyndaky Moskwanyň döwlet hukuk uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary 21-22-nji fewralda uniwersitetde Russiýa Federasiýasyndaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň goldawy bilen geçirilen Halkara ene dili gününe bagyşlanan serginiň çäginde kitap sergisini we ene dili barada edebi çykyşlary guradylar.
22.02.2024 10:35
152
ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) “Sanly Çözgüt” kompaniýasy we “Sanly Bilim” bilim merkezi bilen bilelikde telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmäge gönükdirilen täze taslamany işe girizýär.
21.02.2024 15:24
141
Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň 14-nji çagyrylyşynyň mart aýynda boljak 2-nji mejlisiniň çäklerinde Hytaýyň daşary işler ministri Sin Gan ýerli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen duşuşup, ýurduň daşary syýasaty bilen bagly soraglaryna jogap berer.
21.02.2024 12:45
221
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli açylan internet neşirinde beýik şahyryň ýubileý ýylynyň bellenjek güni sanalyp başlandy.
21.02.2024 12:39
157
Ilçi şeýle hem köp ýyllara uzaýan türkmen-ermeni medeni-edebi gatnaşyklarynyň üstünde durup geçdi.
21.02.2024 12:30
194
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň syýasy, ynsanperwer we durmuş ulgamlarynda hyzmatdaşlyk departamenti “GDA gatnaşyjy döwletleriň binýatlaýyn düzümleriniň 2023-nji ýylda bilim ulgamyndaky işleriniň netijeleri hakynda” maglumat gollanmasyny taýýarlady.
21.02.2024 08:32
173
Bir ýyl mundan ozal Türkiýäniň Günorta-Gündogarynda soňky ýüz ýylda dünýäde iň güýçlileriň biri we ýurduň taryhynda iň weýrançylykly üç sany ýertitremesi boldy.
20.02.2024 12:07
413
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny (OIOIUS-2024) hem-de “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahatyny we sergisini geçirýär. Talyp ýaşlary Halkara olimpiada we ylmy-amaly maslahata hem-de sergä gatnaşmaga çagyrýarys.
20.02.2024 07:42
180
Sowet Soýuzynyň iki gezek Gahrymany uçarman-kosmonawt A.A.Leonowyň adyny göterýän Tehnologiýalar uniwersiteti Russiýanyň we daşary ýurtlaryň talyplaryny “Çagyryş” ady bilen her ýylda geçirilýän halkara ders olimpiadasyna gatnaşmaga çagyrýar.