Samsung
ulag
17.09.2022 14:27
984
Türkmenistan ŞHG bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin açyk we munuň üçin diňe bir anyk mümkinçilikler däl, eýsem obýektiw zerurlyk hem bar diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow ŞHG agza ýurtlaryň Baştutanlarynyň giňişleýin geňeşiniň mejlisinde aýtdy, mejlise türkmen Lideri hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.
03.09.2022 19:26
1505
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi hödürlenilýän multimodal ulag hyzmatlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen birnäçe teklipleri taýýarlady.
29.08.2022 20:25
1834
Türkmenistan "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesine (INSTC) goşulmagy meýilleşdirýär, şeýlelik bilen, HUG Hazar deňzinde Türkmenbaşy portunyň goşulmagy arkaly goşmaça ugur mümkinçiligini alar.
24.08.2022 17:22
1984
Sişenbe güni, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň umumy mejlisinde geçen hepde Awazada “Aşgabat prosesi” boýunça beýan edilen çözgütler bilen baglylykda, ýurdumyzyň ulag-kommunikasiýa toplumynyň öňünde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.
17.08.2022 21:17
1716
Türkmenistan Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri derejesindäki maslahatyň çäginde ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň birnäçesi bilen hyzmatdaşlyk baradaky resminamalara gol çekdi.
17.08.2022 15:26
969
Ulag aragatnaşygy biziň ýurtlarymyzyň geljegi üçin, hususan-da, söwdanyň bahasyny peseltmek we dünýä bazarlaryna çykmagy gowulandyrmak, ykdysadyýetleriň we adamlaryň birleşmegine ýardam etmek, şeýle hem DÖM-na ýetmek üçin möhümdir.
16.08.2022 00:08
1249
Türkmenistanda halkara utgaşykly logistika ulgamyny döretmek boýunça işler depginli alnyp barylýar. Bu barada Awazada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahatynda çykyş edende gürrüň berdi.
09.08.2022 05:35
1455
Bakuda "AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýolunynyň demirýol operatorlarynyň duşuşygy geçirildi – diýip, Trend agentligi “ADY Container” azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp, habar berýär.
19.07.2022 17:48
1306
Türkmenistan strategik maksada ýetmek üçin sebitiň ýurtlarynyň ulag kuwwatyny amala aşyrmak hem-de birleşdirmek ugrunda çykyş edýär. Şol strategiki maksat Aziýanyň, Ýewropanyň hem-de Ýakyn Gündogaryň ulag ulgamlaryny birleşdirip bilýän häzirki zaman düzümleri döretmekden ybaratdyr.
19.07.2022 01:47
1256
Tatarstanyň daşary ykdysady gatnaşyklary, esasan Yslam döwletleri bilen özara gatnaşyklaryň gadymy däpleri bilen kesgitlenýär – diýip, Tatarstan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň geňeşçisi Ýelena Agzamowa duşenbe güni Aşgabat ulag forumynda eden onlaýn çykyşynda aýtdy.