Samsung

Wakalar

14.06.2024 09:02
169
Hytaý we Merkezi Aziýa ýurtlary adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak ulgamynda hyzmatdaşlygyň mehanizmini döretdiler.
13.06.2024 11:54
231
Şu gün, 12-nji iýunda, Tatarystan Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Rifkat Minnihanow Aşgabatda geçirilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylaryň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň ylmy edaralarynyň wekilleriniň öňünde çykyş etdi.
13.06.2024 11:17
173
Çarşenbe güni, 12-nji iýunda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk materiallary ýerlenildi.
13.06.2024 10:55
178
Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli Pudagara topar döredildi.
13.06.2024 10:30
116
Sişenbe güni, 11-nji iýunda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda ýurdumyzda öndürilýän nebithimiýa we ýeňil senagat önümleri, şeýle hem gurluşyk serişdeleri uly islegden peýdalandy.
13.06.2024 10:13
215
2024-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mekan Işangulyýew bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Nuh Ýylmazyň arasynda duşuşyk geçirildi.
12.06.2024 15:35
288
Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherde şahsyýetnamalaryny gowşurdy. Dabara sişenbe güni 11-nji iýunda Bern şäherindäki Federal köşkde geçirildi.
12.06.2024 14:33
282
BAE-niň Türkmenistandaky Ilçihanasynda “Dubaýdan Baku barýan ýol – Pre-COP29” atly ýygnak geçirildi.
11.06.2024 21:40
102
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 11-nji iýunda sişenbe güni Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen bolan duşuşygynyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdy.
11.06.2024 15:40
211
Aşgabatda türkmen-koreý işewürlik forumy geçirildi, oňa türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol gatnaşdy.