Samsung

Wakalar

27.11.2023 12:26
158
Bilelikdäki toparyň mejlisi 26 — 28-nji noýabry aralygynda geçiriler. Taraplar dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşarlar.
27.11.2023 00:25
137
Hytaýyň Başlygy Si Szinpiniň ýörite wekili, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň hemişelik komitetiniň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň birinji wise-premýeri Din Sýuesýan noýabr aýynyň ahyrynda Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlyk toparynyň 6-njy mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana geler.
26.11.2023 23:30
129
Şenbe güni, 25-nji noýabrda agşam Aşgabatda 14-nji Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Dabara, Olimpiýa şäherçesiniň çägindäki 5 müň orunlyk Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda boldy.
26.11.2023 14:21
227
Deputatlar «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanunyň taslamasynyň kabul edilmegini biragyzdan goldadylar. Şeýle hem «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Mejlisiň Karary biragyzdan kabul edildi.
26.11.2023 11:38
207
26-njy noýabrda Aşgabatda Ýer ýüzünde ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.
25.11.2023 16:12
135
Taraplar ykdysady hyzmatdaşlygyň platformasy hökmünde SPEKA-nyň eýeleýän ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de artdyrmak, bu halkara gurluşyň çäginde yzygiderli gepleşikleri we işleriň netijeli utgaşdyrylmagyny üpjün etjek zerur gurallary döretmek barada ylalaşdylar.
25.11.2023 15:22
84
Bellenişi ýaly, häzirki wagta çenli bu komitetiň bäş mejlisi geçirildi. Onuň düzüminde 6 sany kiçi komitet hereket edýär.
25.11.2023 06:38
171
Her ýylyň ahyrynda amerikaly telekeçi we jemgyýetçilik işgäri Bill Geýts göwnüne has köp ýaran kitaplarynyň sanawyny çap edýär.
25.11.2023 06:32
89
Ýakyn Gündogar we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň Fintech Assosiasiýasynyň başlygy Namer Hanyň startapy kärhanalara sanly tölegleriň esasyna durnukly ösüş ýörelgelerini ornaşdyrmaga ýardam berjek innowasion onlaýn platformany işe girizdi.
24.11.2023 23:22
100
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistan daşary syvasat edarasynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow Gana Respublikasynyň Daşary işler we sebitleýin integrasiýa ministriniň orunbasary Kwaku Ampratwum Sarpongomyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen gepleşikleri geçirdi. Duşuşyk anna güni, 24-nji noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirildi.