Samsung

Sport

26.11.2023 13:05
176
Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň bäsleşikleri «Türkmenistan Sport» we «Ýaşlyk» teleýaýlymlarynda göni ýaýlymda görkeziler. Daşary ýurtly hyzmatdaşlara bolsa, ýaryşlary «Türkmen Älem 52E» emeli hemrasy arkaly dünýä ýaýmaga mümkinçilik dörediler.
25.11.2023 15:48
144
23 - 28-nji noýabrda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirilýär.
25.11.2023 07:29
100
24-26-njy noýabrda BAE-niň paýtagty Abu-Dabide “Formula-1” ýaryşynyň 2023-nji ýyl möwsüminiň jemleýji tapgyry geçer.
24.11.2023 11:37
169
Dünýäniň dürli döwletlerinden gelen, atly sport boýunça federasiýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri bilen geçirilen duşuşykda, Aba Annaýew adyndaky halkara atçylyk akademiýasynda bilelikde ylmy işleri, Halkara maslahatlary, seminarlary we konferensiýalary guramak boýunça degişli işleri durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri barada pikirler alşyldy.
23.11.2023 14:01
218
Dünýä çempionatyna jemi 80 ýurtdan 766 küştçi gatnaşýar.
21.11.2023 16:10
125
Meksikada geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň wekili Gaýgyzyz Töräýew 81 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy.
21.11.2023 11:45
326
Uly göwrümli sport çäresi, 14-nji Dünýä Kuraş çempionaty şu ýylyň 23-nji noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň paýtagtynda Olimpiýa şäherçesiniň söweş sungat toplumynda geçiriler. Bu uly çäräniň petekleri eýýäm satuwa çykaryldy. Bu barada THP habar berýär.
19.11.2023 18:19
186
Ýaryş şweýsar ulgamyna laýyklykda 9 tapgyrda geçirildi. Oňa jemi 121 türgen gatnaşdy.
17.11.2023 13:59
162
IBA ýetginjekleriň boks boýunça dünýä çempionaty 24-nji noýabrdan 4-nji dekabr aralygynda Ermenistanyň Ýerewan şäherinde geçiriler.
17.11.2023 13:33
193
Türkmen küştçisi Leýla Şöhradowa, 4-nji tapgyra gatnaşanyndan soň, 16 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda dünýä çempionatynda 1-2 orny paýlaşýar. Leýla, ýaryşyň başyndan şu wagta çenli oýnan 4 oýnunyň hemmesinde ýeňiş gazandy we Elo reýtingini 100 utuk ýokarlandyrmagy başardy. Dördünji tapgyrdan soň Leýlanyň reýting görkezijisi 2650 bal görkezýär diýip, Türkmenistan Küşt federasiýasynyň metbugat beýanatynda aýdylýar.