Samsung

Jemgyýet

29.02.2024 14:39
116
17 wekiliň hatarynda ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleri we sanly hyzmatlar boýunça maslahatçy bar.
29.02.2024 10:03
152
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory Gurbanmyrat Mezilow we Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew Innopolis uniwersitetiniň prorektory Ýewgeniý Bobrow bilen gepleşikleri geçirdiler.
29.02.2024 09:49
162
Aşgabat şäherinde ýerleşýän A.S.Puşkin adyndaky umumybilim berýän bilelikdäki türkmen-rus mekdebi W.N.Tatişýewa adyndaky Astrahan döwlet uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekdi.
28.02.2024 21:18
177
27-nji fewralda Kazanda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň we Kazan milli barlag tehnologiýalar uniwersitetiniň rektorlarynyň arasynda duşuşyk boldy. Duşuşyk Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsuly Güýç Garaýewiň gatnaşmagynda geçdi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygynyň saýtynda habar berilýär.
28.02.2024 21:07
306
Türkmenistanly mekdep okuwçylary 18 – 25-nji fewral aralygynda Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen «TeenEagle» atly iňlis dili boýunça halkara olimpiadasynda ýeňiji boldular.
28.02.2024 16:30
112
27-28-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda žurnalistleriň ählumumy wehimler bilen baglanyşykly meseleler boýunça etiki hasabatlylygy boýunça okuw seminary geçirildi. Bu çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyga garşy göreş Müdirligi (UNODC) we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) “Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa” taslamasy tarapyndan gurnaldy.
28.02.2024 15:04
119
Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynyň binasynda ilçi A. Annaýew parlamentara türkmen-rumyn dostluk toparynyň rumyn böleginiň başlygy Anketil-Karoli Kolçar bilen duşuşdy.
28.02.2024 02:53
138
Lýuksemburgdaky öňdebaryjy maliýe gazeti bolan, “Agefi Luxembourg” sişenbe güni, 27-nji fewralda "Türkmenistanyň 2024-nji ýyldaky ileri tutýan ugurlary" atly makalany çap etdi. Neşir 12-nji fewralda Brýusseldäki Türkmenistanyň ilçihanasynda geçirilen brifingde diplomatik wekilhananyň ýolbaşçysynyň Ýewropanyň habar beriş serişdelerine we şeljeriş merkezleriniň wekillerine Türkmenistanyň daşary we içerki syýasatynyň ileri tutulýan we ÝB bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada beren maglumatlaryna salgylandy.
27.02.2024 13:03
553
Bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine amala aşyrýan gulluk-iş saparynyň çäklerinde ýurduň iri bilim merkezi – Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyklar geçirildi.
27.02.2024 12:43
136
Russiýanyň GDA-nyň, daşary döwletlerde ýaşaýan watandaşlaryň işleri we halkara ynsanperwer hyzmatdaşlygy boýunça federal agentligi Altaý döwlet uniwersiteti bilen bilelikde Aziýanyň ýaş liderleriniň mekdebiniň bäsleşigine gatnaşyp bilerler.