Samsung
hytaý
07.09.2022 08:02
1332
Hytaý hökümetiniň Ýewraziýa meseleleri boýunça ýörite wekili Li Hueý sişenbe güni Aşgabatda wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen gepleşik geçirdi.
31.08.2022 23:23
1701
Bir Kuwwat türkmen kompaniýasy Hytaýyň Shanxi Investment Group International Logistics Co Ltd kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda multimodal ugur boýunça Türkmenistandan Hytaýa 850 tonna buýan köküniň iberilmegini üpjün etdi.
20.08.2022 17:48
1548
Türkmenistanyň HHR-daky diplomatik wekilhanasy beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny baýram etmäge Hytaýyň atçylyk assosasiýasynyň, ylmy, medeni hem-de işewür toparlarynyň wekillerini çagyran çäresinden başlady.
07.07.2022 18:17
1380
“Hytaý – Merkezi Aziýa” IX Hyzmatdaşlyk forumy geljek hepdede, 12-13-nji iýulda wideomaslahat görnüşde geçiriler. Forum HHR bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar hem-de özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilendir.
10.06.2022 18:56
1867
2022-nji ýylyň 8-nji iýunynda Nur-Sultan şäherinde daşary işler ministrleriniň “Hytaý-Merkezi Aziýa” görnüşinde üçünji duşuşygy geçirildi. Duşuşykda “Hytaý+Merkezi Aziýanyň bäş ýurdy” özara baglanyşygy we hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça başlangyç” kabul edildi.
06.06.2022 20:27
1516
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň daşary syýasat edaralarynyň üçünji duşuşygynyň işine gatnaşmak üçin Gazagystana ugrar.
21.05.2022 22:47
1388
Туркменистан 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Hytaýa tebigy gazyň eksport edilişini pul görnüşinde 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,53 esse artdyrdy diýip, HHR-niň Baş gümrük müdirligine salgylanmak bilen, TASS ýazýar.