Samsung

Ykdysadyýet

25.11.2023 19:58
199
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üstünden geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen tarifleri ýola goýdy.
25.11.2023 16:20
84
Şol gün jemi bahasy 11 million manatdan we 24,15 million dollardan gowrak bolan 16 geleşik baglaşyldy.
25.11.2023 15:49
133
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli geçirilýän «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahatyň öz işine başlamagy bilen Gutlag iberdi.
25.11.2023 15:38
100
Şunuň bilen birlikde, borçnamanyň şertlerini milli derejede ýerine ýetirmäge gönükdirilen bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň çäklerinde halkara guramalar, hyzmatdaş ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek teklip edilýär.
24.11.2023 00:19
140
22-23-nji noýabrda Londonda geçirilen Türkmenistanyň maýa goýum forumy, diňe bir daşary ýurt işewür toparlarynyň Merkezi Aziýa ýurdunyň çeşmesine, önümçilik we ulag potensialyna barha artýan gyzyklanmasyny däl eýem, bazardaky sazlaýjylara we oýunçylara maýadarlary we hyzmatdaşlary özüne çekýän şol mümkinçiliklere has aýdyň üns bermäge kömek etdi.
23.11.2023 21:50
100
Penşenbe güni 23-nji noýabrda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň we Türkiýäniň Söwda ministrliginiň wekilleriniň üç taraplaýyn duşuşygy geçirildi.
23.11.2023 15:29
86
Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi/TULM we Finlýandiýanyň logistika kompaniýasy “Nurminen Logistics Oyj”, 22-23-nji noýabrda Londonda geçirilen “Türkmenistanyň maýa goýumy we ösüşi” atly işewürlik forumynyň dowamynda hyzmatdaşlyk boýunça Memoranduma gol çekdi.
23.11.2023 09:06
113
23-24-nji noýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-täjik toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Bu barada Täjigistanyň Milli habarlar agentligi mälim edýär.
23.11.2023 08:36
129
Türkmenistan Özbegistanyň iň iri altynjy daşary söwda hyzmatdaş ýurdy boldy. Şu ýylyň geçen 10 aýynyň dowamynda iki goňşy ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy takmynan 1 milliard ABŞ dollaryna ýetdi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwründäkiden 1,8 göterim köpdür.
23.11.2023 08:20
94
“Türkmenistan” Germaniýanyň “Hahn Air” awiakompaniýasynyň iň öňdebaryjy hyzmatdaşlarynyň sanawyna girdi. Indi dünýädäki syýahatçylyk agentlikleri “Hahn Air Systems H1” kody boýunça “Global Distribution System” (GDS) ulgamy arkaly “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlaryna biletleri öňünden satyn alyp bilerler.