Samsung

Ykdysadyýet

05.06.2024 09:18
206
OPEK+ guramasy nebiti çykarmagy azaltmak baradaky ylalaşygy tutuş 2025-nji ýyl üçin uzaltmak kararyna geldi. Bu barada Bloomberg habarlar agentligi guramanyň mejlisiniň netijeleri boýunça kabul edilen beýannama salgylanyp habar berýär.
31.05.2024 11:46
298
Tehniki ösüş biziň durmuşymyzy amatly edýär, dürli innowasiýalary döredýän höwesjeňler toparlary-startaplar bolsa tehniki ösüşiň möhüm hereketlendirijileri bolup durýar.
29.05.2024 20:23
209
Şu hepde, 27-31-nji maý aralygynda Tiblisi şäherine saparynyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä söwda guramasyna girmek boýunça gepleşikleri geçirmek babatda Gruziýanyň tejribesi bilen tanyşýar.
28.05.2024 23:05
170
BMG-niň Ösüş maksatnamasy we ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 28-nji maýda Aşgabatda Durnukly ykdysadyýet we maliýe boýunça iş toparynyň (SEF) ilkinji utgaşykly duşuşygyny geçirdiler.
27.05.2024 19:17
190
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşanaliýew bilen duşuşdy.
23.05.2024 00:07
216
22 — 24-nji maý aralygynda türkmen wekiliýeti demirýol ulagy boýunça «CAREC» (Merkezi Aziýanyň sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy) iş toparynyň Azerbaýjanyň Baku şäherinde geçirilýän 8-nji mejlisine gatnaşýar. Onuň gün tertibindäki esasy meseleler tehniki ýardamlary amala aşyrmakda gazanylan üstünlikler barada hasabat bermekden, indiki ädimleri ylalaşmakdan hem-de demirýol ulgamyny hususylaşdyrmak, özgermeler we maýa goýum ugurlary boýunça usulyýetleri hem tejribeleri alyşmakdan ybaratdyr.
22.05.2024 23:55
244
22-nji maýda, çarşenbe güni Deutsche Bank AG bankynyň Frankfurtdaky ýerleşýän ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsuly Myrat Özbekbaýew Demirgazyk we Gündogar Ýewropa boýunça sebit bölüminiň ýerine ýetiriji baş direktory Ýorg Bongartz bilen duşuşyk geçirdi.
22.05.2024 09:40
355
Russiýa we Gazagystan “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesini ösdürmek maksady bilen, serhetýaka ýollaryny giňelder
21.05.2024 23:55
156
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşa Ykdysady, senagat we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
21.05.2024 21:17
186
GFR-niň Maýnyň boýundaky Frankfurt şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň konsullygynda konsul Myrat Özbekbaýew bilen «Messe Frankfurt» kompaniýasynyň Aziýa, Merkezi Aziýa we Günorta Amerika ýurtlary boýunça sebitleýin direktory Ýurgen Wersiň arasynda duşuşyk geçirildi.