Samsung

Jemgyýet

10.06.2024 10:05
156
Meşhur DN TOURS turoperatory Türkmenistanda indi 28 ýyl bäri wizalary resmileşdirmek hem-de turlary satmak hyzmatyny hödürleýär. DN TOURS Russiýanyň S7 awiakompaniýasynyň resmi wekili bolmak bilen, Russiýa, Türkiýe, BAE, Malaýziýa, Wýetnam, Ýewropa we beýleki birnäçe ugurlar boýunça syýahatçylygy hödürleýär.
08.06.2024 10:10
267
“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy köp funksiýaly Çapar Pay goşundysyny täzeledi.
08.06.2024 09:30
147
Gorçakowyň gaznasy Rossotrudniçestwo agentligi, Russiýanyň ylymlar akademiýasynyň Dünýä ykdysadyýeti we halkara gatnaşyklar instituty we beýleki öňdebaryjy institutlar bilen bilelikde daşary ýurtly hünärmenler üçin halkara gatnaşyklar boýunça okuw-tejribe maksatnamasyna ýüztutmalary kabul etmäge başlandygyny yglan etdi.
07.06.2024 16:49
251
Türkiýe Respublikasynyň Döwlet demirýollary «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen bilelikde doganlyk ýurdy bolan Owganystan Yslam Respublikasyna Ynsanperwer ýükleriň baryp gowuşmagyna yzygiderli ýardamlaryny berýärler.
07.06.2024 00:12
83
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy penşenbe güni geçirilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň ikisine käýinç yglan etdi.
06.06.2024 21:45
80
ÝUNESKO-nyň Pariždäki ştab-kwartirasynda beýik rus şahyry Aleksandr Puşkiniň doglan gününiň 225 ýyllygy mynasybetli Rus diliniň güni geçirilýär. Russiýanyň bu guramanyň ýanyndaky hemişelik wekili, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi Rinat Alýautdinow: “Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça platformasynda rus diliniň gününi açmaklyk meniň üçin uly mertebedir diýip, geçirilýän çärede belledi.
06.06.2024 21:15
251
Gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda aýal-gyzlary goldamak ugrundaky tagallalarynyň çäginde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy magistr derejesini almak üçin ikinji kabul edişligi yglan edilýär. Bu ajaýyp mümkinçilik ýaşaýyş jaýy, ulag we aýlyk talyp haky ýaly doly tölegli okuwy şertlendirýär. Bu maksatnama 2024-nji ýylyň 2-nji sentýabryndan 2025-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli Nemes-Gazak uniwersitetinde geçiriler.
06.06.2024 16:03
407
Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti Aşgabatda gaty hojalyk galyndylaryny ýygnamak taslamasyny durmuşa geçirýär.
06.06.2024 14:15
154
2024-nji ýylyň 19 – 22-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Kids Expo: ähli zat çagalar üçin» atly halkara sergi-ýarmarkasy ilkinji gezek geçiriler, «Turkmen Expo» HK bu çäräniň guramaçylarynyň biri hökmünde çykyş edýär.
06.06.2024 00:12
81
Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Gadam Ilamanow Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň rektory Aleksandr Newalennyý bilen duşuşdy.