Samsung

Jemgyýet

23.11.2023 09:41
101
Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedowyň bu ýurduň Medeniýet merkeziniň baş direktory Halid bin Ibrahim Al Sulaiti bilen ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Doha şäherindäki diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy habar berýär.
23.11.2023 09:28
188
Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Batyr Rejepow L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetinde talyplara sapak berdi. Oňa ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary, bu ýerde okaýan türkmen talyplary gatnaşdylar.
23.11.2023 07:57
102
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri Moskwa şäherine bolan saparynyň çäklerinde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda Daşary işler ministrliginiň maglumat we seljeriş bölüminiň başlygy Myrat Özbekbaýew hem-de “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň ýerine ýetiriji sekretary Arkalaşygyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat işgärleri bilen hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar.
22.11.2023 21:25
151
22.11.2023 21:03
120
Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagtynda Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý hökümetara toparynyň Howpsuzlyk ulgamyndaky hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 9-njy mejlisi geçirildi. Duşuşyk sişenbe güni, 21-nji noýabrda kiçi komitetiň başlyklarynyň, iki ýurduň hem Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň orunbasarlary Wepa Hajiýew we Ma Çžaosýunyň ýolbaşçylygynda geçirildi.
22.11.2023 20:37
69
Sişenbe güni, 21-nji noýabrda Hytaýyň paýtagtynda Türkmenistanyň we HHR-nyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine ýurduň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Kabul ediji tarapa Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Ma Çžaosýu ýolbaşçylyk etdi.
22.11.2023 20:00
129
Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän «Elektronika dünýäsi» dükanynda uly arzanladyş dowam edýär.
22.11.2023 17:02
169
"Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kärhanasy Türkmenistanyň raýatlaryna ýurduň ähli ýerine poçta ýollamalaryny we ýükleri eltip bermegi öz içine alýan çaparçylyk hyzmatlaryny hödürleýär.
22.11.2023 13:58
63
Sişenbe güni, 21-nji noýabrda Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi Şadurdy Meredow bilen Özbegistan Respublikasynyň Oliý Mejlisiniň Senatynyň Başlygy Tanzila Narbaýewanyň arasynda duşuşyk geçirildi.
21.11.2023 21:31
116
“Týandu” çuň kosmos gözleg laboratoriýasynyň we Şanhaý ylmy-barlag institutynyň wekilleri belarus-hytaý “Uly daş” senagat parkyna iş sapary amala aşyrdylar.