Samsung
awaza
13.08.2022 16:38
1699
Awazada geçirilen "Hazar - dostluk we ylalaşyk deňzi" atly maslahatyň çäginde kenarýaka bäş döwletiň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagynda "tegelek stol" geçirildi. Hazardaky hyzmatdaşlygyň ýagdaýy duşuşykda ara alnyp maslahatlaşylan temalaryň esasysysy boldy.
13.08.2022 03:19
2565
Hazaryň türkmen kenaryndaky Awaza deňiz şypahanasynyň myhmanhanalry “ýaşyl” ölçegleri ornaşdyrarlar. Munuň özi BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen bilelikde ýerine ýetirilýän “Durnukly şäherleriň ösüşi: Aşgabatda we Awazada ýaşyl şäherleriň ösüşi” atly taslamada göz öňünde tutuldy.
13.08.2022 03:02
1517
Hazar deňziniň kenarýaka ýurtlarynyň dürli ulgamlarynyň bilermenleri we hünärmenleri yzygiderli esasda bäştaraplaýyn resminamalaryň taslamalaryny işläp düzmek hem-de ylalaşmak boýunça gepleşikleri alyp barýarlar we hatda pandemiýanyň ýaýran döwründe-de bu duşuşyklar onlaýn görnüşde dowam etdirildi.
09.08.2022 16:07
1547
Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahaty bir hepdeden, 15-16-njy awgustda Türkmenbaşy şäherinde, Awaza şypahana zolagynda geçiriler. “Aragatnaşyklary gowulandyrmak üçin maliýeleşdirmek” forumyň esasy meselesi bolar.
04.08.2022 17:04
2098
Hepdäniň çarşenbe güni “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda iri halkara ýaryşlarynda — Russiýada geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” ralli-reýdinde we Daşkent şäherinde geçirilen ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.
02.08.2022 19:45
3798
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow duşenbe güni, zähmet rugsadynyň ilkinji gününde Awazada nobatdaky kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.