Samsung
aşgabat
26.10.2022 22:36
1456
Aşgabatda 45 ýurtdan 206 kompaniýanyň, şeýle-de döwlet edaralarynyň, akademiki we diplomatik toparlaryň, maliýe guramalarynyň wekilleri bolan myhmanlaryň 500-den gowragyny bir ýere ýygnan “Türkmenistanyň nebiti we gazy” Halkara forumy energetika bazaryna milli we daşary ýurtly gatnaşyjylaryň innowasion tehnologiýalar we hyzmatlar sergisiniň açylyşy bilen badalga aldy.
26.10.2022 16:42
1054
Aşgabatda howa boýunça ýaşlaryň ikinji maslahaty geçirilip, ol talyplary, ekoişjeňleri we meýletinçileri, akademiki we diplomatik jemgyýetçilikleriň wekillerini bir ýere ýygnady.
26.10.2022 02:29
947
Halkara maslahaty we sergi (OGT-2022) resmi taýdan 26-njy oktýabrda açylyp, ol 28-nji oktýabr aralykda üç gün dowam eder.
25.10.2022 21:13
1053
24-nji oktýabrda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň medeniýet hepdeligi açyldy. "Dürlülikde bitewilik" şygary bilen geçirilýän bu döredijilik çäresi Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda dabaraly açylyşa bagyşlanan konsertden badalga aldy.
17.10.2022 20:39
1133
Aşgabat we Astana ýaşyl maýa bazary pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada ylalaşdylar. Bu mesele Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen hökümet wekiliýetiniň şenbe güni “Astana” Halkara maliýe merkezine (AHMM) saparynyň çäklerinde ara alnyp maslahatlaşyldy.
16.10.2022 17:12
2100
Astanadaky türkmen-gazak gepleşiklerinde ulag-üstaşyr pudagyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň saýtynda berilýän habara görä, taraplar Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň doly güýjünde ulanylmagy üçin bilelikdäki çäreleri görmek barada ylalaşdylar.
10.10.2022 21:45
1390
Ýekşenbe güni Aşgabatda howa baradaky eko-festiwal geçirildi – guramaçylar tarapyndan çäräniň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylyp alnan “Ak altyn” myhmanhanasynyň howlusynyň bag-bakjaly meýdany adamlaryň şeýle köp möçberde gelşini henize çenli görmändi.
02.10.2022 01:12
1522
Her ýylyň 1-nji oktýabrynda bellenip geçilýän Ýaşulylaryň halkara gününiň öňüsyrasynda BMG-niň Aşgabatdaky binasynda “Durnukly ösüşiň maksatlary hakynda nesilleriň söhbetdeşligi” atly çäresi gibrid görnüşde geçirildi.
30.09.2022 22:48
1395
1-nji oktýabrda Aşgabatda Maryly suratkeşler mekdebiniň gatnaşmagynda Artist talk formatynda duşuşyk geçiriler, onuň çäginde tomaşaçylar suratkeşlere özlerini gyzyklandyrýan soraglary bermäge, görkezilen eserler barada öz garaýyşlaryny beýan etmäge we olary awtorlary bilen jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik alarlar.
30.09.2022 19:50
1642
Aşgabat şäheriniň we Büzmeýin etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy bilen bilelikde 10 oktýabrda S.Türkmenbaşy köçesiniň ugrunda ýerleşýän TSTB-niň binasynda sagat 9:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresiniň geçiriljekdigini habar berdi.