Samsung
russiýa
08.10.2022 06:29
800
Anna güni Sankt-Peterburgda Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarussiýanyyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň liderlerini bir ýere jemlän GDA-nyň resmi däl sammitinde ilkinji “Russiýa – Merkezi Aziýa” sammitine görülýän taýýarlyklar ara alnyp maslahatlaşyldy.
30.09.2022 22:34
1354
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak we bilelikdäki kärhanalary döretmek boýunça meýilnamalary işläp düzmek Sankt-Peterburgyň we Çelýabinsk oblastynyň hökümet agzalaryndan düzülen Russiýanyň wekilçilikli toparynyň Türkmenistana iş saparynyň netijeleri boldy.
16.09.2022 04:12
1102
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin ŞHG sammitiniň çäginde Türkmenistanyň lideri Serdar Berdimuhamedow bilen bolan duşuşygynda: - “Russiýa Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary täze derejä çykarmak isleýär” - diýdi.
16.09.2022 01:40
1838
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ŞHG-niň sammitiniň çäklerinde Russiýanyň baştutany Wladimir Putin bilen duşuşykda ýurtlaryň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklaryň ýokary derejesini beledi diýip, Kremliň saýtynda habar berilýär.
14.09.2022 14:52
1101
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň (ŞHG) çäklerinde Russiýanyň baştutany bilen duşuşar diýip, rus lideriniň halkara işleri boýunça kömekçisi Ýuriý Uşakowyň sözlerine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
30.08.2022 20:08
1614
“Gazprom” uzakmöhletleýin esasda türkmen gazyny satyn almakda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar. Bu boýunça meseleler duşenbe güni Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Russiýanyň “Gazprom” APJ-niň başlygy Alekseý Miller tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy.
30.08.2022 06:32
1398
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna Russiýada resmi sapar bilen gelmegine garaşylýar. Bu barada duşenbe güni RF-niň parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysy Walentina Matwiýenko türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda aýtdy.
05.08.2022 00:18
2001
Tele2 ykjam aragatnaşyk ulgamynyň operatory “Ýakyn daşary ýurtlar” atly täze hyzmatynyň çäklerinde Türkmenistana we GDA-nyň beýleki ýurtlaryna jaň edip gürleşmegiň nyrhyny peseltdi.
30.07.2022 02:52
4346
1-nji awgustdan Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Russiýanyň ÝOM-niň dalaşgärlerine we talyplaryna talyp wizasyny resmileşdirmek üçin resminamalary kabul edip başlar. Bu barada RF-nyň diplomatik wekilligi öz resmi Telegram kanalynda habar berdi.
28.07.2022 21:34
1586
Russiýanyň Baş prokurory Igor Krasnow iş sapary bilen Türkmenistanda bolup, saparynyň dowamynda türkmen kärdeşleri bilen howpsuzlyk meselelerine garady diýip, MIR-24 habar berýär.