Samsung

Tehnologiýalar

29.05.2024 09:45
362
“Senagat Russiýasynyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde kiber durnuklylygy synag etmek hem-de halkara derejesinde tejribe alyşmak üçin sanly ulgam arkaly ýaryş geçirildi.
28.05.2024 13:15
312
«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» XV halkara forumynyň işewürlik maksatnamasynyň çäklerinde 15-nji maýda geçirilen «Geljegiň kiberhowpsuzlygy: sanly immunitetiň ýolunda» atly mejlisiň netijeleri boýunça metbugta maslahatyna gatnaşyjylar internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň zerurdygy hakynda ylalaşdylar.
28.05.2024 12:55
332
Her ýylda geçirilýän «Google I/O» işläp düzüjiler maslahatynyň nobatdaky duşuşygynda «Google» kompaniýasynyň gözleg ulgamyny ösdürmek bölüminiň başlygy Liz Rid täze mehanizmiň işe girizilendigini habar berdi.
27.05.2024 14:45
278
Amerikaly işewür Ilon Maskyň eýeçiligindäki «xAI» kompaniýasy özüniň «Grok» atly emeli aň botunyň işlemegini üpjün etmek üçin şahsy kompýuterini gurmagy maksat edinýär. Milliarder bu barada ýakynda maýadarlar bilen bolan duşuşygynda habar berdi.
27.05.2024 09:18
383
Ýaponiýadaky kompaniýalar topary altynjy nesil öýjükli aragatnaşyk ulgamlary üçin dünýäde ilkinji ýokary tizlikli sim geçirijisiz ulgamyň synagyny amala aşyrdy.
21.05.2024 11:10
401
AT&T öýjükli aragatnaşyk operatory hem-de AST SpaceMobile hemra aragatnaşygy operatory adaty smartfonlary hemra aragatnaşygy bilen üpjün etmek üçin tagallalaryny birleşdirýärler.
20.05.2024 10:57
358
Alymlar dünýäde ilkinji 6G antennasyny döretdiler. Antennanyň özboluşly aýratynlygy maglumat geçiriş tizligini 5G-den birnäçe müň esse ýokary üpjün etmek ukybydyr.
20.05.2024 10:15
341
Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde “Ähli serişdeleriň kömegi bilen intellektual ulgamlaryň ösüşini çaltlandyrmak” temasy boýunça Huawei Cloud TechWave Summit 2024 sammiti geçdi. Bu barada «Kazinform» halkara habarlar agentligi habar berýär.
15.05.2024 09:30
432
BAE-niň milli Internet prowaýderi Etisalat (e&) telekommunikasiýalar kompaniýasy dünýäde iň ýokary tizlikli 5G ulgamyny ornaşdyryp, rekord goýdy. Ulgamyň tizligi 30,5 Gbit/sekunda barabardyr.
14.05.2024 09:30
496
Emeli aň howpsuzlygy boýunça Britan instituty Inspect platformasyna badalga berdi. Bu platforma önümçilik, ylmy-barlag ugurlarynda emeli aň howpsuzlygyny synagdan geçirmek we baha bermek üçin niýetlenendir.