Samsung

Tehnologiýalar

20.11.2023 11:23
281
Çäräniň maksady tehnologiýa ösüşi, maglumat tehnologiýalary ugruny möhüm meseleleri, bu ugurda ýokary tehnologiýalar bilimler we tejribeler boýunça jemgyýetiň ünsüni çekmäge gönükdirilendir. Onuň çäklerinde “Flatter” atly işläp taýýarlaýjylar jemgyýetiniň wekilleriniň çykyş etmegi göz öňünde tutulýar.
20.11.2023 10:08
260
Özbegistanly dokuzynjy synp okuwçy - Ozodbek Hoşimow – adam saglygyna zyýanly gazlardan zäherlenmegiň, ýangynyň ýa-da tüssäniň howpy barada degişli hyzmatlara awtomatiki habar berýän enjamy oýlap tapdy.
18.11.2023 15:03
206
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň "SpaceX" kompaniýasy özüniň "Starlink" atly hemra antennalarynyň täze görnüşini çykardy.
17.11.2023 04:13
187
Russiýada planetalar arasy kosmos uçuşy boýunça halkara synag barlag tejribesi geçirilýär. "SIRIUS-23" diýlip atlandyrylýan bu taslama 365 gün dowam eder.
17.11.2023 03:58
224
Apple kompaniýasy 16 ýurtda we sebitde Iphone 14 we 15 smartfonlaryny ulanyjylara gyssagly hemra aragatnaşygyna tölegsiz elýeterliligi ýene-de 1 ýyl möhlet bilen uzaltdy.
15.11.2023 04:13
296
Hytaý indiki nesil internetiň dünýädäki ilkinji ýokary tizlikli magistral ulgamyny işe girizdi diýip China daily habar berýär.
13.11.2023 11:15
193
“Apple” kompaniýasy özüniň “iOS” enjamlaryny ulanyjylara programmalary islendik çeşmeden ýükläp almaga mümkinçilik döreder.
13.11.2023 07:38
212
2027-nji ýyla çenli Hindistan programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça dünýäde iň iri merkez bolar. Işläp taýýarlaýjylar üçin GitHub platformasy özüniň her ýyllyk Octowerse barlagynda şeýle çaklamany getirýär.
11.11.2023 08:54
379
Humane AI kompaniýasy Ai Pin atly özboluşly enjamy işläp taýýarlady we ol smartfonyň ornuny tutup biler.
10.11.2023 17:24
195
Hytaýyň esasan elektron söwda ugruna ýöriteleşen “Jingdong” jemgyýetçilik kompaniýasy (JD.com ady bilen hem belli), Aşgabatda geçirilýän telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşýar.