Samsung

Ekodünýä

18.10.2023 02:27
314
“Ýeri bilelikde goraýarys” ady bilen dynç gününde Aşgabatdaky Bilelikdäki türkmen-türk mekdebinde howa we ekologiýa festiwaly geçirildi.
17.10.2023 21:38
505
Häzirki wagtda pars gaplaňlaryna ýitip gitmek howpy abanyp, olaryň goralmagyna aýratyn jogapkärli seredilýär. Gaplaňlaryň bu görnüşi esasan, Eýranda duş gelip, Türkmenistanyň, Kawkazyň, Pakistanyň, Owganystanyň we Russiýanyň günortasynda seýrek ýagdaýda duş gelýär.
16.10.2023 09:06
306
Türkmen tarapy sowadyjy ulgamlaryň dolandyryşy, şol sanda ulanyşdan aýyrmaga degişli käbir sowadyjy ammarlar barada giňişleýin tanyşdyrýan degişli hasabaty hödürledi.
13.10.2023 18:02
360
“Altyn Şah” aýlagynyň töwereklerini eýeleýän Haliç etraby – Stambul şäheriniň taryhy we iň ajaýyp ýerleriniň biri hasaplanylýar. Özüniň özboluşly görnüşi bilen “Altyn Şah” adyny alan inçejik aýlag Bosfor bogazynyň derwezesi haspalanylyp, onuň suwy günüň belli wagtlarynda, hususan-da, gün ýaşar wagtynda altynsöw öwüsýär.
13.10.2023 17:22
495
Katar Döwleti Fransiýanyň “TotalEnergies” kompaniýasy bilen suwuklandyrylan gaz ibermek boýunça 27 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu şertnama 2026-njy ýyldan güýje girýär diýip, Katar Döwletiniň energetika kompaniýasy “QatarEnergy” habar berýär.
08.10.2023 16:23
371
Jüýjelerini ýyrtyjydan goramak isleýän Günorta Awstraliýaly fermer garaşylmadyk ýagdaýda ştatda ýitip giden hasaplanylýan torbaly samyryň bir görnüşini bolan tegmilli kwolly tutdy. Bu haýwany Günorta Awstraliýada 130 ýyldan soň ilkinji resmi görmek boldy.
08.10.2023 00:45
517
Gazylyp alynýan ýangyçlarda işlemeýän alternatiw energiýaly tygşytly ýyladyş we sowadyş tehnologiýalaryny gözlemek işleri güýçlendi. Çölde ýaşaýan hameleona öýkünip, hytaý alymlary öýler üçin energiýa tygşytlaýan örtük döretdiler.
01.10.2023 21:48
377
Bu Merkez senagat galyndylarynyň daşky gurşawa, ilatyň saglygyna ýetirýän zyýanyny azaltmakda sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň degişli döwlet edaralarynyň işine ýardam bermegi maksat edinýär. Ol şeýle hem, Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşi boýunça döwletara toparynyň we onuň düzümleriniň işini işjeňleşdirer.
22.09.2023 19:48
302
Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmaga degişli karar kabul edýän şahslaryň habardarlygy ýokarlandyrmak boýunça Aşgabatda geçirilen üç günlük seminara gatnaşyjylar, suw baýlyklaryny integrirleýin dolandyrmak, saglyk we bilim ulgamlaryna uýgunlaşmak çäreleri, şeýle hem netijeli pudagara hyzmatdaşlygy meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
22.09.2023 19:24
397
Taryhda ilkinji gezek GDA agza ýurtlaryň çäginde haýwanlaryň göçüp ýaşaýan görnüşlerini gorap saklamak baradaky konwensiýa (CMS) taraplarynyň konferensiýasy geçiriler. Özbegistanyň Samarkand şäheri, 2024-nji ýylyň 12-nji fewralyndan 17-nji fewraly aralygynda konferensiýanyň 14-nji mejlisini kabul eder diýip, Özbegistan hökümetiniň metbugat gullugy habar berdi.