Samsung
hazar
13.08.2022 03:02
1508
Hazar deňziniň kenarýaka ýurtlarynyň dürli ulgamlarynyň bilermenleri we hünärmenleri yzygiderli esasda bäştaraplaýyn resminamalaryň taslamalaryny işläp düzmek hem-de ylalaşmak boýunça gepleşikleri alyp barýarlar we hatda pandemiýanyň ýaýran döwründe-de bu duşuşyklar onlaýn görnüşde dowam etdirildi.
12.08.2022 17:17
1461
“Awaza” syýahatçylyk zolagynda şu gün, "Hazar - Dostluk we ylalaşyk deňzi" atly ylmy-amaly maslahat geçirilýär. Ol bellenilýän Halkara Hazar deňziniň gününe bagyşlanylýar.
30.06.2022 02:07
1053
Hazarýaka döwletleriniň ýörite wekilleriniň derejesinde Daşary işler ministrlikleriniň howandarlygynda yzygiderli geňeşmeleriň geçirilmegi bäş ýurduň döwlet edaralarynyň özara hereket etmegi üçin şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir.
29.06.2022 01:50
1485
Gazagystan Hazar hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, birinjiden, üstaşyr-ulag we maýa goýum gatnaşyklaryny ösdürmek, şol sanda Hazaryň doly derejede ulanylmaýan ulag geçelgelerini peýdalanmak arkaly täze multimodal ugurlaryny döretmek ugrunda çykyş edýär.
23.06.2022 05:32
1199
Aşgabatda 29-njy iýunda VI Hazarýaka sammitini geçirmek meýilleşdirildi. Onuň öňýanynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň iş maslahaty (DIMM) bolar. Şonda bäş ýurduň diplomatlary Liderleriň duşuşygynyň gün tertibini ýene-de bir gezek ara alyp maslahatlaşarlar.
09.06.2022 17:00
1635
Prezident Serdar Berdimuhamedow suw süýjediji desgalary gurmak we Hazar deňzinden Aşgabada suw bermek mümkinçiliklerini öwrenmegi tabşyrdy.
08.06.2022 04:55
1474
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy Raşid Meredow hepdäniň sişenbe güni “Merkezi Aziýa – Hytaý” görnüşinde daşary işler edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirilýän Nur-Soltan şäherinde gazagystanly kärdeşi Muhtar Tleuberdi bilen duşuşdy.