Samsung
ykdysadyýet
28.10.2022 02:53
1049
TOPH gazgeçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi – munuň özi, ilkinji nobatda, sebitde hem-de taslama gatnaşyjy ýurtlarda energetika howpsuzlygydyr – Owganystany, Pakistany we Hindistany ygtybarly we arzan tebigy gaz bilen üpjün etmekdir.
27.10.2022 18:43
1010
Baker Hughes – bütin dünýä boýunça energetika we senagat pudagynda çözgütleri hödürleýän amerikan transmilli korporasiýasy bolup, nebitli we gazly känleri gözläp tapmak babatda Türkmenistan bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Kompaniýa bazara ýaňy – 2019-njy ýyldan bäri goşulan-da bolsa, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän energetika we gazhimiýa taslamalaryna örän işjeň gatnaşýar. Konserniň işiniň şu we beýleki ugurlary barada OGT-2022 halkara nebitgaz forumynyň meýdançasynda Baker Hughesiň satuwlar boýunça ýolbaşçysy Aleksandr Ustýužanin ORIENT-e gürrüň berdi.
26.10.2022 16:10
984
Singapuryň deňiz portunyň bilermenleri Türkmenbaşydaky deňiz portunyň hünärmenleri bilen port hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmak boýunça tejribe alyşmak üçin iş sapary bilen Türkmenistana geldiler.
25.10.2022 16:49
1035
Günorta Koreýanyň Hyundai Engineering kompaniýasy 26-28-nji oktýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek "Türkmenistanyň nebiti we gazy" Halkara maslahatynyň kümüş hyzmatdaşy bolup çykyş edýär.
24.10.2022 16:15
936
Düzüminde döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriň agzalary bolan türkmen wekiliýeti Tbiliside Gruziýanyň nebitgaz korporasiýasynyň baş direktory Georgiý Çikowani bilen duşuşdy.
14.10.2022 03:12
1969
Çarşenbe güni, 12-nji oktýabrda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynda Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze demir ýol köprüsi ulanmaga berlip, ozal ulanylýan şeýle desgalaryň hataryna goşuldy. Desga Gurbangala we Zähmet stansiýalarynyň arasynda polat ýolunyň 4270-nji we 4271-nji kilometrliginiň böleginde guruldy.
14.10.2022 00:22
3994
Demirýol ulaglary iri senagat merkezleriniň arabaglanyşygyny we halkhojalygy toplumynyň çalt hereketlenmesini üpjün etmek bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetinde möhüm rol oýnaýar.
12.10.2022 00:55
1042
2022-nji ýylyň dokuz aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2% deň boldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň üçünji çärýeginde ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň netijelerine bagyşlanan hökümetiniň giňişleýin mejlisinde aýtdy.
12.10.2022 00:21
1481
Oba ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen Oba milli maksatnamasynyň çäginde 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň çetki obalarynda 416 müň inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlary guruldy.
10.10.2022 07:07
1858
Tähran Eýran bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň – Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň arasynda üstaşyr hyzmatdaşlyk boýunça ilkinji ministrler sammitini kabul etdi. Şeýle hem duşuşyga Russiýanyň, Azerbaýjanyň hem-de Eýranyň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň wekilleri gatnaşdylar.