Samsung
özbegistan
27.08.2022 07:03
803
Anna güni DIM-de türkmen-özbek syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry tamamlanandan soň, özbek diplomatlaryna Türkmenistanyň döwlet sylaglaryny – “Galkynyş” ordenini gowşurmak dabarasy boldy.
12.08.2022 00:40
1222
Özbegistan we Türkmenistan ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Sputnik Özbegistan agentligi, Özbegistanyň Ulag ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanmak bilen, habar berýär.
15.07.2022 17:13
3678
Türkmen paýtagtynda gurulýan “Daşkent” seýilgähi Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana sapary gününde açylar. Bu barada penşenbe güni özbek lideri Türkmenistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça žurnalistlere habar berdi.
15.07.2022 01:47
1129
Penşenbe güni Daşkentde ýokary derejede geçirilen türkmen-özbek gepleşiklerinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berildi.
15.07.2022 01:35
1066
Ýakyn ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwdanyň mukdary iki esse köpeler – diýlip, Prezidentler Serdar Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň Taşkentde giňişleýin formatda geçiren gepleşikleriniň barşynda bellenip geçildi.
14.07.2022 03:49
1640
Özbegistan bilen Türkmenistan Buharada geçirilen ilkinji sebitara forumda 451 million dollarlyk maýa goýum we söwda şertnamalaryna gol çekdi. Bu barada Özbegistanyň Maýa goýum we daşary söwda ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.
14.07.2022 00:00
1107
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 14-15-nji iýulda Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrar – diýlip, Özbegistan Respublikasynyň resmi saýtynda habar berilýär.
08.06.2022 22:48
747
Iýun aýynyň 1-inden Özbegistanyň we beýleki daşary ýurtlaryň ulag serişdelerine Türkmenistanyň üsti bilen haryt daşamaga rugsat berilýär.
28.05.2022 07:17
1566
Prezident Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi, oňa laýyklykda, “Türkmenhimiýa” Döwlet konserni Türkmenistana mineral dökünleri we himiki önümleri getirmek üçin Özbegistanyň “Uzkimyoimpeks” kompaniýasy bilen şertnama baglaşar – diýip, Türkmenistanyň resmi metbugaty ýazýar.
21.05.2022 18:07
1112
1-nji iýundan başlap, eýranly ýük daşaýjylar Türkmenistanyň gury ýerüsti çägi boýunça Sarahs-Farap-Sarahs ugry bilen Özbegistana çenli gatnap bilerler. Bu barada “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň saýtynda ýerleşdirilen bildirişde habar berilýär.