Samsung
özbegistan
27.08.2022 07:03
1145
Anna güni DIM-de türkmen-özbek syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry tamamlanandan soň, özbek diplomatlaryna Türkmenistanyň döwlet sylaglaryny – “Galkynyş” ordenini gowşurmak dabarasy boldy.
12.08.2022 00:40
1577
Özbegistan we Türkmenistan ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Sputnik Özbegistan agentligi, Özbegistanyň Ulag ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanmak bilen, habar berýär.
15.07.2022 17:13
4577
Türkmen paýtagtynda gurulýan “Daşkent” seýilgähi Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana sapary gününde açylar. Bu barada penşenbe güni özbek lideri Türkmenistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça žurnalistlere habar berdi.
15.07.2022 01:47
1574
Penşenbe güni Daşkentde ýokary derejede geçirilen türkmen-özbek gepleşiklerinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berildi.
15.07.2022 01:35
1555
Ýakyn ýyllarda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwdanyň mukdary iki esse köpeler – diýlip, Prezidentler Serdar Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň Taşkentde giňişleýin formatda geçiren gepleşikleriniň barşynda bellenip geçildi.
14.07.2022 03:49
2145
Özbegistan bilen Türkmenistan Buharada geçirilen ilkinji sebitara forumda 451 million dollarlyk maýa goýum we söwda şertnamalaryna gol çekdi. Bu barada Özbegistanyň Maýa goýum we daşary söwda ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.
14.07.2022 00:00
1452
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 14-15-nji iýulda Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrar – diýlip, Özbegistan Respublikasynyň resmi saýtynda habar berilýär.
08.06.2022 22:48
1093
Iýun aýynyň 1-inden Özbegistanyň we beýleki daşary ýurtlaryň ulag serişdelerine Türkmenistanyň üsti bilen haryt daşamaga rugsat berilýär.
28.05.2022 07:17
2146
Prezident Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi, oňa laýyklykda, “Türkmenhimiýa” Döwlet konserni Türkmenistana mineral dökünleri we himiki önümleri getirmek üçin Özbegistanyň “Uzkimyoimpeks” kompaniýasy bilen şertnama baglaşar – diýip, Türkmenistanyň resmi metbugaty ýazýar.
21.05.2022 18:07
1512
1-nji iýundan başlap, eýranly ýük daşaýjylar Türkmenistanyň gury ýerüsti çägi boýunça Sarahs-Farap-Sarahs ugry bilen Özbegistana çenli gatnap bilerler. Bu barada “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň saýtynda ýerleşdirilen bildirişde habar berilýär.