Samsung

Medeniýet

29.11.2023 20:57
95
Türkmenistanyň Pakistandaky ilçihanasy Yslamabat Parahatçylygy öwreniş we diplomatiýa instituty bilen bilelikde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan “Magtymguly Pyragy we häzirki zamanda halklaryň dostlugy” atly ylmy-amaly maslahat geçirdi.
27.11.2023 10:27
66
Ýekşenbe güni, 26-njy noýabrda Aşgabatdaky Mukamlar köşgünde Wita Timermanyň we Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň ansamblynyň çagalar horunyň konserti boldy.
25.11.2023 15:05
121
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Mährijemal Mämmedowa Halkara Bitaraplyk güni we Täze ýyl mynasybetli geçiriljek çäreler barada hasabat berdi.
25.11.2023 02:17
150
Impressionizm we abstraksiýa ussady modernist suratkeş Witaliý Didenkonyň eserleriniň sergisi anna güni agşam paýtagtyň Aşgabat söwda merkezinde açyldy. Serginiň görnüşiniň gaty adaty däldigini bellemelidiris - suratkeşiň eserleri we Däp moda markasynyň gyş kolleksiýasy bir otagda görkezilýär.
24.11.2023 19:32
115
29-njy noýabrda Baku şäherinde Döredijilik hepdeligi badalga alar. Onda Azerbaýjandan, Türkmenistandan, Russiýadan, Gruziýadan, Özbegistandan, Gazagystandan we Gyrgyzystandan dizaýnerleriň moda ýygyndylary görkeziler.
23.11.2023 07:40
183
Eýranyň Isfahan şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi badalga aldy. Bu çäre 26-njy noýabra çenli dowam edip, onuň çäklerinde milli aýdym-saz, şekillendiriş sungatyna we senetçilige bagyşlanyp guraljak sergileriň çykyşlaryň 40-a golaý türkmen suratkeşi gatnaşar. Bu barada “Tehran Times” neşiri habar berýär.
23.11.2023 00:39
196
Türkmen paýtagtynda meşhur modernist-suratkeş Witali Didenkonyň sergisi geçiriler. Serginiň gurnaýjysy, tanymal suratkeş we türkmen suratçylyk mekdebiniň ussady Izzat Klyçewyň gyzy Maral Klyçewa bu barada ORIENT-iň habarçysyna gürrüň berdi.
22.11.2023 20:51
225
Filme tomaşa etmäge Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky ilçihanasynyň işgärleri, türkmen diasporasynyň wekilleri we türkmen talyplary, şeýle hem Minsk şäheriniň ýaşaýjylary ýygnandylar.
21.11.2023 02:52
133
Duşenbe güni 20-nji noýabrda türkmen paýtagtynyň milli sazly drama teatry köp sanly aýdym-saz söýüjilerini özüne ýygnady. Zal doldy, hemmeler Germaniýadan gelen - pianinoçylar Marsel Dornyň we Ştefan Weýiň köpden bäri garaşylýan çykyşynyň başlamagy mynasybetli begençli ýagdaýdady.
20.11.2023 16:50
192
Häzir bu ýerde häzirki zaman sungatynyň asuda we rahat galereýasy. Geçmişde durmuşyň ritmi zawodyň sesi bilen kesgitlenýärdi. Önümçilik turbalarynyň ulgamy henizem zalyň üçeginiň aşagynda uzalyp gidýär. Emma indi olar reňkli we ullakan sapaklara meňzeýär. Şeýle hem, olar enjamyň içine dykylan ýalydyr. Halyçylykda ýa-da dokmaçylykda? Bularyň hemmesi serginiň temasyna baglydyr. Mysal üçin, şu gün bu ýerde tutuş gündogar nagyşlary bar.