Samsung

Medeniýet

10.05.2024 19:20
443
2024-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysynyň gruzin dilinde neşir edilmegi boýunça onlaýn duşuşyk gurnady.
10.05.2024 15:25
316
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan gurnalan şygryýet agşamy ýurdumyzda yglan edilen «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygara we beýik türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlandy.
10.05.2024 10:15
269
ÝUNESKO-nyň Pariž şäherindäki ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Magtymgulynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň baýram edilmegi iri onlaýn-neşirlerinde şöhlelendirildi. Hususan-da, Style of Eurasia ýörite taslamasynyň, moda baradaky FabUK žurnalynyň, her aý çykýan The Light britan gazetiniň sahypalarynda, Fransiýadaky türki halklarynyň Hodri Meydan maglumat portalynda makalalar çap edildi.
10.05.2024 10:07
223
Türkmen edebiýatynyň görnükli nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde şahyryň goşgular ýygyndysy gyrgyz dilinde neşir edildi.
09.05.2024 12:41
267
Türkmenistanyň Fransiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Çaryýew Parižiň Ýokary sazçylyk mekdebiniň (L’ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot) professory Sergeý Markarow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň diplomatik wekilhansy habar berýär.
09.05.2024 12:36
410
ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rustemowa Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Batorda geçirilýän ÝUNESKO-nyň Aziýa we Ýuwaş umman sebiti üçin «Dünýäniň hakydasy» komitetiniň 10-njy mejlisine (MOWCAP) gatnaşýar.
06.05.2024 19:00
382
Şeýle bir bir kompozitorlar bolýar, olar öz döredijiligini haýsydyr bir ugra başbütin bagyş edýärler.Olaryň biri ähli kalby, ýüregi bilen aýdyma berilýär, beýlekisini simfoniki sazlar öz bendiwanyna öwürýär,üçünjisini bolsa saz teatry özüne çekýär. Şu babatda Nury Halmämedow sazanda hökmünde döredijilik gyzyklanmalarynyň giňligi we örän aýdyň hem-de köpgyraňly döredijilik talanty bilen haýran galdyrýar. Türkmeniň tanymal kompozitory Nury Halmämedowyň saz sungaty baý we dürli keşpli:simfoniýa,kamera-instrumental ansambllary,drama oýunlarynyň sazlarykinofilmler, hor üçin salar.Elbetde bulary Nury Halmämedowyň dürli žanrdaky döreden sazlarynyň doly sanawy hasaplamak bolmaz.
04.05.2024 14:06
293
2024-nji ýylyň 2-3-nji maýynda Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde «Turan» atly halkara kinofestiwaly geçirildi, döredijilik çäresini guraýjylar hökmünde Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) we Türkiýäniň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrligi çykyş etdiler.
30.04.2024 09:13
407
Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ÝUNESKO bilen bilelikde baýram etmegiň çäklerindäki çäreler üstünlikli tamamlandy.
27.04.2024 08:48
461
Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Şandunda medeni syýahatçylyk ulgamy boýunça ýokary derejede geçirilen maslahatda çykyş etdi. Maslahat Hytaýda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň agzalarynyň gatnaşmagynda «Özüňiz üçin Hytaýyň ajaýyp keşbini açyň» syýahatçylyk çäresiniň çäklerinde geçirildi.