Samsung
türkmenistanyň prezidenti
19.11.2022 17:29
1309
Türkmensiatnyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary 21-22-nji noýabra meýilleşdirildi. Bu saparyň iş maksatnamasynyň taýýarlanylyşy barada anna güni türkmen hökümetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.
17.11.2022 15:42
885
Prezident Serdar Berdimuhamedow we EYR-niň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Eýranyň nebit ministri Jawad Owji energetika babatda hyzmatdaşlyk etmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
07.11.2022 19:42
1080
Prezident Serdar Berdimuhamedow söwda torunda harytlaryň üpjünçiligine gözegçilik etmegi, gyş möwsüminiň başlanmagy bilen we baýramçylygyň öňýaýnynda bahalaryň ýokarlanmagynyň öňüni almagy buýurdy.
06.11.2022 17:30
1287
Şenbe güni, 5-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan geçen köpçülikleýin bag ekme çäresine gatnaşdy. Döwlet Baştutany Aşgabadyň günorta künjeginde Magtymguly Pyragynyň äpet ýadygärliginiň töwereginde döredilýän giň gerimli tokaý zolagynyň çäklerinde tutuş ýurdumyz boýunça bag ekilmegine badalga berdi.
21.10.2022 21:32
1206
Türkmenistanyň Prezidentiniň "Türkmenin Altyn asyry" baýragyny almak ugrundaky döredijilik işleriniň bäsleşigi yglan edildi. Bu barada Karara döwlet baştutany penşenbe güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde gol çekdi – diýlip, milli habarlar gullugynyň habarlar gepleşiginiň agşamky sanynda habar berildi.
12.10.2022 02:03
1534
Duşenbe güni Gazagystanyň Daşary işler ministrligi Astanada şu hepde garaşylýan ýokary we iň ýokary derejedäki halkara wakalar barada brifing geçirdi.
11.10.2022 16:14
1179
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gol çeken permany bilen saglyk ulgamynyň tapawutlanan wekillerini Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglady.
09.10.2022 04:26
1342
Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Katara saparyny guramak mümkinçiliklerine anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşykda garaldy. Bu mesele Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýew we Katar döwletiniň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Muhammet Meshel Al-Otaibi bilen geçirilen gepleşikleriň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.
28.09.2022 21:27
1344
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Aşgabat şäherine gelen Tatarstanyň baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.
26.09.2022 20:43
1671
Ýekşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Bouygues, Vinci Construction Grands Projets, Cifal fransuz gurluşyk kompaniýalarynyň we Dubaýyň hökümetine degişli Dragon Oil nebit kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi.