Samsung
özbegistan
10.11.2022 08:02
1256
Özbegistan 2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşalyşyny 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki esseden gowrak – 701 müň tonna çenli artdyrdy. Bu barada, Özbegistan Respublikasynyň ulag ministriniň orunbasary Jasurbek Çoriýewiň sözlerine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
04.11.2022 20:35
1046
Daşkentde “Ulag we logistika – TransLogistica Uzbekistan 2022” atly 18-nji Halkara sergisi geçirilýär. Sergide CASCA+ multimodal ulag geçelgesiniň ugry aýratyn stend hökmünde görkezildi.
21.10.2022 22:42
1367
Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama gol çekdiler. Şeýle hem, gepleşikleriň netijeleri boýunça iki ýurduň hökümetleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.
21.10.2022 04:29
1254
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew penşenbe güni agşam resmi sapar bilen Aşgabat şäherine geldi. Türkmen paýtagtynyň halkara howa menzilinde hormatly myhmany wise-premýer Batyr Atdaýew we beýleki resmi adamlar garşyladylar.
17.10.2022 20:00
1312
Ýekşenbe güni Türkmenistanyň hökümetiniň giňişleýin mejlisinde türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny – bilelikdäki söwda merkezini döretmek baradaky taslamany öňe ilerletmek wise-premýer Batyr Atdaýewiň hasabatynyň esasy meselesi boldy.
17.10.2022 05:28
1349
Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana resmi sapary 20-21-nji oktýabr aralygynda bolar. Sapara görülýän taýýarlyk barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa wise-premýer, Daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.
23.09.2022 06:25
1414
Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana täze ulag geçelgesini çekmegi maksat edinýär diýip, penşenbe güni Podrobno.uz habar berýär.
16.09.2022 04:57
1743
ŞHG-niň sammitiniň çäklerinde geçirilen duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Serdar Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň oňyn depginini bellediler diýip, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň saýty habar berýär.
15.09.2022 05:33
1600
Ulag-logistika hyzmatdaşlygy çarşenbe güni Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Eýranyň lideri Ybraýym Raisiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň mowzuklaryndan biri boldy.
10.09.2022 20:13
1264
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dünýäniň ýurtlarynyň Parlamentleriniň ýolbaşçy zenanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin 8-9-njy sentýabrda Daşkende bolan saparynyň barşynda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy.