Samsung
awaza
24.09.2022 07:24
1052
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çäklerinde Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň toparynyň (LLDC) ministrleriniň her ýylky duşuşygy geçirildi.
18.08.2022 06:12
1891
Awazada Global tranzit resminamasynyň (GTrD) synag taslamasynyň açylyş dabarasy geçirildi, bu blokchein tehnologiýasyny ulanmagyň hasabyna ulagyň ähli görnüşlerinde hökmany gümrük gözden geçirilişi bolmazdan, konteýnerler bilen birnäçe serhetleriň üstünden daşamagy üpjün etmek üçin ajaýyp mümkinçilik döreder.
17.08.2022 21:17
1786
Türkmenistan Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri derejesindäki maslahatyň çäginde ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň birnäçesi bilen hyzmatdaşlyk baradaky resminamalara gol çekdi.
17.08.2022 21:07
2876
Sanlaşdyrmak häzirkizaman dünýäde ulag pudagynyň progressiw ösüşi üçin esasy hereketlendirijilerden biridir we Türkmenistan bu tendensiýalara uly ähmiýet berýär – diýip, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleri derejesindäki maslahatynda eden çykyşynda aýtdy.
17.08.2022 15:50
1324
2022-nji ýylyň 15-nji we 16-njy awgustynda Awazada geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat Jemleýji beýannamanyň kabul edilmegi bilen tamamlandy.
17.08.2022 15:34
1289
Ulag-logistika ugurlaryny açmak we Türkmenbaşy portunyň Dubaýyň, Abu-Dabiniň portlary bilen hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, türkmen portunyň dünýä deňiz portlary ulgamyna birleşmek mümkinçiliklerini wise-premyer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen BAE-niň Energetika we infrastruktura ministri Suheil Al-Mazrui ara alnyp maslahatlaşdylar.
17.08.2022 15:32
1385
Bu ugurlary Awazada geçirilen Halkara ulag maslahatyna gatnaşyjylara iberen wideoýüzlenmesinde BMG-nyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-nyň deňze çykalgasy bolmadyk iň pes ösen ýurtlar boýunça ýokary wekili Rabab Fatime teklip etdi.
17.08.2022 15:26
1032
Ulag aragatnaşygy biziň ýurtlarymyzyň geljegi üçin, hususan-da, söwdanyň bahasyny peseltmek we dünýä bazarlaryna çykmagy gowulandyrmak, ykdysadyýetleriň we adamlaryň birleşmegine ýardam etmek, şeýle hem DÖM-na ýetmek üçin möhümdir.
17.08.2022 00:02
1614
Aşgabat Ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň Awazada geçirilen Utgaşdyryjy geňeşiniň ikinji mejlisinde Türkmenistan, Eýran, Özbegistan we Gazagystan Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda ylalaşyga (Aşgabat ylalaşygy) Goşmaça teswirnama gol çekdiler.
16.08.2022 06:15
1556
Duşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň maslahatyna gatnaşýan wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň binräçesini geçirdi.