Iň täze habarlar

Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

09.05.2023 | 10:17 |
 Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

Ruslan Mingazow — tejribeli türkmen futbolçysy, Gonkongyň «Kitçi» toparynyň ýarym goragçysy. Özüniň otuz ýaşynda onuň Ýewropanyň we Aziýanyň çempionatlarynda çykyş etmek tejribesi bar we ýygynda hemişelik esasda çagyrylýar.

Golaýda Mingazow «Kitçiniň» düzüminde Gonkongyň çempiony boldy. Şunuň bilen baglylykda, ORIENT ýyldyz futbolçy bilen aragatnaşyga girdi we çempionlyga tarap ýoldaky kynçylyklar, Gonkongdaky durmuş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary hakynda söhbetdeş boldy, şeýle hem oýunçy bilen Türkmenistanyň ýygyndysynyň täze baş tälimçisiniň arasyndaky nähili özara gatnaşyklaryň emele gelýändigini, Mingazowa Türkmenistanda haçan garaşmalydygyny anyklady.

Gonkongyň Çempionaty: birinji möwsümde iki kubok, iň gowy hüjümçi we «ýyldyzlyk»

Siziň ajaýyp statistikaňyz bar — 18 oýunda 17 gol — bu möwsümi siziň karýeraňyzdaky iň gowusy diýip atlandyrmak bolarmy?

— Diňe geçirilen pökgüleriň sanyna görä iň gowularyň birimikä diýip, pikir edýärin. Dogrymy aýtsam, muňa özümem garaşmandym. Men ýarym goragçy we gol geçirmek gönümel meniň borjuma girenok, ýöne bu ýylda maňa pursatlary amala aşyrmak we hüjümi tamamlamagyň üstünde köpräk işlemek başardýar. Men muňa örän şat.

Tamamlaýjy ýaryşda siz gyzyl kartoçka aldyňyz, şunlukda möwsümiň dowamynda sizde bary-ýogy ýekeje sary kartoçka boldy. Bu hyjuwlaryň artmagymy ýa-da başga faktorlar täsir etdimi?

— Meniň pikirimçe («Li Man Uorriors» toparyna garşy — redaksiýanyň mysaly) oýnuň özi çylşyrymly boldy, köp göreş we düzgüni bozma boldy. Emin saga çepe kartoçkalary paýlady. Käbir düzgün bozmalar üçin kartoçkalar berildi, munuň üçin oýundan aýyrmak ýeterlik däldi diýip hasap edýärin. Elbetde, duýgular aňrybaş çäge ýetipdi, bu oýunda köp zatlar orta goýuldy.

Möwsümde haýsy topara garşy oýun has çylşyrymly boldy?

— Soňky oýun iň çylşyrymlysy boldy diýip pikir edýärin («Li Man Uorriors» garşy — redaksiýanyň mysaly), sebäbi öňde çempionlyk durdy, indiki Aziýanyň çempionlar ligasynyň ykbaly çözülýärdi, ýöne bularyň ählisinden geçip, netijede ýeňiş gazanmagymyza men örän şat.

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

Ilkibaşda Gonkonga geleniňizde birinji möwsümde birbada iki baýrak gazanmagy başarjakdygyňyza akyl ýetirýärdiňizmi?

— Bu ýere gelemde men uýgunlaşmak barada we meniň futbol karýeramyň nähili boljakdygy barada alada edýärdim. Ýöne netijede, ähli bolup geçen we geçýän zatlar – mundan has gowy bolup bilmezdi.

Şunuň ýaly ýagdaýdan soňra «akylyň üýtgemez ýaly» nähili ýaşamaly?

— Ilki bilen ýeňşi bellemeli (gülýär), soňra bolsa öz öňüňde täze maksatlary, wezipeleri goýmaly: şu gün düýnküden gowy bolmaly.

Siziň köp Ýewropa ligalaryna gatnaşmak tejribäňiz bar. Olaryň derejesi Aziýanyňkydan nä derejede tapawutlanýar?

— Hawa, men dürli çempionatlarda oýnadym, her ýerde dürli şertler we howa şertleri bar, Aziýada derejäniň özi umuman ösdi. Gonkongyň çempionatynda her bir toparda braziliýalylar oýnaýarlar. Biziň toparymyzda olar ýedi sany, şol sebäpli çempionatyň oýunlary tehniki taýdan has kämil, ýokary tizlikli geçýär we açyk futbol bar, ýöne hemmeler bizden goranmak isleýärler we garşylykly hüjüme geçmek bilen oýnamak isleýärler.

Gonkongdaky durmuş: üç hepdeläp otagdan çykmadym, belent binalar we tebigat

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

Gonkong türkmen futbolçysyny nämesi bilen haýran galdyrdy?

— Gonkong — ajaýyp şäher. Depeleri buluda ýetýän belent binalar elbetde, haýran galdyrdy. Bu ýerde tebigat ajaýyp: suwa düşülýän kenarlar, daglar — bu ýerde islän zadyňy tapyp bolýar. Eger-de adamyň Gonkonga gelip görmäge mümkinçiligi bolsa, ol hökman bu ýere gelip, bu gözelligi görmeli. Ol elbetde gymmat şäher, ýöne Gonkongy öz gözleriň bilen görmek muňa degýär.

Gonkongy üç sözde beýan ediň.

— Belent binalar, tebigat, adamlar.

Öýüňizi we stadiony hasap etmeseň, siziň Gonkongda iň söýgüli ýeriňiz ?

— Men öýümiň ýanyndaky kenarýakasyny halaýaryn, oňa «Ýyldyzlaryň şaýoly» hem diýýärler. Bu ýerde gezim etmek, dem almak we deňziň ajaýyp görnüşini synlamak örän ajaýyp.

Siz Gonkonga göçüp geleniňizde ilkibaşdaky kynçylyklar nähilidi? Olar bilen nähili göreşdiňiz?

— Gelenimizde bu ýerde kynrakdy: üç hepde karantin, otagdan çykyp bolanok, haçanda çykamyzda, ähli ýerde agyz-burun örtükli gezmeli bolýardyk. Biz netijede olary aýranlaryň soňkylarynyň biri boldyk. Kynçylyklar pandemiýa bilen baglanyşyklydy, çäklendirmeleri gowşadanlaryndan soňra, hemme zat ýerbe-ýer boldy.

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

Maşgala: gyzjagazlarym iňlis dilinde gürleýärler, ýeňişden soňra aýalyma sagat sowgat etdim, Aşgabada gelmek isleýär

Sizi futboldan näme sowup biler?

— Gyzykly adamlar bilen gepleşmek, we elbetde maşgala, çagalar sowup bilýär. Biz bilelikde wagt geçirmäge çalyşýarys.

Sosial torlara seretseň, maşgala möhüm orun berilýär. Bu goşmaça höwes döredýärmi?

— Haçanda sen Watandan uzakda bolsaň, tanyşlaryň hem köp bolmaýar, esasan: iş, çagalar, ýanýoldaşyň, öýüň, maşgala bolsa — her bir adam üçin uly ähmiýete we durmuşda gymmatlyga eýedir. Men hem kadadan çykma däl, olar maksada ýetmekde mydama meniň höweslendirijilerim boldular.

Siziň maşgalaňyzda belli bir wakalar sebäpli bir-biriňize sowgat bermek däbi barmy — çempionlygam şeýle wakalaryň biri. Ýanýoldaşyňyza näme sowgat etdiňiz?

— Hawa, her çempionlygy sowgat bilen bellemäge çalyşýarys. Bu waka sebäpli aýalyma Breitling şweýsar sagadyny sowgat etdim, sebäbi çempionlykdan soňra Çehiýada mende şeýle aksessuar peýda boldy (gülýär) — şunuň ýaly gowy däp.

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

Futbolçynyň ýanýoldaşynyň üç sany iň birinji eýe bolmaly aýratyn häsiýeti?

— Maňa onuň — goldawy, aladasy we islendik ýagdaýda maňa bolan ynamy kömek edýär diýip pikir edýärin.

Gyzjagazlaryň Gonkongda öwrenişmegi nähili bolup geçdi?

— Gyzlaryma-da bilmeýän dilinde gürleşmek aňsat düşmedi, ýöne biz muňa wagt gerekdigine düşünýärdik we häzir olar eýýäm iňlis dilinde gürleşýärler. Basym olar bilen gürleşemde terjimeçi soramaly bolaryn (gülýär), şol sebäpli olara öýde kakalary bilen diňe rus dilinde gürleşmegi tabşyrýaryn.

Möwsüm eýýäm tamamlandy. Soňky gezek siz Türkmenistanda 2020-nji ýylyň başynda bolupdyňyz. Size Aşgabatda haçan garaşmaly?

— Biziň ýene-de bir kubogymyz galdy. Öňümizdäki şenbe güni FA Cup ýaryşynyň finaly bolýar. Gynansak-da, gyzyl kartoçka ol ýere hem bardy. Şol oýundan soňra zähmet rugsady başlanýar. Aşgabada tomus gelmek isleýärin, hakykatdanam, gaty göresim geldi, köp garyndaşlarymy köpden bäri görmedim. Türkmenistanda on gün ýaly bolmagy meýilleşdirýärin.

Haçanda Türkmenistan hakynda gürrüň gidende, kelläňde nähili şekiller peýda bolýar?

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

— Bir topar şekil göz öňüme gelýär, ýöne ene-atanyň öýi — ilkinji görýän we duýýan zadymyzdyr.

Türkmenistandaky karýerasy: ýygyndynyň baş tälimçisi bilen aragatnaşyk saklaýar, ýerli klublar üçin çykyş etmegi aradan aýyrmaýar

Ýylyň başynda Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysyna Mergen Orazow baştutan edilip bellendi. Topar eýýäm onuň ýolbaşçylygynda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny we ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Siziň onuň bilen tanyşlygyňyz nähili geçdi? Nähili gatnaşyk döredi?

—Tanyşlyk örän gowy geçdi, onuň bilen işleşmek ýakymly we netijeli. Biz tutuş wagtyň dowamynda aragatnaşyk saklaýarys. Hatda men Gonkongda wagtymam biz jaňlaşyp, gürleşip, haýsydyr bir zady maslahatlaşyp durýarys. Biziň gatnaşygymyz gowy.

Iýunyň başynda Türkmenistanyň ýygyndysy ilkinji Merkezi Aziýa ýaryşyna gatnaşar. Gowy netije görkezmek üçin topar nämeleri etmeli?

— Köpräk oýun oýnamaly, oýunçylaryň arasynda düşünmeklik we tälimçiniň muňa öz garaýşy bolmaly. Meniň pikirimçe, munuň üçin häzir hemme zat edilýär.

Siz özüňiziň ähli futbol karýeraňyzyň — miras we watan üçindigini ýygy-ýygydan aýdýaňyz. Birnäçe ýyldan soň siziň Türkmenistanyň öňdebaryjy klublarynyň biri üçin çykyş etjekdigiňizi çak etmek bolarmy?

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

— Hawa, men şeýle çözgüdiň kabul edilmegini aradan aýramok. Başlan ýeriňe gaýdyp barmak — bu mydama dogry çözgütdir.

Bagt nämede?

— Meniň pikirimçe, bagt — bu oňyn duýgylar, maksatlara ýetmekden, durmuşdan kanagatlanma, çagalara söýgi.

Туркменский футболист — о жизни в Гонконге, подарках супруге и приезде в Ашхабад

Bagtly bolup galmak üçin näme etmeli? Watandan uzakda ýaşap, bagtly bolmak mümkinmi?

— Hawa, bagtly bolup bolýar, elbetde. Her adam gözlänini tapýar. Mysal üçin, men watanymy göresim gelýär, ýöne şol bir wagtda dürli şäherlere we ýurtlara baryp, gezmegi halaýaryn, futboly halaýaryn, ol hem meni bagtly edýär. Elbetde, maşgala hemme ýerde seniň ýanyňda, seniň nirededigiňe garamazdan. Ýöne Watan birdir. Bu seniň üçin mydama gowy we rahat bolan ýerdir. Türkmenistan meniň durmuşymda uly ähmiýete eýedir.

Artur PETROSÝANS

Foto: Instagram.com / @ruslan_mingazov9

Şeýle hem okaň: