Samsung

Ekodünýä

16.10.2023 09:06
292
Türkmen tarapy sowadyjy ulgamlaryň dolandyryşy, şol sanda ulanyşdan aýyrmaga degişli käbir sowadyjy ammarlar barada giňişleýin tanyşdyrýan degişli hasabaty hödürledi.
13.10.2023 18:02
348
“Altyn Şah” aýlagynyň töwereklerini eýeleýän Haliç etraby – Stambul şäheriniň taryhy we iň ajaýyp ýerleriniň biri hasaplanylýar. Özüniň özboluşly görnüşi bilen “Altyn Şah” adyny alan inçejik aýlag Bosfor bogazynyň derwezesi haspalanylyp, onuň suwy günüň belli wagtlarynda, hususan-da, gün ýaşar wagtynda altynsöw öwüsýär.
13.10.2023 17:22
447
Katar Döwleti Fransiýanyň “TotalEnergies” kompaniýasy bilen suwuklandyrylan gaz ibermek boýunça 27 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu şertnama 2026-njy ýyldan güýje girýär diýip, Katar Döwletiniň energetika kompaniýasy “QatarEnergy” habar berýär.
08.10.2023 16:23
343
Jüýjelerini ýyrtyjydan goramak isleýän Günorta Awstraliýaly fermer garaşylmadyk ýagdaýda ştatda ýitip giden hasaplanylýan torbaly samyryň bir görnüşini bolan tegmilli kwolly tutdy. Bu haýwany Günorta Awstraliýada 130 ýyldan soň ilkinji resmi görmek boldy.
08.10.2023 00:45
493
Gazylyp alynýan ýangyçlarda işlemeýän alternatiw energiýaly tygşytly ýyladyş we sowadyş tehnologiýalaryny gözlemek işleri güýçlendi. Çölde ýaşaýan hameleona öýkünip, hytaý alymlary öýler üçin energiýa tygşytlaýan örtük döretdiler.
01.10.2023 21:48
354
Bu Merkez senagat galyndylarynyň daşky gurşawa, ilatyň saglygyna ýetirýän zyýanyny azaltmakda sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň degişli döwlet edaralarynyň işine ýardam bermegi maksat edinýär. Ol şeýle hem, Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşi boýunça döwletara toparynyň we onuň düzümleriniň işini işjeňleşdirer.
22.09.2023 19:48
268
Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmaga degişli karar kabul edýän şahslaryň habardarlygy ýokarlandyrmak boýunça Aşgabatda geçirilen üç günlük seminara gatnaşyjylar, suw baýlyklaryny integrirleýin dolandyrmak, saglyk we bilim ulgamlaryna uýgunlaşmak çäreleri, şeýle hem netijeli pudagara hyzmatdaşlygy meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
22.09.2023 19:24
381
Taryhda ilkinji gezek GDA agza ýurtlaryň çäginde haýwanlaryň göçüp ýaşaýan görnüşlerini gorap saklamak baradaky konwensiýa (CMS) taraplarynyň konferensiýasy geçiriler. Özbegistanyň Samarkand şäheri, 2024-nji ýylyň 12-nji fewralyndan 17-nji fewraly aralygynda konferensiýanyň 14-nji mejlisini kabul eder diýip, Özbegistan hökümetiniň metbugat gullugy habar berdi.
21.09.2023 11:26
645
Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň çäklerini tutýan Turan düzülügi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Tebigy mirasynyň sanawyna girizildi. Bu baradaky çözgüt Guramanyň Bütindünýä mirasy komitetiniň Er-Riýad şäherinde geçirilen 45-nji mejlisinde kabul edildi.
19.09.2023 18:53
514
Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan "Nol zyňyndy" (Zero Waste) Jarnamasyna meýletin ilkinji bolup gol çeken adam boldy. Bu başlangyç onuň aýaly Emine Ärdogan tarapyndan öňe sürlüpdi diýip, "Anadolu" habarlar agentligi mälim edýär.