Samsung

Ekodünýä

03.05.2023 12:24
224
Gurakçylygy integrirlenen dolandyrmagyň meseleleri «Türkmenistanda uýgunlaşmany meýilleşdirmegiň milli ilerlemeleriniň ösdürilmegi» taslamasyny ýerine ýetirmek boýunça pudagara toparynyň mejlisiniň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy. Ol Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan BMG-niň Ösüş Maksatnamasy we Ýaşyl howa gaznasy tarapyndan ýerine ýetirilýär.
26.04.2023 15:03
358
Türkmenistan bilen Aral deňziniň sebiti ýurtlarynyň arasynda serhetüsti suw hyzmatdaşlygynyň meseleleri Türkmenabatda bolup geçen suw diplomatiýasy boýunça milli seminaryň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.
24.04.2023 18:51
467
Eýranyň daşky gurşawy goramak departamenti Hazar düwlenlerini we akulalary goramak boýunça maksatnamany işläp düzýär – diýip, Tehran Times habar berýär.
20.04.2023 22:52
323
Penşenbe güni, Aşgabatda DÖM-nyň ýaş ilçileri, şeýle hem UNISEF-iň we Fransiýanyň Bouygues Turkmen kompaniýasynyň wekilleri tarapyndan her ýyl 22-nji aprelde bellenilýän Halkara Ýer Gününiň öňüsyrasynda daşky gurşaw boýunça çäre geçirildi. Carbon Co-Working okuw merkeziniň çäginde, Durnukly Ösüş Maksatlarynyň 17 nyşany hökmünde 17 agaç nahallaryny ekdiler.
20.04.2023 15:26
522
BMG-niň Türkmenistandaky ösüş maksatnamasynyň guramagynda A.S. Puşkin adyndaky türkmen-russiýa umumybilim berýän mekdebiniň okuwçylary bilen duşuşyk geçirildi, onuň dowamynda okuwçylar howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak baradaky meseleler bilen tanyşdyryldy.
20.04.2023 13:13
224
Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy we Bouygues-Turkmen kompaniýasy meşhur režissýor we tebigaty öwreniji alym Dewid Attenboronyň «Biziň planetamyzdaky ýaşaýyş» filminiň görkezilişini 22-nji aprelde bilelikde guraýarlar – diýip, britan diplomatik wekilhanasy habar berýär.
19.04.2023 17:58
288
22-nji aprelde bellenip geçilýan Ýeriň Gününe bagyşlap, Türkmenabat şäherinde eko-festiwal geçiriler.
18.04.2023 17:33
464
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 10-11 synp okuwçylarynyň arasynda 5-nji iýunda bellenip geçilýän daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli bäsleşik yglan edýär – diýip, ýokary okuw mekdebiniň saýtynda habar berilýär.
14.04.2023 11:43
271
Howanyň üýtgemegi boýunça BMG-niň Çarçuwalaýyn konwensiýasyny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň Dördünji milli habarnamasyna (НС4) we Başlangyç iki ýyllyk hasabatyna taýýarlygyň meseleleri ýurduň pudaklaýyn ministrlikleriniň we edaralarynyň iş duşuşygynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyldy.
11.04.2023 23:17
363
«Bouygues Türkmen» kompaniýasy tarapyndan açylan täze Ekologiýa Hyzmatdaşlyk Merkezinde kompaniýanyň we fransuz Ecole française MLF mekdebiniň işgärleri bilen duşuşygy geçirildi. Mundan ozal türkmen-rus Puşkin adyndaky 21-nji ýörite bilim mekdebiniň, türkmen-türk mekdebiniň okuwçylary we ýaşy ulyrak wekilleri, ýagny daşky gurşaw meselelerine biperwaý garamaýan Aşgabadyň ýaşaýjylary hem eko-merkeze myhman boldular.