Samsung

Ekodünýä

27.02.2024 16:11
1018
Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda “ýaşyl” oýunlary gurar.
24.02.2024 20:57
540
Soňky birnäçe ýylyň dowamynda Ýaponiýa degişli Kuma atly tropiki adanyň töwereginde Ýuwaş ummanynyň suwuna çümüjiler bu çäkde täsin deňiz jandarynyň ýaşaýandygyna üns berdiler.
20.02.2024 14:46
702
Ýaz paslynyň ilkinji aýynda “Amyderýa” döwlet tebigy goraghanasynyň nahalhanasynda 14 müň düýp sazak nahaly ekiler.
12.02.2024 10:52
681
Gazagystanyň ekologiýa we tebigy baýlyklar ministri Ýerlan Nysanbaýew BMG-niň ýabany haýwanlaryň göçüp-gonup ýören görnüşlerini gorap saklamak baradaky Konwensiýanyň 14-nji mejlisine (COP 14) gatnaşyjylaryň öňünde eden çykyşynda Respublikanyň Türkmenistan, Özbegistan we Gyrgyzystan bilen ekologiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.
11.02.2024 20:08
749
12 – 17-nji fewralda BMG-niň Göçýän ýabany haýwanlary goramak boýunça Konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatynyň 14-nji mejlisi (CMS COP14) geçirilýär.
11.02.2024 19:39
667
10-njy fewralda Daşkent şäherinde açylan Daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegi boýunça Merkezi Aziýa uniwersitetiniň mejlisler zalynda BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň jemlerine bagyşlanyp Merkezi Aziýa sebit mejlisi geçirildi.
10.02.2024 14:41
953
Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda 2024-nji ýylda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 3 million düýbüni ekmek hakynda Karara gol çekdi.
09.02.2024 18:25
866
Hazar deňziniň suwunyň aşaklamagy eýýäm birnäçe ýyldan bäri möwsümleýin suw derejesiniň täsirleri bilen baglanyşykly däldir.
29.01.2024 17:44
781
Şu ýyl döredilmeginiň 45 ýyllygyny belleýän Gaplaňgyr döwelet goraghanasy öz çäginde jerenleriň sanyny 200-e ýetirmegi başardy.
28.01.2024 21:25
685
Gazagystanyň hökümeti, Suw hojalygy we suwaryş ministrligi tarapyndan esaslandyrylan Hazar deňziniň gözleg institutyny döretmek baradaky Kararyny tassyklady diýip, edaranyň metbugat gullugy habar berdi.