Samsung

Wideo

27.12.2022 03:37
2095
Meşhur türk aýdymçysy Mustafa Sandal duşenbe güni Aşgabatda konsert berdi. Ol sportuň gyşky görnüşleri sport toplumynyň meýdançasynda çykyş edip, öz maksatnamasynda köpçülige Ýewropany bendi eden söýlüp diňlenýän meşhur aýdymlaryny hödürledi.
14.12.2022 14:14
1213
Hazar deňzi özüniň ajaýyp görnüşi bilen nobatdaky gezek Instagram ulanyjylaryny haýran galdyrdy. Aktaunyň ýaşaýjysy, Gazagystanyň tebigaty barada köpsanly wideo ýazgylaryň awtory Azamat Sarsenbaýew ýakynda ýüzüniň kä ýerleri buz bilen örtülen deňziň gözel görnüşleri düşürilen wideoýazgysyny internete ýükledi. Bu barada “Astana Times” ýekşenbe güni okyjylaryna habar berýär.
10.12.2022 14:23
955
Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan guralan «Näme? Nirede? Haçan?» oýnunyň «Gyş kubogy – 2022» bäsleşigine 300 töweregi adam gatnaşdy.
29.11.2022 04:25
2279
Aşgabatda blis-küşt boýunça Türkmenistanyň iki günlük çempionatyna badalga berildi. Şenbe güni oýunlaryň 10 tapgyry oýnaldy. Bu baradaky gürrüňlere içgin ünsi çekmän, blis boýunça çempionata gatnaşyjylaryň düzüminiň ýakynda tamamlanan rapid – çalt oýnalýan küşt boýunça çempionata gatnaşyjylar bilen deňeşdirlende, has wekilçilikli bolandygyny bellemek isleýäris.
27.11.2022 22:07
1682
Küşdüň çalt oýnalýan görnüşi ýa-da, başgaça aýdylanda, rapid boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ol üç gün dowam etdi, şol döwürde üstünlige beslenen umytlar we ýerine düşmedik tamalar, ýeňişiň ýakynlaşandygyny alamatlandyrýan duýgy we utulma ajylygy, çaklamalaryňa bolan ynam we pelegiň ýakymsyz oýny – hemmesi boldy.
25.11.2022 18:17
1082
Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda “Elektronika Dünýäsi” öz müşderilerini we olaryň ýakynlaryny begendirmek üçin täze arzanladyş möwsümini yglan edýär. Täze ýyl mynasybetli dükanda başlanan arzanlaşyklar barada ORIENT şu ýerde habar beripdi.
25.11.2022 15:34
2308
Penşenbe güni Aşgabadyň küşt-şaşka merkezinde çalt oýnalýan küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň iki günji geçirildi? Guramaçylar oňa nähili baha berdiler?
25.11.2022 08:15
1259
Çarşenbe güni Aşgabadyň küşt we şaşka merkezinde Rapid we blis boýunça Türkmenistanyň çempionaty badalga aldy. Global pandemiýa sebäpli ara düşen uzak arakesme halkara ýaryşlaryň, şonuň netijesinde bolsa döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlaryň tertibine öz düzedişlerini girizdi, şol sebäbli bu ýaryş köp garaşylan ajaýyp çärä öwrüldi. Aslynda, Rapid we blis boýunça resmi çempionatlar ozal hiç wagt Türkmenistanda geçirilmändi.
22.11.2022 00:52
1577
Her ýyl 20-nji noýabrda köp ýurtlarda Bütindünýä çagalar güni bellenilýär. Bu baýram BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 69 ýyl mundan ozal yglan edildi. Şol gün 1959-njy ýylda çagalaryň hukugynyň Jarnamasy, 1989-njy ýylda bolsa Çagalaryň hukugy hakynda konwensiýa kabul edildi.
21.11.2022 22:40
2250
USAID, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň goldawy bilen, şeýle hem “Orlan” konsalting kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda şenbe güni Handmade Exports-2022 başlangyç synag maksatnamasynyň (el işleriniň eksporty) çäginde jemleýji çäräni geçirdi.