Wideo

28.11.2022 23:25
56
Aşgabatda blis-küşt boýunça Türkmenistanyň iki günlük çempionatyna badalga berildi. Şenbe güni oýunlaryň 10 tapgyry oýnaldy. Bu baradaky gürrüňlere içgin ünsi çekmän, blis boýunça çempionata gatnaşyjylaryň düzüminiň ýakynda tamamlanan rapid – çalt oýnalýan küşt boýunça çempionata gatnaşyjylar bilen deňeşdirlende, has wekilçilikli bolandygyny bellemek isleýäris.
27.11.2022 17:07
93
Küşdüň çalt oýnalýan görnüşi ýa-da, başgaça aýdylanda, rapid boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ol üç gün dowam etdi, şol döwürde üstünlige beslenen umytlar we ýerine düşmedik tamalar, ýeňişiň ýakynlaşandygyny alamatlandyrýan duýgy we utulma ajylygy, çaklamalaryňa bolan ynam we pelegiň ýakymsyz oýny – hemmesi boldy.
25.11.2022 13:17
275
Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda “Elektronika Dünýäsi” öz müşderilerini we olaryň ýakynlaryny begendirmek üçin täze arzanladyş möwsümini yglan edýär. Täze ýyl mynasybetli dükanda başlanan arzanlaşyklar barada ORIENT şu ýerde habar beripdi.
25.11.2022 10:34
112
Penşenbe güni Aşgabadyň küşt-şaşka merkezinde çalt oýnalýan küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň iki günji geçirildi? Guramaçylar oňa nähili baha berdiler?
25.11.2022 03:15
99
Çarşenbe güni Aşgabadyň küşt we şaşka merkezinde Rapid we blis boýunça Türkmenistanyň çempionaty badalga aldy. Global pandemiýa sebäpli ara düşen uzak arakesme halkara ýaryşlaryň, şonuň netijesinde bolsa döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlaryň tertibine öz düzedişlerini girizdi, şol sebäbli bu ýaryş köp garaşylan ajaýyp çärä öwrüldi. Aslynda, Rapid we blis boýunça resmi çempionatlar ozal hiç wagt Türkmenistanda geçirilmändi.
21.11.2022 19:52
155
Her ýyl 20-nji noýabrda köp ýurtlarda Bütindünýä çagalar güni bellenilýär. Bu baýram BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 69 ýyl mundan ozal yglan edildi. Şol gün 1959-njy ýylda çagalaryň hukugynyň Jarnamasy, 1989-njy ýylda bolsa Çagalaryň hukugy hakynda konwensiýa kabul edildi.
21.11.2022 17:40
112
USAID, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň goldawy bilen, şeýle hem “Orlan” konsalting kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda şenbe güni Handmade Exports-2022 başlangyç synag maksatnamasynyň (el işleriniň eksporty) çäginde jemleýji çäräni geçirdi.
15.11.2022 20:30
195
Aýdogdy Atabaýewiň sportda gazananlarynyň, atlarynyň we beýleki üstünlikleriniň sany köp. Ony ýurdumyzyň sport toparlarynda at gazanan tälimçi we Türkmenistanyň baş tälimçisi hökmünde oňat tanaýarlar. Dünýä derejesindäki taekwondo toparlarynyň arasynda bolsa 8-nji dan gara guşagyň we “ Taekwondo (ITF) boýunça dünýäniň iň oňat tälimçisi” diýen hormatly adyň eýesi, Taekwondo boýunça Aziýa federasiýasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy hem-de “A” derejeli halkara emin, şeýle hem halkara instruktor hökmünde tanalýar.
14.11.2022 15:00
231
"Türkmentel-2022" Halkara konferensiýasyna gatnaşanlaryň arasynda köpsanly daşary ýurtly myhmanlar bardy. Olaryň arasynda Owganystandan gelen wekiliýet hem bar. ORIENT türkmen-owgan gatnaşyklary mowzugyna degişli köp maglumat çap etdi. Goňşy halklarymyz diňe bir gadymy gatnaşyklara eýe bolman, eýsem häzirki döwürde olary üstünlikli ösdürýärler.
14.11.2022 10:27
248
Maglumat kommunikasiýalar tehnologiýalary (MKT) ulgamynda intellektual enjamlary we düzümleýin çözgütleri dünýä derejesinde esasy öndüriji bolan Huawei kompaniýasy Türkmenistanda maglumatlary işleýän uly merkezi gurmagy maksat edinýär.