Samsung

Foto

11.11.2022 00:26
1306
Aşgabatda geçirilýän "TürkmenTel-2022" maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň sergisi bu ugurda täzeçillikleriň, programma üpjünçiliginiň, IT-hyzmat kompaniýalarynyň we maslahat beriş hyzmatlarynyň giň gerimini hödürleýär.
31.10.2022 15:40
3369
Alabaý iti — türkmenleriň buýsanjy, baý taryhly türkmen halkynyň müňýyllyklara uzap gidýän wepaly ýoldaşy. Ýurdumyň iri orta aziýa goýun iti bütin dünýäniň tanymal hem ady belli itşynaslarynyň hemişe üns merkezinde bolup gelýändigi hemmelere mälimdir, olar şu tohumyndan bolan itleri öz «toplumyna» goşmagyň arzuwdadyrlar. Ýöne türkmen alabaý itleri döwlet tarapyndan milli gymmatlyk derejesine girizildi we olaryň ýurtdan çykarylmagy berk gözegçilikde saklanýar. Bu öz-özünden düşnükli zat: üýtgeşik beden gurluşy we adatdan daşary häsiýetnamalary alabaý üçin ajaýyplyk diýlen düşünjäniň aýratyn «şahasyny» döredipdi.
10.10.2022 21:45
1409
Ýekşenbe güni Aşgabatda howa baradaky eko-festiwal geçirildi – guramaçylar tarapyndan çäräniň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylyp alnan “Ak altyn” myhmanhanasynyň howlusynyň bag-bakjaly meýdany adamlaryň şeýle köp möçberde gelşini henize çenli görmändi.
26.05.2022 19:42
3468
Çarşenbe güni paýtagtymyzda açylan “Ak şäherim Aşgabat” sergisi “köpugurly” derejesine eýe bolmagy tötänden däldir. Onda şäheriň meýilleşdirilmegine we ösüşine degişli hemme zat: ýaşaýyş jaýlarynyň we ýollaryň nämelerden gurulýandygyna hem-de olaryň neneňsi enjamlaşdyrylýandygyna, durmuş we gurşaw babatda ýaşaýyş üçin amatly ýagdaýlaryň nädip döredilýändigine degişli ähli zatlar görkezilýär.