Samsung

Wakalar

23.03.2023 10:57
92
Türkmenistanyň DIM-niň orunbasary Wepa Hajyýew bilen Awstriýanyň daşary syýasat edarasynyň baş sekretary Peter Launski-Tiffentalyň arasynda geňeşmeler geçirildi, onuň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
22.03.2023 03:53
106
HHR we Merkezi Aziýa ýurtlary “Merkezi Aziýa — Hytaý” formatynyň çäklerinde geçiriljek birinji sammitde ägirt uly hyzmatdaşlyk meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Bu barada Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň Nowruz baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa iberen gutlag hatynda aýdylýar.
22.03.2023 02:58
162
Türkmenistanyň Belgiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Pälwanow Lýuksemburgyň Beýik Gersogyna ynanç hatyny gowşurmak üçin Lýuksemburga iş saparyny amala aşyrýar.
20.03.2023 16:52
269
Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurduň milli parlamentiniň işini guramagy, onuň ygtyýarlyklaryny, işiniň tertibini we gurluşyny kesgitleýän «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» kanuna gol çekdi.
20.03.2023 16:26
352
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Kataryň emiri şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen gepleşikleriniň netijesi boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekildi – diýip, TDH habar berýär.
20.03.2023 16:20
203
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär mekdebinde Nowruz halkara baýramy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi.
20.03.2023 15:51
72
Migrasiýa baradaky halkara guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy «Merkezi Aziýa döwletleriniň hökümetlerine migrasiýa baradaky Bütindünýä şertnamasyny ýerine ýetirmekde ýardam etmek» atly sebitleýin taslamasyna badalga berdi.
20.03.2023 15:43
350
Türkmenistanyň parlamenti Ahal welaýatynyň täze merkeziniň dolandyryş-çäk gurluşyna degişli we Arkadag şäherindäki durmuşy edaralara meşhur şahslaryň adyny dakmak barada karar kabul etdi.
20.03.2023 14:58
172
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Dohada Kataryň emiri şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen bu ýurda bolan döwlet saparynyň çäklerinde duşuşdy – diýip, TDH habar berýär.
19.03.2023 23:12
179
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherine bardy.