Samsung

Wakalar

30.11.2023 09:42
93
“Hökümetara toparyň mejlisiniň ahyrynda degişli Teswirnama we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk boýunça beýleki resminamalaryň birnäçesine gol çekilmegi iki ýurduň ýolbaşçylarynyň ähli ugurlardaky özara gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydyklaryny görkezýär” diýlip, hatda bellenýär.
30.11.2023 04:13
121
Halkara sergiler býurosy 2030-njy ýylda Bütindünýä sergisiniň Saud Arabystanynyň paýtagty Er-Riýadda geçiriljedigini yglan etdi.
29.11.2023 22:27
75
Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-niň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi.
29.11.2023 20:22
80
Gyrgyzystanyň Žogorku Keneşi ýurduň baýdagyny üýtgetmek hakyndaky Kanun taslamasyny kabul etdi diýip, respublikanyň parlamentiniň metbugat gullugy habar berýär.
29.11.2023 19:17
62
29-njy noýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň, Aşgabada iş sapary bilen gelen, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň Hemişelik komitetiniň agzasy Din Sýuesýan bilen duşuşygy geçirildi.
29.11.2023 18:11
85
Emomali Rahmon şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana eden döwlet saparynyň oňyn netijelerini belläp, Täjigistan tarapynyň bu sapar wagtynda gazanylan şertnamalary durmuşa geçirmek üçin giňişleýin meýilnama kabul edendigini aýtdy.
29.11.2023 15:58
101
2022-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde gazanylan ylalaşygyň çäginde daşary işler ministrleriniň derejesinde şeýle görnüşde gepleşikleri geçirmek bellenilipdi.
29.11.2023 12:32
957
Düýn, Aşgabadyň gözel künjeginde, Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň guramagynda Azerbaýjan Respublikasynyň Umumymilli Lideri Haýdar Alyýewiň 100 ýyllygyna bagyşlap, “Haýdar Alyýew – Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň doganlygy” atly dost-doganlyk konserti we surat sergisi geçirildi.
29.11.2023 11:39
57
28-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynyň söwda geleşiklerinde ýeňil senagatyň önümleri, gurluşyk serişdeleri we türkmen halylary satyldy.
29.11.2023 10:03
55
Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Täjigistanda 1 million 628 müň 712 tonna däneli ekinler ösdürilip ýetişdirildi. Bu barada Täjigistanyň Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Statistika gullugyna salgylanyp, “Howar” Milli habarlar agentligi mälim edýär.