Wakalar

30.11.2022 19:23
69
Duşenbe güni Aşgabatda geçen Türkmen-awstriýa işewürler forumy iki ýurduň iki ýurduň döwlet we işewür jemgyýetçilikleriniň ünsüni çekdi.
29.11.2022 17:25
115
Dünýäniň iň uly işjeň hereket edýän wulkany Mauna Loa soňky 40 ýylyň dowamynda ilkinji gezek atylyp çykdy we Gawaýlaryň Uly adasyna we töweregindäki suwlara kül ýagmagyna sebäp boldy. Bu barada CNN agentligi habar berýär.
29.11.2022 12:53
169
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.
29.11.2022 12:35
69
Döredijilik we ylmy alyş-çalyşlar, umumy mirasy öwrenmek we dünýä ýaýmak ugrundaky özara gatnaşyklar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň Baş sekretary Soltan Raýewiň arasyndaky söhbetdeşligiň esasy mowzugy boldy.
29.11.2022 12:25
80
Türkmen Parlamentiniň Ýokary palatasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen gepleşiklerde Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy Kim Çžin Phýo maýa gýoumlaryň kepillikleri hakynda ylalaşygyň baglaşylmagynyň iki ýurduň arasyndaky maýa goýum işjeňligini höweslendirer diýip aýtdy hem-de taraplaryň bu resminamanyň üstünde tizräk işlemeginiň zerurdygyny belledi.
29.11.2022 09:49
13
Türkmen parlamentiniň ýokarky palatasy Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna bolan resmi iş saparynyň barşynda Günorta Koreýanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çeker. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
29.11.2022 09:39
15
Seulda bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin Pyo iki ýurduň parlamentleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekdiler. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
29.11.2022 03:28
132
Owganystanyň Faryab welaýatynyň Garamgol etrabynda Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan 2009-njy ýylda gurlan Saglyk öýüniň durkunyň düýpli abatlanyp berilmegi bilen bagly dabaraly resmi çäre geçirildi. Ýurtda soňky döwürde bolup geçen wakalar sebäpli, saglygy goraýyş edarasyna zyýan ýetdi we şol sebäpli, türkmen hökümeti tarapyndan onuň doly abatlanmagyna we enjamlaşdyrylmagyna serişde bölünip berildi, şeýle hem, ynsanperwer kömegi hökmünde owgan tarapyna medisina enjamlary, derman serişdeleri gowşuryldy.
27.11.2022 17:20
103
24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän parlament topary Merkezi Aziýa sebitiniň bäş ýurdy: Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Täjigistan we Özbegistan bilen gatnaşyklary berkitmek üçin döredildi – diýip, "Asahi" gazeti ýazýar.
26.11.2022 14:52
325
Anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda, ýurduň sebitleriniň dolandyryş-çäk bölünişigindäki üýtgeşmeler bilen baglylykda: