Samsung
aşgabat
19.11.2022 17:16
898
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-awstriýa toparynyň nobatdaky mejlisi we onuň çägindäki işewürlik forumy 29-30-njy noýabrda Aşgabatda geçiriler.
18.11.2022 16:58
626
Türkiýäniň Beýik Millet Ýygnagynyň başlygy Mustafa Şentop hem-de onuň ýolbaşçylygyndaky parlament wekiliýeti penşenbe güni iki günlük resmi sapar bilen Aşgabada geldi.
17.11.2022 06:23
1149
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň ýolbaşçylary – premýer-ministrler Raşid Meredow we Alekseý Owerçuk sişenbe güni Aşgabatda gepleşikleri geçirip, 6-7-nji dekabrda Moskwada meýilleşdirilýän HAT ýygnagynyň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar.
16.11.2022 16:30
1261
Aşgabatda adam söwdasyna garşy göreş babatynda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça seminar geçirilýär. Seminaryň maksady oňa gatnaşyjylary adam söwdasyna garşy göreş syýasatyny we proseduralaryny işläp düzmekde halkara tejribesi bilen tanyşdyrmakdan, şeýle hem pida bolanlary ýüze çykarmakdan we olara kömek bermekden ybarat.
12.11.2022 22:00
3510
Aşgabatda "TürkmenTel-2022" XV Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işini tamamlady, onuň öňüsyrasynda "Sanly çözgüt-2022" atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň saýlama tapgyry geçirildi, forumyň dowamynda bolsa bäsleşigiň netijeleri jemlendi.
12.11.2022 01:40
895
Şu günler Aşgabatda halkara telekommunikasiýa jemgyýetçiligi “Türkmentel-2022” sergisine hem-de MKT ulgamynda esasy hünärmenler we düzgünleşdirijiler üçin adybir maslahata gatnaşýarlar. Olar bu ulgamdaky wajyp meseleleriň üstünde pikir etmek, olary çözmegiň ýollaryny kesgitlemek hem-de täze aragatnaşyklary ýola goýmak üçin bu ýere ýygnandylar.
10.11.2022 20:53
1018
Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly halkara forum başlandy.
07.11.2022 19:57
1257
Ýekşenbe güni Aşgabatda metbugat üçin beren beýanatynda “Türkmenistan – Merkezi Aziýada durnuklylyk ýurdy” diýip, ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi aýtdy.
05.11.2022 01:50
2518
“Bu sarilerde we perdelerde, utanjaň gözleriň gizläp, sen dessine elýetmez hem ýüz esse gizlin bolduň” – meşhur hindi ýazyjysy we şahyry Rabindranat Tagoryň bu şygyr setirleri “Hindi sarisini geýinmek” atly owadan bäsleşigiň baş mazmuny bolup biler. Bäsleşige gatnaşmaga gyzlar çagyrylýar.
01.11.2022 15:48
1228
Aşgabat nebit-gaz forumy OGT-2022-niň tamamlananyna heniz üç günem geçmänkä, Abu-Dabi global energodialogyň yzyny dowam etdirýär, ýagny 31-nji oktýabr, duşenbe güni bu ýerde ADIPEC halkara nebit sergisi we maslahaty açyldy. Bu pudakdaky köpsanly kompaniýanyň wekilleri Aşgabatda gozgalan möhüm pudak meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirýärler.