Ekodünýä

25.11.2022 14:50
61
Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň wekilleri çekirtgeleriň hüjümlerine garşy göreşde mundan beýläkki hyzmatdaşlyk etmek we tejribe alyşmak barada ylalaşyk gazandylar.
05.11.2022 10:40
217
Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasy bilen baglaşan şertnamasynyň çäklerinde ýurdumyza Komatsu kysymly buldozerleriň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.
02.11.2022 11:10
113
Daşkentde Merkezi Aziýada goralýan tebigy ýerleri dolandyrmak pudagyndaky serhetüsti hyzmatdaşlyk boýunça Sebit Gepleşikleriniň çäklerindäki ilkinji duşuşyk geçirildi.
01.11.2022 03:39
1111
Gazagystanyň Almaty şäheri şu günler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Günorta Koreýanyň wekiliýetlerini kabul etdi. Olar Gazagystana Aziýanyň tokaý hyzmatdaşlygy guramasynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin ýygnandylar. Forumy geçirmek başlangyjy bilen Koreýanyň Tokaý gullugy çykyş edip, ýurtlar tarapyndan 2013-nji ýylyň oktýabrynda gol çekilen Tokaý senagatynda özara hereketler hakynda ähtnamanyň çäklerinde maslahaty gurady diýip, koreý habar beriş çeşmeleri ýazýarlar.
31.10.2022 10:34
175
Ýewroparlamentiň resmi saýtynda berilýän habara görä, Ýewroparlament we EB-ne agza ýurtlar 2035-nji ýyldan başlap täze benzin we dizel awtoulaglarynyň satylmagyny düýbünden gadagan edýän kanunyň kabul edilmegi barada deslapky ylalaşyga geldiler.
31.10.2022 09:55
143
Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň we BMGÖM-iň başlangyjy bilen synag taslamasynyň iki tapgyrynyň dowamynda Aşgabatda 90 tonnadan gowrak plastik galyndylar sortlaşdyryldy we gaýtadan işlenildi – diýip, BMGÖM-nyň biziň ýurdumyzdaky hemişelik wekili Narine Saakýan «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetine beren interwýusynda gürrüň berdi.
20.10.2022 15:35
308
«MIR 24» teleýaýlymynyň habar bermegine görä, Aşgabadyň haýwanat bagyndaky nil krokodiliniň jübütiniň çagasy boldy.
19.10.2022 13:53
281
CNBC habar gullugynyň habar bermegine görä, Ak tamyň Ylym we tehnologiýa bölümi, Güni "garaňkylaşdyrmagyň" usullaryny öwrenmek üçin 5 ýyllyk gözleg taslamasyny meýilleşdirýär.
17.10.2022 17:05
262
Ulanyşdan galdyrylan elektrik we elektron enjamlary halkara forumynyň habar bermegine görä, köp adam köne telefonlary gaýtadan işlemeýänligi sebäpli 2022-nji ýylda 5,3 milliard jübi telefony taşlanar.
10.10.2022 12:45
406
Nahallary nädip dogry saýlap almaly, agajyň sagdyn hem owadan bolup ösmegi üçin, ony nädip dogry ekmeli – ORIENT-däki makaladan okap bilersiňiz.