Samsung

Ekodünýä

22.09.2023 19:48
32
Howanyň üýtgemegine uýgunlaşmaga degişli karar kabul edýän şahslaryň habardarlygy ýokarlandyrmak boýunça Aşgabatda geçirilen üç günlük seminara gatnaşyjylar, suw baýlyklaryny integrirleýin dolandyrmak, saglyk we bilim ulgamlaryna uýgunlaşmak çäreleri, şeýle hem netijeli pudagara hyzmatdaşlygy meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
22.09.2023 19:24
71
Taryhda ilkinji gezek GDA agza ýurtlaryň çäginde haýwanlaryň göçüp ýaşaýan görnüşlerini gorap saklamak baradaky konwensiýa (CMS) taraplarynyň konferensiýasy geçiriler. Özbegistanyň Samarkand şäheri, 2024-nji ýylyň 12-nji fewralyndan 17-nji fewraly aralygynda konferensiýanyň 14-nji mejlisini kabul eder diýip, Özbegistan hökümetiniň metbugat gullugy habar berdi.
21.09.2023 11:26
349
Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň çäklerini tutýan Turan düzülügi ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Tebigy mirasynyň sanawyna girizildi. Bu baradaky çözgüt Guramanyň Bütindünýä mirasy komitetiniň Er-Riýad şäherinde geçirilen 45-nji mejlisinde kabul edildi.
19.09.2023 18:53
232
Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan "Nol zyňyndy" (Zero Waste) Jarnamasyna meýletin ilkinji bolup gol çeken adam boldy. Bu başlangyç onuň aýaly Emine Ärdogan tarapyndan öňe sürlüpdi diýip, "Anadolu" habarlar agentligi mälim edýär.
18.09.2023 20:37
154
Hepdäniň birinji ýarymynda paýtagtda howa +23 gradus töwereginde bolup, ikinji ýarymda +21 gradusa çenli peseler. Gijelerine howa +18 - +15 gardus aralygynda üýtgär.
16.09.2023 15:51
286
Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaýyň Çifyn şäher okrugynda geçirilen tokaý hojalygy pudagynyň ministrler derejesindäki 3-nji maslahatyna gatnaşdy.
14.09.2023 20:59
151
“Arassa oýunlar” ady bilen 16 – 24-nji sentýabrda zyňyndylary saýlamak we toplamak boýunça bäsleşikler geçiriler. Şeýle bäsleşikleriň 110-sy Russiýanyň sebitlerinde we 50-si 8 sany ýewraziýa ýurtlarynda geçiriler.
14.09.2023 15:28
177
Keşdeçilik sungaty boýunça ilkinji halkara maslahat Azerbaýjanda geçiriler. Bu başlangyç Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň dolandyryş mejlisinde makullandy.
13.09.2023 21:21
226
Ýaponiýanyň Hökümeti Aral ýakasynda oba hojalygyny ösdürmek üçin 2 million dollar möçberde serişde goýberdi. BMG-niň Ösüş maksatnamasy sebitiň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen taslama girişdi.
11.09.2023 09:37
191
1-2-nji dekabrda geçiriljek Howa boýunça Ählumumy sammitiň (COP28) çäklerinde bir wagtda Howa boýunça işewürleriň we haýyr-sahawatçylaryň forumy geçiriler.