Samsung

Ekodünýä

01.04.2024 09:29
1428
Türkiýäniň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň durnukly ösüş meýilnamasynyň çäklerinde “Nol galyndylar” Kararnamany kabul etmegi dünýä jemgyýetçiligini 30-njy martda Galyndysyz dünýä ugrunda tagalla etmegiň halkara gününi ikinji gezek bellemäge iterdi.
28.03.2024 09:25
171
Apple kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli dünýäniň ekologiýa taýdan iň arassa tehnologik kompaniýalarynyň biri bolmagy maksat edinýär.
23.03.2024 12:33
286
Hytaýda wodorod bilen işleýän ilkinji şäherara otly üstünlikli synag edildi. Bu barada «China daily» neşiri habar berýär.
15.03.2024 10:11
321
Uçuşlaryň netijesinde kömürturşy gazynyň daşky gurşawa zyňyndylaryny azaltmak hem-de howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek maksady bilen, NASA we Boeing ekologiýa taýdan arassa X-66 uçaryny işläp taýýarlamak üçin tagallaryny birleşdirýär.
05.03.2024 14:33
317
4-nji martda «SpaceX» kompaniýasyna degişli bolan «Falcon9» raketasy arkaly innowasion «MethaneSAT» emeli hemrasy üstünlikli uçuryldy.
05.03.2024 13:21
309
Aşgabat şäherindäki «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Helga Şmidiň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçirildi.
04.03.2024 22:18
317
BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda “Zenan alymlar: howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde öňdebaryjylar” ady bilen akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi.
04.03.2024 15:45
340
“Toyota” kompaniýasy daşky gurşawdaky kömürturşy gazy özüne sorup alýan ýörite süzgüçleri synagdan geçirýär. Bu süzgüçler “Toyota GR Corolla” ulagynyň täze kysymynyň öňki böleginde ýerleşdiriler.
03.03.2024 12:08
245
Hytaýly alymlar suwy gaýnatmagyň netijesinde ondaky owanuk we iri mikroplastik bölejikleriň 80-90 göteriminiň ýok bolýandygyny anykladylar.
27.02.2024 16:11
808
Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda “ýaşyl” oýunlary gurar.