Samsung

Ekodünýä

18.03.2023 13:10
85
Şu gün Türkmenistanda däp boýunça ýylda iki gezek – baharda we güýzde geçirilýän giň gerimli bag oturtmak kampaniýasy başlandy. Agaç nahallaryny oturtmak çäresine dürli edardyr guramalaryň işgärleri we talyp ýaşlar gatnaşýarlar.
18.03.2023 11:23
117
Türkmenistanyň hökümetiniň howa boýunça Pariž ylalaşygynyň çäklerinde özüniň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmekdäki tagallalaryny goldamak boýunça dialogy dowam etdirmek üçin ösüş boýunça hyzmatdaşlaryň Klimatik toparynyň bäşinji Utgaşdyryjy ýygnagy geçdi.
16.03.2023 17:09
209
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky bilermenleri Daşoguzyň S. Türkmenbaşy etrabynyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler – diýip, ýurtdaky BMGÖM-nyň wekilhanasy öz Instagram sahypasynda habar berýär.
14.03.2023 10:14
46
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri babatynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meseleleri Türkmenistanyň döwlete degişli düzümleriniňwekilleriniň Beýik Britaniýanyň degişli ugurdaky kompaniýalary bilen geçiren tegelek stolunyň esasy temasy boldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Instagramdaky sahypasynda habar berilýär.
11.03.2023 13:56
177
Türkmenistanyň DIM-nyň baştutany Raşid Meredow we Eýranyň Daşky gurşawy goramak boýunça guramasynyň başlygy Ali Salajege howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde, hususan-da, çölleşmä we çägeli tupanlara garşy göreşmekde tagallalaryň birleşdirmegiň zerurdygy barada aýtdylar.
11.03.2023 10:20
407
22-nji martda bellenip geçilýän Suw serişdeleriniň halkara gününe bagyşlap, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti «Ýaş Tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy bilen bilelikde suratlaryň bäsleşigini geçirýär.
07.03.2023 12:10
350
Takyk aýdylanda, Aral deňzindäki suwuň derejesi 48 sm ýokarlandy – diýip, Gazagystanyň Gyzylorda oblastynyň akimatynyň resmi saýty habar berýär.
06.03.2023 01:15
183
Ýurtlar 10 ýyllyk gepleşiklerden soň dünýä ummanyny goramak boýunça taryhy ylalaşygy gazandylar. Açyk deňiz şertnamasy, deňizleriň ýaşaýşyny goramak we tebigatyny dikeltmek üçin 2030-njy ýyla çenli olaryň 30 göteriminiň goralýan ýerlere öwrülmegini maksat edinýär.
03.03.2023 15:46
212
2022-nji ýylda Germaniýa gün elektrik stansiýalary üçin €3,6 mlrd möçbere golaý enjam satyn aldy, şunda Hytaýdan satyn alnan enjamlaryň möçberi €3,1 mlrd-dan biraz geçdi, bu bolsa umumy importyň 87% deňdir. Bu barada Federal statistika müdirligi Destatis habar berýär.
01.03.2023 11:26
232
Bouygues Turkmen kompaniýasy özüniň Carbon Training Center okuw merkezinde Aşgabatda çagalar üçin ekologik aksiýalary yzygiderli geçirmegi niýet edinýär – diýip, kompaniýanyň wekilleri ORIENT-e gürrüň berdiler.