Samsung
russiýa
15.11.2022 17:45
1240
Brýansk maşyngurluşyk zawodynyň (BMZ) (demirýol ulaglary üçin iň iri tehnikany öndürýän “Transmashholding” paýdarlar jemgyýetiniň bir bölegi) önümi bolan bäş sany teplowoz Türkmenistana geldi.
07.11.2022 19:27
1274
Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowa Russiýanyň “Watan öňündäki hyzmatlary üçin” ordeniniň IV derejesini gowşurdy. Baýrak gowşurylyş dabarasy penşenbe güni Kremlde Russiýanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen bolan duşuşygynda bolup geçdi – diýip, kremlin.ru habar berýär.
06.11.2022 17:02
1026
Moskwa şäherine amala aşyrýan resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çarşenbe güni Federasiýa Geňeşiniň 532-nji mejlisinde çykyş etdi.
03.11.2022 06:49
4831
Russiýa Federasiýasynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy sebitara hyzmatdaşlygyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn parlament gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidigini aýtdy. “Astrahan oblastyndan daşary, Tatarstan we Sankt-Peterburg Türkmenistan bilen uzak wagt bäri üstünlikli işleşýär, Çelýabinsk oblasty hem işjeň goşulyp ugrady.
03.11.2022 01:47
1127
Russiýa bilen Türkmenistan birek-biregiň bähbitlerini göz öňünde tutýarlar we syýasy işlerde durnuklylygy saklaýarlar. Bu barada Federasiýa Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenko Moskwa sapar bilen baran Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan duşuşykda aýtdy.
01.11.2022 08:21
965
Brýanskiniň maşyngurluşyk zawody (“Transmaşholding” PJ-niň düzümine girýär) türkmen döwlet demir ýol operatoryna – “Demirýollary” AGPJ-ne 2TE25KM magistral ýük teplowozlarynyň bäşisini ugratdy diýlip, rus öndürijisiniň saýtynda habar berilýär.
29.10.2022 17:21
987
Penşenbe güni Aşgabatda açylan "Türkmenistanyň nebiti we gazy" atly halkara forumynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi.
16.10.2022 02:31
1861
Berdimuhamedow 14-nji oktýabrda Astanada geçirilen “Merkezi Aziýa – Russiýa” sammitinde çykyş edip, hyzmatdaşlyk boýunça birnäçe teklipleri we başlangyçlary öňe sürdi.
15.10.2022 04:34
1354
Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni Astanada geçirilen “Merkezi Aziýa-Russiýa” sammitinde eden çykyşynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň, Hytaýyň we beýleki ýurtlaryň Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça edýän tagallalaryny goldaýandygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.
15.10.2022 04:19
1688
Russiýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleri milli, taryhy, medeni, dil ýa-da dini esaslarda agzalalygyň öjükdirilmegine ýol bermezlik boýunça çäreleri görmegi ylalaşdylar.