Samsung

Medeniýet

20.03.2023 10:43
23
Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçihanasy we Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Hindistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň, Eýranyň, Yragyň diplomatik wekilhanalary we «Society» žurnalynyň redaksiýasy Nowruz baýramy mynasybetli dabaraly çäre geçirdiler. Bu barada Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçihanasynyň metbugat-habarynda aýdylýar.
20.03.2023 01:47
66
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Sergeý Rahmaninowyň 150 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe konsert geçirýär.
19.03.2023 02:25
83
Saz sungaty we takyk ylymlar kesişip bilermi? Hawa! Aýdym-saz bilen baglanyşygy bolmadyk adama bu manysyz ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne aslynda käwagt aýdym-sazda matematikanyň özündenem has matematiki tertip we aýdyňlyk bolýar. Muny, tanymal kompozitor, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, kitaplaryň we okuw kitaplarynyň awtory, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy we aýdym-saz gözlegçisi Suhan Tuýliýew häzirki zaman sazy baradaky leksiýasynda aýdyň görkezdi.
18.03.2023 15:45
130
18-nji martda paýtagtymyzdaky «Aşgabat» kinoteatrynda režissýor Isgendermuhammet Annamuhammedowyň «Ýaşlar» filminiň ilkinji görkezilişi bolar, film Öre Daşgynowyň ady bir eseriniň esasynda surata düşürildi.
18.03.2023 14:56
123
Türkmenistanyň tanymal sungat ussatlary Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Bäşim Nuraly adyndaky baýragy bilen sylaglandy. Baýraklar anna güni Aşgabatda birleşigiň Sergi merkezinde Nowruz baýramyna bagyşlanyp geçirilen serginiň açylyş dabarasynda gowşurylyp, oňa Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Allamyrat Muhammedow, Türkmenistanyň halk suratkeşi Amandurdy Meredow, Türkmenistanyň halk suratkeşi Gylyçmyrat Ýarmämmedow, Türkmenistanyň halk suratkeşi Dursunsolmaz Muhammedowa mynasyp boldular.
17.03.2023 17:24
99
14-15-nji martda Özbegistanda beýik şahyr, Gündogaryň klassigi we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününüň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi. Iki ýurduň wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçirilen medeni çäre, Horezm welaýatynda geçirildi, – diýip çäräniň guramaçysy bolup çykyş eden Özbegistandaky Türkmen ilçihanasy habar berýär.
17.03.2023 15:16
147
Italýan ýazyjysy, taryhçy we Neopolitan uniwersitetiniň professory Karlo Weççe meşhur Leonardo da Winçiniň enesine bagyşlanan özüniň «Katerinanyň ýylgyryşy» kitabynda onuň Merkezi Aziýadan ýa-da Kawkazdan bolup biljekdigini beýan etdi.
16.03.2023 17:33
131
25-nji aprelden 30-njy aprele çenli Stambulda Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň howandarlygynda hor sazynyň Bütindünýä simpoziumy (World symposium on choral music) geçiriler. Bu barada Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat üçin ýaýradan maglumatynda habar berilýär.
16.03.2023 15:20
56
Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçihanasy ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Halkara Nowruz gününi baýram etmäge gatnaşdy – diýip, Pariždäki türkmen diplomatik wekilhanasy habar berýär.
15.03.2023 02:52
82
«Asman» modalar öýi, köpçüligi eşikleriň özleri ýaly gündogar stilinde bezelen reňkli sergä çagyryp, özüniň «Dehistan» kolleksiýasyny hödürledi.