Medeniýet

29.11.2022 09:43
32
12-nji dekabrda A.S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry Söbhet Serbazowyň we Mämmetgurban Mämmetgurbanowyň pýesasynyň esasynda režissýor Bilbil Mämmedow tarapyndan goýlan «Kalbyň tarlary» spektaklyny ilkinji gezek görkezer – diýip, ORIENT-e teatrda gürrüň berdiler.
26.11.2022 12:02
100
Türkmen we halkara hünärmenleri Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerini dikeltmek, rejelemek we bu ýadygärliklere syýahatçylaryň ünsüni çekmek boýunça tejribe alyşdylar.
24.11.2022 14:50
85
Türkmenistan sirk işleri babatynda halkara hyzmatdaşlygyna ýardam eder, hususan-da, ýurdumyzyň sirkleriniň daşary ýurtlarda çykyşlarynyň guralmagynyň amala aşyrylmagyna, bilelikdäki we alyş-çalyş çykyşlarynyň geçirilmegine, şeýle hem halkara festiwallarynyň guralmagyna goldaw berer.
23.11.2022 01:52
262
The Walt Disney Company-nyň wekili – Merkezi we Gündogar Ýewropa, GDA ýurtlar boýunça baş media direktory Kahaber Abaşidze Türkmenistanyň teleradio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hem-de DIM-niň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.
22.11.2022 09:45
101
Türkmenistanyň gadymy Köneürgençýadygärlikleriniň sanawyna girizilen Törebeg hanymyňmawzoleýiniň suraty Parižde geçirilýän ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň ýadygärlikleriniň sergisinde görkezilýär. Bu barada Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçihanasy habar berýär.
22.11.2022 09:40
89
2023-nji ýylyň 25-31-nji maýynda Londonda geçiriljek (Eurasian Creative Guild Film Festival) bäşinji Ýewraziýa kinofestiwalyna gatnaşmaga işleg bildirýänler üçin açyk diýlip yglan edildi. Festiwal her ýyl geçirilýär we ol iňlis dili ýörgünli bolan ýurtlardaÝewraziýanyň kino sungatyny dünýä tanatmagymaksat edinýär.
17.11.2022 18:10
57
Medeniýet ministrliginiň ýanyndaky Çeperçiliksergiler müdirliginiň sergi zaly 21-nji noýabrda sagat16:00-da Türkmenistanyň Halk suratkeşi AnnadurdyAlmamedowyň eserleriniň şahsy sergisine gatnaşmagaçagyrýandygyny Türkmenistanyň sungat işgärleriniňbirleşigi ORIENT habar gullugyna habar berdi.
17.11.2022 09:46
50
Tahyr Ataýewiň orkestri hemmeleri 4-nji dekabrda sagat 19:00-da «Watan» kinoteatrynyň zalynda geçiriljek Rok vol.2 konsertine çagyrýar. Bu barada orkestriň ýolbaşçysynyň resmi akkauntynda habar berilýär.
17.11.2022 09:30
52
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Daşoguz şäherinde Dostluk festiwalynyň geçirilmegi mynasybetli türkmen we özbek halklaryny gutladylar. Gutlag hatlary şu gün TDH habarlar gullugy tarapyndan çap edildi.
14.11.2022 09:42
69
Ýaponiýanyň halkara taslamasynyň çäklerinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetine ýapon kitaplaryny sowgat bermek boýunça dabaraly çäre geçirildi, bu barada Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat habarynda aýdylýar.