Samsung

Medeniýet

22.02.2024 10:38
124
Gazagystanyň Medeniýet we maglumat ministrliginiň Golýazmalar we seýrek neşirler merkezinde beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäresi we sergisi geçirildi.
20.02.2024 15:53
148
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Nury Halmämmedowyň adyny göterýän “Dutaryň owazy” Moskwanyň halkara sungat festiwalynyň geçirilýän ýeri bolan Russiýanyň Suratkeşler akademiýasynyň muzeý-sergi toplumyna baryp gördi.
20.02.2024 01:50
253
Ylýas Paşa ady bilen hem tanalýan türkmen aýdymçy-sazandasy Ylýas Rejepow “Rossiýa 1” teleýaýlymynda ýaýlyma goýberilýän “Ýürekden aýdylan aýdymlar” (“Песни от всей души”) gepleşiginde çykyş etdi.
17.02.2024 13:17
185
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçisi Batyr Rejepow anna güni ýurduň medeniýet we maglumat wise-ministri Ýerbol Alikulow bilen duşuşdy.
17.02.2024 11:53
137
Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi Muhammetgeldi Aýazow Ermenistanyň Suratkeşler birleşiginiň başlygy Suren Safarýan bilen duşuşdy.
17.02.2024 11:44
163
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçisi Esen Aýdogdyýew Tretýakowsk galareýasynyň direktory Ýelena Proniçýewa bilen duşuşdy.
16.02.2024 11:25
257
Türkmenistanyň ilçisi Taýly Ataýew Kiýew şäherinde ýerleşýän Magtymguly adyndaky kitaphana türkmen halkynyň amaly-haşam sungatyna degişli gymmatlyklary, beýik şahyryň dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurmak dabarasyna gatnaşdy.
14.02.2024 10:40
179
“Türkmengaz” döwlet konserni “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasy we Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgularyň, hekaýalaryň bäsleşigini yglan edýär.
14.02.2024 09:56
230
Onda halkymyzyň baý taryhy-medeni we ruhy mirasy boýunça täze açyşlar, barlaglaryň netijeleri baradaky makalalar ýerleşdirilipdir.
13.02.2024 20:21
211
2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi D.Seýitmämmedow bilen Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygy hanym M.Gonaşwiliniň arasynda duşuşyk geçirildi.