Samsung

Medeniýet

29.09.2023 13:16
72
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Gazagystandaky ilçihana L.N.Gumilýo adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetinde sergi guraldy. Onda Türkmenistana degişli kitaplar, neşirler we amaly-haşam sungat eserleri görkezildi.
29.09.2023 01:52
54
4-nji noýabrda Moskwanyň “Dutaryň sesleri” halkara sungat festiwalynyň çäginde Russiýanyň Çeperçilik akademiýasynda suratkeş Dariý Asadullaýewiň “Çal Hazar deňziniň kenarynda” taslamasy hödürlener.
28.09.2023 23:54
71
Gazagystanyň paýtagtynda 27-nji sentýabrda, bu güýzüň iň möhüm medeni wakasy boljak «ALEM SAZ» II Halkara saz festiwaly başlandy. Festiwalda Gazagystanyň, Türkiýäniň, Ýaponiýanyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Pakistanyň, Ispaniýanyň, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň iň gowy sungat işgärleri çykyş eder.
28.09.2023 20:26
66
Halkara saz günine bagyşlanan klassiki konsert 29-njy sentýabrda Aşgabatda, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda geçiriler. Adaty agşamyň guramaçysy hökmünde, TMK-nyň kamera ansamblynyň bölümi çykyş edýär. Her ýyl 1-nji oktýabrda bütin dünýäde bellenilýän baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurduň iň ýokary saz bilim edarasynyň sazandalary ajaýyp we ýatdan çykmajak çykyşlary hödürleýärler.
28.09.2023 18:55
78
«Kazanda Gündogar bazary» – Russiýada türki dünýäsiniň dürli künjeklerinden estrada aýdymçylarynyň gatnaşmagynda geçirilýän ýeke-täk uly saz festiwalydyr. Şu ýyl 21-nji oktýabrdan 27-nji oktýabr aralygynda Tatarstanyň paýtagtynda geçiriljek gündogar reňkli özboluşly tomaşa 25 ýurtdan - Merkezi we Gündogar Aziýadan, Iordaniýadan, Yrakdan, Palestinden, Birleşen Arap Emirliklerinden, Hytaýdan, Wengriýadan we beýleki ýurtlardan meşhur artistler gelerler.
27.09.2023 23:52
38
Aşgabatdaky Rus öýi, şygyryýet söýüjilerine tanyş bolan Dagystanly şahyr Rasul Gamzatowyň 100 ýyllygyna bagyşlanan çäräniň geçirilýändigini yglan edýär.
27.09.2023 15:15
142
30-njy sentýabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Lebap Handmade Exports» atly işewürligi ösdürmek taslamasyna (biznes inkubator) gatnaşyjylaryň el işleri görkeziler.
27.09.2023 14:41
98
Halkara aýdym-saz güni, dünýäniň ähli künjeklerinde belli bolup, ol oktýabr aýynyň birinji güni bellenilýän baýramçylykdyr. ÝUNESKO-nyň çözgüdi bilen 1975-nji ýylda döredilen sene bellenilýän senenamalaryň sanawyna berk ornaşdy we iň söýgüli we gyzykly baýramçylyklaryň birine öwrüldi.
27.09.2023 01:04
119
Şu gün halkara metbugat forumyna gatnaşan halkara habar beriş serişdeleriniň wekilleri Türkmenistanyň Aşgabatdaky döwlet sirkine baryp gördüler.
26.09.2023 19:18
120
Şaý-sepler, esbaplar, içerki önümler, kosmetologiýa we «нandmade» (el önümleri) bellikli has gyzykly we özboluşly önümler çarşenbe güni paýtagtyň “Berkarar” söwda merkezinde Aşgabatda açylan sergide görkeziler. Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan sergi türkmen paýtagtynda 26-njy sentýabrdan 28-nji sentýabr aralygynda üç gün geçiriler (13:00-22:00).