Samsung

Medeniýet

17.07.2024 09:46
38
2024-nji ýylyň 13-14-nji iýulynda Tatarystan Respublikasynyň paýtagtynda «Вкусная Казань» aşpezlik gastronomiki festiwalynyň çäklerinde beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenip geçildi.
17.07.2024 03:40
159
P.I Çaýkowskiý adyndaky Moskwa döwlet konserwatoriýasynyň rektory sungaty öwreniş ylymlarynyň doktory, Russiýa Federasiýasynyň at gazanan suratkeşi, professor Aleksandr Sokolow Magtymgulynyň 300 ýyllygyny bellemek dabarasyna gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlendi. Türkmen sazandalary üçin dünýäniň öňdebaryjy aýdym-saz ugurly okuw mekdebiniň biriniň rektory we Russiýa Federasiýasynyň öňki Medeniýet ministrinden gelen bu gutlag haty uly hormatdyr.
14.07.2024 19:05
141
Türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky ilçihanasy Brýusseliň görnükli ýerlerinde we diplomatik wekilhanada ilçihananyň goldawy bilen düşürilen aýdym-saz wideosyny görkezdi. Türkmenistan barada rep aýdymyna şekilli aýdym döredildi we Toni atly Belgiýaly ýaş ýerine ýetiriji tarapyndan ýerine ýetirildi.
10.07.2024 14:00
141
Ol diňe bir ajaýyp çagalar eserleriniň awtory däl-de, eýsem tanymal şahyr, ýazyjy, dramaturg we ssenarist hökmünde hem tanalýar. Emma onuň döredijiligi bilen ýakyndan tanyş bolanlar onuň başga üýtgeşik bir tarapy barada hem bilýändirler. Ol awangard akymlarynda we stillerinde goşgy ýazmak bilen, şygryýetde bar bolan özboluşly tilsimler bilen hem çynlakaý meşgullanýar. Neo-poeziýa degişli bolan goşgylaryň köpüsi onuň kitaplarynda, şeýle hem ýurdumyzyň gazetlerinde we žurnallarynda çap edildi. Hemra Şirow bilen şu günki söhbetdeşligimiziň temasy hut şu ugra – eksperimental poeziýa bagyşlanýar
10.07.2024 13:05
97
Görnüklik türkmen ýazyjysy, şahyry, dramaturgy we ssenaristi Hemra Şirowyň ömri we döredijiligi, esasan-da çagalar edebiýatynda bitiren işleri barada köpden bäri ýazmak isleýärdim. Ýöne ol nähili görnüşde bolmaly: makalamy ýa-da söhbetdeşlik? Ahyrsoňy kesgitli netijä gelindi. Söhbetdeşlik görnüşinde bolsa gyzykly bolar. Ine şeýdibem, şu söhbetdeşlik döredi.
10.07.2024 09:37
228
Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedowyň «Al Sharq» gazetinde türkmen halysyna bagyşlanan makalasy çap edildi.
06.07.2024 11:57
1146
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Türkiýäniñ Efes sebitinde ýerleşýän Efes tejribe muzeýi, tehnologiýa, dizaýn we sergi ugurlary boýunça dünýäde iň abraýly baýraklaryň biri bolan Mondo-Dr Awards baýraklarynda ilkinji oruna mynasyp boldy.
03.07.2024 23:33
234
Saparyň dowamynda AFCENT sazandalary Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ussatlyk sapaklaryny geçirdiler, maýyplygy bolan çagalar üçin çykyş etdiler, olaryň "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezindäki konserti bolsa müňden gowrak tomaşaçyny özüne çekdi
03.07.2024 17:17
217
Türkmenistanda görnükli hindi şahyry we filosofy Rabindranat Tagoryň heýkeliniň açylmagy iki ýurt üçin hem medeni we halkara hyzmatdaşlygy alamatlandyrýan möhüm waka boldy.
29.06.2024 10:53
1230
«Türkiýäniň - bagy-bossany» diýlip atlandyrylýan Ysparta şäheri soňky ýyllarda ekoturizm merkezine öwrüldi. Jahankeşdeler bu ýere ysy bark urýan uç-gyraksyz gül bakjalaryny we melewşe lawanda meýdanlaryny synlamak üçin gelýärler.