Tehnologiýalar

26.11.2022 12:00
138
2023-nji ýylyň tomsunda “Türkmenistan” awiakompaniýasy öz ygtyýaryna häzirki zaman, ýagny dünýäde şeýle simulýatorlary öndürýän öňdebaryjy “Entrol” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen H39 FNPT II MCC sanly türgenleşik esbabyny satyn alar – diýip, AirMed&Rescue saýty ýazýar.
25.11.2022 11:12
50
Özara hukuk kömegi pudagyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak meseleleri GDA agza ýurtlaryň adalat edaralarynyň wekilleriniň we konsullyk gulluklarynyň bilelikdäki duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada guramanyň ýerine ýetiriji komitetiniň saýty habar berýär.
24.11.2022 09:20
62
Samsung kompaniýasy multimediýaly The Freestyle ykjam proýektory islendik ýeri kinoteatra öwrüp bilýär ýa-da şadyýan şekiller bilen dabaraly baýramçylygy bezemäge ukyplydyr.
19.11.2022 13:00
15
Türkmen Garagumynyň çägeleri BMG Ösüş Maksatnamasynyň we Ählumumy ekologiýa gaznasynyň taslamasynyň çäklerinde energiýa çeşmelerinden peýdalanmak we soňraky ýaşyl energetikany ösdürmek üçin ulanylyp bilner.
12.11.2022 15:20
453
10-njy noýabrda Aşgabat şäherinde açylan Telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýalary we teleradioýaýlym enjamlary boýunça Halkara forumyň çäginde geçirilen "TürkmenTel-2022" maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň sergisinde programma üpjünçiligi, hyzmat kompaniýalary we maslahat beriş hyzmatlary boýunça innowasiýalaryň giň gerimi görkezildi.
12.11.2022 12:50
238
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň ýanyndaky «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri» ylmy-önümçilik merkeziniiň hünärmenleri 14 sany şäherçäni we ýurduň Döwlet serhet gullugynyň birnäçe desgalaryny, innowasiýa taýdan elektrikleşdirmek boýunça teklipleri taýýarladylar.
07.11.2022 09:35
126
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy özüniň ylmy-barlag institutlary we tor ulgamlaryna niýetlenen täze barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak barada tender-bäsleşigini yglan etdi. Bu bildiriş şu gün «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetinde çap edildi.
04.11.2022 17:00
184
“Reuters” habar gullugynyň neşirine görä, ABŞ-nyň“Pfizer” we Germaniýanyň “BioNTech SE” derman öndüriji kompaniýalarynyň alymlary COVID-19 we dümewe garşy birleşdirilen sanjymy synagdan geçirip başladylar.
03.11.2022 17:58
195
China Daily habar gullugynyň habarlaryna görä, dünýä metbugatynyň wekilleri we sosial ulgamlardaky meşhur habarçylar, Zhejiang welaýatynyň innowasion üstünlikleri bilen tanyş edýän “Hytaý bilen duşuşyk” atly halkara metbugat syýahatyna gatnaşýarlar.
03.11.2022 12:05
153
10-11-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýalary we telewideniýe we radio enjamlary boýunça «Türkmentel-2022» XV halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler, bu barada «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň saýtynda habar berilýär.