Samsung

Tehnologiýalar

28.09.2023 12:02
211
Bilelikdäki kärhana elktrik we gibrid görnüşli awtoulaglary öndürer. Olaryň önümçiliginde kompanýa tarapyndan energiýanyň täzeden işlenen görnüşlerini ulanmak maksat edilýär. Kärhananyň gurluşygynyň birinji we ikinji tapgyrlarynda 50 müň awtoulag, üçünji tapgyrda bolsa 300 müň awtoulag öndürmek meýilleşdirilýär.
28.09.2023 00:21
73
Hytaýyň BYD Auto we AO “Uzavtosanoat” paýdarlar jemgyýeti bilelikdäki "BYD Uzbekistan Factory" kärhanasyny döretmek barada şertnama baglaşdylar.
26.09.2023 12:58
186
ÝUNISEF-iň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň metbugat beýanatyna görä, bu guramaçylaryň goldawy bilen Aşgabatda ilkinji bilim robot ýaryşlary geçirildi. Ýurduň dürli sebitlerinden gelen wekiller ýaş nesliň innowasiýa tehnologiýalaryna bolan gyzyklanmasynyň artýandygyny görkezýän ýaryşa işjeň gatnaşdylar.
25.09.2023 14:48
337
Pariž 2024-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlary üçin şäher howa ulaglaryny satyn alar. Oýunlaryň dowamynda Fransiýanyň paýtagtynda howa taksi hyzmatyny ýola goýmak meýilleşdirilýär - futuristik enjam Parižlilere we şäheriň myhmanlaryna hyzmat eder.
23.09.2023 13:32
195
Gonkongyň ilkinji emeli hemrasy Ýerden uzakdaky giňişlige goýberilmäge taýýar. "Hong Kong Star" diýlip atlandyrylýan bu hemra Hytaýyň deňiz içindäki platformasyndan noýabr aýynyň ahyrynda Arşa goýberiler.
23.09.2023 13:28
177
Şanhaý şäherinde Ählumumy metadünýä maslahaty geçirildi. Oňa dünýäniň dürli döwletlerinden 110-dan gowrak hünärmen gatnaşdy. Olar durmuşyň dürli ugurlarynda täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça pikirlerini we tejribelerini paýlaşdylar.
22.09.2023 21:30
145
“Kazan Digital Week” halkara forumy 48 ýurtdan 25 müň adamy bir ýere jemledi. 20-22-nji sentýabrda Kazanda geçirilen foruma birnäçe gatnaşyjylar, şeýle hem, Aşgabat şäher telefon ulgamynyň (AŞTU) we “TM CELL” markasy boýunça hyzmatlary berýän Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamy bolan Altyn Asyr kompaniýasynyň wekillerini öz içine alýan türkmen delegasiýasy bardy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygynyň web sahypasynda habar berildi.
20.09.2023 22:24
254
Mälim edilişine görä, awatar örän gysga wagtda Ysraýylyň daşary syýasat ýörelgelerinden ugur alyp, 8 dilde mazmun düzüp bilýär. Ol iňlis, fransuz, nemes, ispan, hindi, italýan, polýak we portugal dilleri bilýär.
19.09.2023 19:20
209
Emeli intellektiň goşulmagy arkaly hakykylygy ýokarlandyrylan tehnologiýanyň kömegi bilen wirtual dünýäde Ýakyn Gündogar ýurtlaryna syýahat edýänleriň sany artýar.
17.09.2023 20:33
484
"Türkmenaragatnaşyk" agentligi tarapyndan işlenip taýýarlanan we işe girizilen "Milli One" atly antiwirus programmasyna daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär. Agentligiň mälim etmegine görä, bu programmany ulanmak üçin daşary ýurtlardan sargytlar yzygiderli gelýär.