Samsung
hazar
03.11.2022 04:21
1035
Çarşenbe güni Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hazar deňzinde türkmen-gazak döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen şertnamany tassyklamak hakynda Kanuna gol çekdi. Ýurtlaryň arasyndaky ylalaşyga 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda gol çekilipdi diýip, Gazagystanyň baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär.
07.10.2022 19:12
1165
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy Döwletgeldi Rejepow “Işewür Hazar” atly hazarýaka sebitiniň ýurtlarynyň söwda-senagat edaralarynyň işewür hyzmatdaşlygynyň Halkara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Duşuşyk çarşenbe güni “Skolkowo” tehnoparkynda 5-6-njy oktýabrda Moskwada geçirilen II Hazar ykdysady forumynyň maksatnamasynyň çäklerinde bolup geçdi.
07.10.2022 07:19
1024
Türkmen hökümetiniň wise-premýeri Hojamyrat Geldimyradow penşenbe güni Moskwada Hazar ykdysady forumynda çykyş edip hazarýaka ýurtlaryny energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy.
07.10.2022 05:56
786
“Gazagystan Demirgazyk-Günorta we Gündogar-Günbatar ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerini artdyrjak serhetaşa merkezleri döretmek boýunça uly meýilnamalary göz öňünde tutýar. Bular Aktau we Kuryk deňiz portlary, “Horgos” gury porty, “Merkezi Aziýa” Halkara senagat hyzmatdaşlyk merkezi we beýlekiler" - diýip, Gazagystanyň premýer-ministri Alyhan Smailow Moskwada geçirilen ikinji Hazar ykdysady forumynyň umumy mejlisinde aýtdy.
07.10.2022 04:07
927
Premýer-ministr Mihail Mişustin penşenbe güni Hazar kenarynyň ýylda azyndan bir million syýahatçyny kabul edip biljekdigini we onuň ägirt uly syýahatçylyk mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy.
06.10.2022 18:53
937
“Türkmenistan häzirki wagtda gurluşygyna rus kompaniýalarynyň işjeň gatnaşýan infrastrukturasyna ep-esli maýa goýýar. Bu ýerde Hazar deňziniň iň döwrebap porty Türkmenbaşy porty guruldy" - diýip, Russiýanyň Ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow şu gün Moskwada işe başlan II Hazar ykdysady forumynyň öňüsyrasynda “Rossiýskaýa Gazeta " beren interwýusynda aýtdy.
05.10.2022 22:06
819
Gazagystanyň Parlamentiniň aşaky palatasy (Mažilis) gazagystan-türkmen serhedi we Hazarda balykçylyk zolaklarynyň ýanaşyk ýerlerini çäklendirmek baradaky şertnamany kabul etmek üçin ses berdi diýip, TASS habar berýär.
05.10.2022 21:58
1228
Eýranyň Söwda ösüşi guramasynyň ýolbaşçysy Alireza Peýmanpak öňde boljak II Hazar ykdysady forumy barada teswirläp, Hazarýaka sebitinde erkin söwda zolagy döredilen ýagdaýynda, Eýranyň ABŞ-nyň 600-700 milliard dollary möçberindäki bazara eýe bolup bilmek mümkinçiligi barada aýtdy diýip, TASS habar berýär.
13.08.2022 18:37
3393
Hazar deňzi gaýtalanmaz tebigaty we biodürlüligi bolan özboluşly ýapyk suw howdanydyr. Onuň suw meýdany kenarynda ýerleşýän bäş ýurda - Türkmenistana, Azerbaýjana, Eýrana, Gazagystana we Russiýa deň derejede degişlidir.
13.08.2022 16:38
1561
Awazada geçirilen "Hazar - dostluk we ylalaşyk deňzi" atly maslahatyň çäginde kenarýaka bäş döwletiň we BMG-nyň wekilleriniň gatnaşmagynda "tegelek stol" geçirildi. Hazardaky hyzmatdaşlygyň ýagdaýy duşuşykda ara alnyp maslahatlaşylan temalaryň esasysysy boldy.