Samsung
bae
24.11.2022 00:39
979
Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide ikitaraplaýyn forumda çykyş edip, BAE bilen ykdysady gatnaşyklaryň derejesine we mümkinçiliklerine ýokary baha berdi.
23.11.2022 22:32
1083
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen «Abu Dhabi Future Energy Сompany (Masdar)» kompaniýasynyň arasynda Türkmenistanda umumy gurnalan kuwwaty 100 MW bolan gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boýunça taslamalary ösdürmek bilen bagly bilelikde işlemek hakynda Ylalaşyga gol çekildi.
23.11.2022 01:32
838
21-nji noýabr, duşenbe güni Abu Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Şeýh Muhammet bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Ulag-logistika pudagy Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategiki ugry hökmünde bellenildi.
19.11.2022 17:29
1295
Türkmensiatnyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary 21-22-nji noýabra meýilleşdirildi. Bu saparyň iş maksatnamasynyň taýýarlanylyşy barada anna güni türkmen hökümetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.
29.10.2022 17:21
959
Penşenbe güni Aşgabatda açylan "Türkmenistanyň nebiti we gazy" atly halkara forumynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi.
16.09.2022 04:41
1519
Türkmen wekiliýetiniň BAE-ne saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen Abu Dhabi Ports toparynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.
15.09.2022 04:53
1447
Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 12-16-njy sentýabr aralygynda BAE-ne dowam edýän iş saparynyň barşynda BAE-niň DIM-de döwlet ministri Ahmed Ali Al Saýeg bilen duşuşyk geçirdi.
14.09.2022 15:41
1709
Türkmenistanyň daşary işler ministri Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Abu-Dabide birnäçe gepleşikleri geçirdi. BAE bilen bilelikdäki ulag-logistika kompaniýasyny döretmek we täze maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda boldy.
04.09.2022 06:26
1188
Anna güni, 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy $2 million bolan 3 geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
14.07.2022 16:42
1710
Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow BAE-niň Energetika we infrastruktura ministri Suhaýl Al Mazrui bilen energiýa ulgamy ýaly strategiki ugurda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy.