Samsung

Jemgyýet

27.02.2024 13:03
146
Bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine amala aşyrýan gulluk-iş saparynyň çäklerinde ýurduň iri bilim merkezi – Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyklar geçirildi.
27.02.2024 12:43
67
Russiýanyň GDA-nyň, daşary döwletlerde ýaşaýan watandaşlaryň işleri we halkara ynsanperwer hyzmatdaşlygy boýunça federal agentligi Altaý döwlet uniwersiteti bilen bilelikde Aziýanyň ýaş liderleriniň mekdebiniň bäsleşigine gatnaşyp bilerler.
27.02.2024 09:10
108
Ilon Mask XMail şertli ady bilen poçta hyzmatyny işe girizmegi mümkin. Bu habar Google Gmail kompaniýasynyň poçta hyzmatynyň ýapylýandygy barada gürrüňler ýaýrandan soňra peýda boldy.
26.02.2024 21:25
68
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa we ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy Jon MakGregor ÝHHG-nyň Baş sekretary Helga Şmidiň mart aýynda Aşgabata saparyny guramagy we bu saparyň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşky gurşawy goramak boýunça ministrleriniň duşuşygyny geçirmegi ara alyp maslahatlaşdylar.
26.02.2024 07:38
144
Türkmenistanyň Doha şäherine gulluk-iş saparyny amala aşyrýan wekiliýet toparyna başlyklyk edýän bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň katarly kärdeşi Ali Al Jabr Al Nuaými bilen duşuşygy boldy.
26.02.2024 07:28
42
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli gutlagyny iberdi.
26.02.2024 07:17
128
Gazna döredilen döwründen bäri näsag çagalarda birnäçe çylşyrymly operasiýalary geçirmäge ýardam etdi.
26.02.2024 01:23
108
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýet topary Awstriýanyň paýtagty Wenada geçirilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Palrament Assambleýasynyň gyşky mejlisine gatnaşdylar.
26.02.2024 00:21
89
Türkmenistanyň Brýusseldäki Ilçihanasy Magtymgulynyň 300 ýyllygy mynasybetli dürli milletlerden bolan ýerli ýaşaýjylary we jahankeşdeleri “Türkmeniň” goşgusyny okamaga çagyrýan goşgy okamak çäresine badalga berdi.
25.02.2024 19:55
110
Hytaýyň täjirçilik ulag kompaniýasy ýurduň sowuk demirgazygyndaky Harbin şäherinden onlarça tonna gary tropiki günortada ýerleşýän Guançžou şäherindäki howandarlyga mätäç çagalaryň mekdebine getirtmek üçin 28 000 dollar çykdajy etdi.