Samsung

Jemgyýet

13.07.2024 02:05
24
Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasaryny belläp, Nurmuhammet Amannepesowy başga işe geçýänligi sebäpli degişli wezipeden boşadyldy (ol ýurtda gurulýan täze halkara lukmançylyk merkezleriniň gurluşygyna gözegçilik eder).
12.07.2024 23:55
13
12-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Meýlis Rejepowy Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, degişli resminama gol çekdi.
11.07.2024 09:25
246
15-nji iýuldan başlap, Daniýanyň Kopengagen şäherinde ekologiýa taýdan jogapkärçilikli hereketleri üçin syýahatçylary sylaglarlar diýip, BBC britan ýaýlyma beriş korporasiýasy habar berýär.
10.07.2024 10:15
241
ÝUNISEF tarapyndan başlanan alty hepdelik «Psihiki saglyk we kyn ýagdaýdaky mugallymlar hem-de çagalar üçin we psihososial goldaw (PSPSG)» atly intensiw we ählumumy okuw tamamlanýar. Professional goldawa bolan islegiň artmagy bilen baglylykda, bu okuw dürli pudaklarda işleýän işgärlere çagalara we terbiýeçilere psihiki saglyk we abadançylyk goldawyny bermäge, şol sanda gender zorluklary bolan ýagdaýynda hem bu goldawy bermäge mümkinçilik döredýär.
09.07.2024 13:25
277
I.M. Seçenow adyndaky Birinji Moskwa döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary tarapyndan taýýarlanylan epidemiologiýa we suw üpjünçiliniň gigiýenasy boýunça okuw kitaplary GDA ýurtlarynda tanyşdyrylar. Bu barada teklip Duşenbe şäherinde geçirilen “Durnukly ösüş üçin suw” ýokary derejeli Üçünji halkara maslahatynda beýan edildi.
09.07.2024 13:11
310
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar aýratyn maliýeleşdirilýän bilelikdäki ylmy grantlar maksatnamasyny ýola goýmagy meýilleşdirýärler.
09.07.2024 01:22
28
1-nji iýulda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde Hytaý tarapyndan öňe sürlen emeli aňyň kuwwatyny artdyrmak ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hakynda Kararnama biragyzdan kabul edildi. Türkmenistan we 140-dan gowrak ýurt bilelikde bu Kararnama gol çekdi.
08.07.2024 10:27
250
Gazagystanyň Almaty şäheri 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda Merkezi Aziýada «iň gymmat şäher» adyny saklap gelýär diýip, Gazagystanyň halkara habarlar agentligi durmuşyň bahasy we hili boýunça dünýädäki iň iri maglumatlar merkezine «Numbeo» salgylanyp habar berýär.
08.07.2024 10:10
191
Merkezi Aziýa ýurtlaryna syýahat edýän hytaýly jahankeşdeleriň sany barha artýar, diýip Hytaýyň iňlis dilinde neşir edilýän China daily gazeti habar berýär.
05.07.2024 21:45
155
5-nji iýulda BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasy beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilhanalary hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasy bilen hyzmatdaşlykda Adam hukuklary boýunça geňeşiniň 56-njy mejlisiniň çäklerinde çäre geçirdiler.