Jemgyýet

30.11.2022 17:45
112
Koreýa Respublikasyna bolan resmi iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iri koreý kompaniýalarynyň wekillerini Türkmenistanda iri şäher gurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
30.11.2022 16:11
84
«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň «Çapar» ykjam goşundysynda bank kartynyň üsti bilen «Belet film» onlaýn-kinoteatrynyň we «Älem TV» telewideniýesiniň operatorynyň hyzmatlarynyň töleglerini amala aşyrmak mümkinçiligi döredildi.
30.11.2022 16:06
160
Türkmenistanda kanunçylyga girizilen üýtgetmeleriň çäginde alkogol öndürmek we import etmek üçin goşmaça tölegleriň möçberleri, şeýle hem temmäki önümlerini satmagyň ýaş çäkleri 18 ýyldan 21 ýyla çenli ýokarlandyryldy.
30.11.2022 16:00
136
Türkmenistanyň «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Kanunyna goşmaça girizildi, bu ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýär.
29.11.2022 16:00
174
Aşgabat şäher telefon ulgamy abonentleri üçin SMS arkaly simli telefonynyň, IP teleýaýlymynyň we internetiň balansy barada maglumat almak üçin täze mümkinçilik döretdi. Bu barada AŞTU-nyň resmi saýty habar berýär
29.11.2022 10:45
448
Türkmenistanda ýasama partlaýjy maddalary we pirotehniki önümleri öndürilendigi, gaýtadan işlenendigi, satyn alnandygy, saklanandygy, daşalandygy we ulanylandygy üçin jerime ýa-da administratiw taýdan tussag etmek bellener.
29.11.2022 10:40
201
Türkmenistanyň hususy notariuslary indi agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin notariuslar birleşmesini döretmek, şeýle hem ýurdumyzda notarius işiniň ösmegine ýardam etmek hukugyna eýe boldylar.
29.11.2022 09:34
182
Türkmenistan indi Ýewropa sebitiniň ýokary okuw mekdepleri ulgamynyň hünär derejelerini ykrar edýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken kanuny şu gün resmi türkmen metbugatynda çap edildi.
29.11.2022 09:15
80
Şu gün resmi metbugatda çap edilen we güýje giren Türkmenistanyň «Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda» täze kanuny, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň – Geňeşleriň, şeýle hem çäk jemgyýetçilik öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň – Mejlisleriň ygtyýarlyklaryny düzgünleşdirýär.
29.11.2022 09:05
29
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlag edaralarynyň işini kämilleşdirmek bilen baglylykda, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa instituty doly hojalyk hasaplaşygyna geçer.