Samsung

Jemgyýet

22.09.2023 20:00
161
Türkiýäniň iň gözel sebitleriniň biri bola Kappakodiýada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bellendi. Bu sebitde asmana uçurylmagy däbe öwrülen äpet howa şarynda Türkmenistanyň Baýdagy parlady.
22.09.2023 11:28
96
Oguzhan adyndaky Türkmenistanyň Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Innopolis uniwersitetiniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly ylmy maslahat geçirildi.
22.09.2023 09:18
152
Resminama laýyklykda, Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere oba derejesi berildi we Köpetdag geňeşliginiň çäginde döredilen oba «Köpetdagyň ýalkymy» ady, Owadandepe geňeşliginiň çäginde döredilen oba «Nurly zaman» ady dakyldy.
21.09.2023 21:12
113
Aşgabat, 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry: Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) we Aşgabatdaky ÝHHG-niň Merkezi bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 18-21-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde “Durnukly ykdysady ösüş: innowasiýa we senagatlaşma” atly ýokary tehnologiýa hepdeligini geçirýär.
21.09.2023 18:20
168
Beýik Britaniýanyň "William Reed" neşiri 2023-nji ýylda dünýäniň iň gowy 50 myhmanhanasynyň sanawyny düzdi. Oňa laýyklykda, dünýäniň iň gowy myhmanhanasy Italiýada ýerleşýän "Passalacqua" atly willa myhmanhanadyr.
21.09.2023 16:11
85
“Ýenme” jemgyýetçilik guramasy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny “Öýe barýan ýol” teatr eserine çagyrýar. Bu spektakl maglumat we bilim beriji bolup, daşary ýurtlarda ýaşaýan migrant aýallaryň ykbaly barada gürrüň berýär.
21.09.2023 15:57
47
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan çäre, çarşenbe güni Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň we Türki dünýäsiniň Ýaşlar geňeşiniň goldawy bilen Ankarada geçirildi. Duşuşyga türkmenleriň we türk häkimiýetleriniň wekilleri, jemgyýetçilik, ylym we medeniýet wekilleri gatnaşdy diýip, türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy habar berdi.
21.09.2023 10:11
134
“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşigine 9,10 we 11 synp okuwçylary gatnaşyp bilýärler. Olar saýlama tapgyrda 100 sany test soragyna 60 minutda jogap bererler. Testler şu gezekki möwsümde Magtymguly Pyragy, XVII-XVIII asyr türkmen we dünýä taryhy, iňlis dili boýunça we zehin soraglary öz içine alar.
21.09.2023 00:31
101
Çarşenbe güni, Aşgabatdaky Mekan köşgünde, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy, DTYB-niň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV konferensiýasy geçirildi.
20.09.2023 23:56
168
20-nji sentýabrda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Onda ýurdumyzyň geçen döwürde durmuş-ykdysady ulgamda ýeten sepgitleri görkezilýär.