Samsung

Jemgyýet

31.03.2023 17:36
112
ÝB-niň agza-döwletleri ähli döwletleriň raýatlary üçin Şengen wizasyny almak prosessini sanlylaşdyrmak meselesi boýunça gepleşiklere badalga berilmegini ylalaşdylar, ol prosessiň 2025-nji ýyla çenli tamamlanmagyna garaşylýar.
31.03.2023 16:21
52
Plehanow adyndaky Russiýanyň ykdysadyýet uniwersiteti RF-nyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň ýardam etmeginde 10-11 synp türkmen mekdep okuwçylaryny lingwistiki olimpiada gatnaşmaga çagyrýar – diýip, Aşgabatdaky Rus öýi habar berýär.
31.03.2023 15:32
211
Apreliň ilkinji günleriniň gelmegi bilen Türkmenistanyň çäklerinde howanyň ep-esli sowamagyna garaşylýar, bu Eýran tarapdan gelýän sowuk atmosfera frontynyň täsiri bilen bolup geçer.
31.03.2023 15:29
120
Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin daşary ýurtda ýaşaýan watandaşlaryň meýletin Russiýa göçürilmegine ýardam etmek boýunça 2006-njy ýylda kabul edilen döwlet maksatnamasyna üýtgetmeler girizdi.
31.03.2023 12:11
123
Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsuly Güýç Garaýew türkmen talyplary bilen Russiýanyň çäginde bolmagyň, oňa girmegiň we ondan çykmagyň düzgünlerini Tatarystanyň IIM-niň wekilleri bilen meýilnamalaýyn duşuşygyň çäklerinde ara alyp maslahatlaşdy – diýip, ýurduň diplomatik wekilhanasynyň saýty habar berýär.
31.03.2023 00:13
15
Özbegistanda öndürilen deri “Toyota”, “Hyundai” we “Kia” kysymly awtoulaglaryň içki bezeginde ulanylar. Günorta Koreýanyň ýurtdaky we sebitdäki iň iri deri öndürijisi bolan JM kompaniýasy Özbegistanyň deri zawodlaryndan önüm satyn almak isleýändigini mälim etdi – diýip, “Podrobno.uz” habar berýär.
30.03.2023 19:07
8
Hukuk maglumat portaly Türkmenistanyň Adalat ministrligi ýurduň Içeri işler ministrligi tarapyndan "Ulag serişdelerini dolandyrmaga hukuk almak üçin hünär synaglaryny geçirmegiň Tertibine”girizilen goşmaçalary çap etdi.
30.03.2023 15:17
166
31-nji martda şahyrlaryň, ýazyjylaryň we žurnalistleriň arasynda ahalteke bedewleri temasyndan iň gowy eser üçin bäsleşige ýüz tutmalary tabşyrmagyň soňky güni bolar – diýip, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi habar berýär.
30.03.2023 13:22
29
Russiýadaky we GDA ýurtlaryndaky iri öýjükli telefon operatorlaryň biri bolan МТС bütindünýä brendingine üýtgetme geçirdi. Kompaniýa täze strategiýany we bazardaky ýerleşmesini beýan edýän täze söwda nyşanyny hödürledi.
30.03.2023 11:37
23
Gazagystanyň Majilisi (parlamentiň aşaky palatasy) ýurduň premýer-ministri wezipesine Alihan Smailowyň bellenmegini makullady.