Samsung

Ekodünýä

11.07.2024 09:25
163
15-nji iýuldan başlap, Daniýanyň Kopengagen şäherinde ekologiýa taýdan jogapkärçilikli hereketleri üçin syýahatçylary sylaglarlar diýip, BBC britan ýaýlyma beriş korporasiýasy habar berýär.
10.07.2024 10:10
181
«Google» kompaniýasy kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň öwezini dolmak üçin köp mukdarda uglerod karzlaryny satyn almagy bes etdi we 2007-nji ýyldan bäri öňe sürýän uglerod-bitarap statusyndan ýüz öwürdi. Bu barada «Bloomberg» habarlar agentligi habar berýär.
27.06.2024 09:57
181
Daşkentde «Merkezi Aziýada arassa howa bilen geljegi gurmak» şygary astynda ilkinji ýokary derejeli syýasy sebitleýin dialog geçirildi. Bu barada UzDaily.uz portaly habar berýär.
12.06.2024 14:33
348
BAE-niň Türkmenistandaky Ilçihanasynda “Dubaýdan Baku barýan ýol – Pre-COP29” atly ýygnak geçirildi.
06.06.2024 16:58
357
5-nji iýunda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni bellenilýär. Ol BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1972-nji ýylda döredildi we jemgyýete daşky gurşawyň ýagdaýy barada habar bermek üçin iň iri ählumumy platformalaryň birine öwrüldi.
06.06.2024 16:03
528
Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti Aşgabatda gaty hojalyk galyndylaryny ýygnamak taslamasyny durmuşa geçirýär.
06.06.2024 12:25
309
2024-nji ýylyň 17-nji iýunynda, Çölleşmä we gurakçylyga garşy göreşmegiň bütindünýä gününde Germaniýanyň Bonn şäherinde ählumumy çäre geçiriler.
04.06.2024 11:50
274
«Intel» amerikan kompaniýasy we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan fewral aýynda geçirilen 90% gaýtadan işlenip bilinýän ekologiýa taýdan arassa kompýuter (Green PC) konsepsiýasynyň tanyşdyryşyndan soň, iri öndürijiler hususy kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin birnäçe standartlary çykardylar.
28.05.2024 09:48
322
1-nji iýundan başlap Dubaýda bir gezeklik ulanylýan plastik, polietilen hem-de kagyz paketleri ulanmak gadagan ediler.
17.05.2024 12:53
718
Gazagystan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda ilkinji bolup Halkara raýat awiasiýasy guramasynyň (ICAO) durnukly awiasiýa ýangyjy (ACT-SAF) ulgamynda mümkinçilikleri artdyrmak we okuw goldawy boýunça maksatnamasyna goşuldy.