Samsung
serdar berdimuhamedow
24.11.2022 00:39
576
Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide ikitaraplaýyn forumda çykyş edip, BAE bilen ykdysady gatnaşyklaryň derejesine we mümkinçiliklerine ýokary baha berdi.
18.11.2022 23:42
589
Anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň Parlamentiniň ýolbaşçysy Mustafa Şentopuň baştutanlygyndaky wekiliýetini kabul etdi.
16.11.2022 16:20
701
Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygynyň orunbasary, Hökümetara türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlyk toparynyň RF tarapyndan başlygy Alekseý Owerçugy kabul etdi.
29.10.2022 22:06
580
Prezident Serdar Berdimuhamedow türkmen ÝET-niň ösdürilmegini gazhimiýa senagatynyň kuwwatlyklaryny, tebigy gazyň gaýtadan işlenilişinden alynýan ahyrky önümiň önümçiliginiň möçberlerini artdyrmakdan ugur almaga gönükdirdi.
24.10.2022 00:25
665
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Halk Maslahatynyň – türkmen parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň baş sekretary wezipesine onuň täzeden saýlanmagy mynasybetli gutlaglaryny iberdiler.
22.10.2022 15:37
816
Sebitdäki ähli meseleler parahatçylykly serişdeler, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak we deňhukuklylyk ýörelgelerinde çözülmelidir diýip, Türkmenistanyň Prezidenti anna güni Aşgabatda Özbegistanyň Baştutany bilen geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça metbugat beýanatynda aýtdy.
21.10.2022 22:02
691
Özbegistanyň döwlet baştutanyny resmi garşy almak dabarasy “Oguzhan” köşkler toplumynda geçirildi, şondan soňra prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew dar formatda gepleşik geçirdiler.
16.10.2022 05:48
1875
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Akordada giňeldilen türkmen-gazak gepleşiklerinde çykyş etdi. Ol Gazagystanyň ýolbaşçysyna mähirli garşylanandygy we bilelikdäki iş üçin ajaýyp şertleriň döredilendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.
16.10.2022 02:31
1102
Berdimuhamedow 14-nji oktýabrda Astanada geçirilen “Merkezi Aziýa – Russiýa” sammitinde çykyş edip, hyzmatdaşlyk boýunça birnäçe teklipleri we başlangyçlary öňe sürdi.
08.10.2022 04:08
738
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Sankt-Peterburgda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Liderleriniň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy. Şeýle hem sammite RF-niň Baştutany Wladimir Putin, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşinýan, Belorussiýanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar.