Samsung

Sport

02.03.2024 13:50
102
Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň suwda ýüzmek boýunça ýygyndy topary Ermenistanyň Sahkadzor şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçer.
02.03.2024 13:45
102
Bu oýunlar 10 - 16-njy mart aralygynda Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçiriler.
02.03.2024 00:30
187
Aşgabat şäherinde ýene-de bir ýarym aýdan, ýagny 15-nji aprelde hokkeý boýunça halkara ýaryşa badalga berler. Hokkeý ýaryşlary paýtagtyň Gyşky oýunlar sport toplumynda 20-nji aprele çenli geçiriler.
27.02.2024 23:24
101
Ukrainanyň Harkow şäherinde garyşyk söweş sungaty (MMA) boýunça oblast birinjiligi ugrunda ýaryş geçirildi. 19 – 40 ýaş aralygyndaky türgenleriň gatnaşan ýaryşynda 93 kilogram agram derejesinde Harkow politehniki institutynda bilim alýan türkmenistanly talyp Babageldi Halimow birinji orna mynasyp boldy. Bu barada Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy habar berýär.
27.02.2024 15:33
224
Bilermenler Russiýada 2024-nji ýylyň 21-nji fewralyndan 3-nji marty aralygynda geçirilýän çärä şeýle baha berdiler. Dünýä sportynyň taryhynda ilkinji gezek Kazanda «Geljegiň oýunlary» atly köpugurly halkara sport ýaryşy geçirilýär. Täze görnüşli oýunlar Eýrandan, Türkiýeden, Azerbaýjandan we Yslam dünýäsiniň beýleki ýurtlaryndan dünýäniň iň güýçli türgenlerini bir ýere jemledi. Ýaryşa 107 ýurda wekilçilik edýän 277 topardan jemi 2000-den gowrak türgen gatnaşýar.
27.02.2024 01:30
123
Türkmenistanyň Astanadaky ilçihanasynyň binasynda Gazagystanyň “JORYQ” atly sport federasiýasynyň ýolbaşçysy Bakytžan Turlybekow bilen duşuşyk geçirildi.
27.02.2024 00:05
247
Küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji ligasynyň oýunlary 26-njy fewralda tamamlandy. Ýylyň iň abraýly bäsleşikleriniň biri bolan bu çempionatda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň №2112 harby bölüminiň çagyryş boýunça harby gullukçysym esger Allaýar Şirliýew (FIDE/ Elo reýtingi – 2111) ýeňiji boldy.
26.02.2024 12:34
179
Türkmenistanly dzýudoçylar Polşanyň paýtagty Warşawada tamamlanan «Warsaw European Open 2024» atly açyk halkara ýaryşynda 1 altyn we 1 bürünç medal gazandylar.
25.02.2024 15:40
206
Tatarstanyň paýtagty Kazan şäherinde geçirilýän «Geljegiň oýunlary» köpugurly sport ýaryşy her ýylda geçirilýän çärä öwrülip biler. Degişli karar barada bäsleşigiň ýolbaşçysy Igor Stolýarow habar berdi.
22.02.2024 13:25
233
Programma üpjünçiligi ýokary sport ligalaryndan oýunlaryň netijelerini, toparyň statistikasyny, goýulýan goýumlaryň tapawudyny we başga zatlary barlamak üçin amatly platforma hyzmatyny üpjün edýär.