Sport

29.11.2022 10:27
22
Aşgabadyň «Altyn Asyr II» futbol topary 2022-nji ýylyň Türkmenistanda ýaşlaryň arasyndaky futbol çempionaty boýunça möhletden öň birinjiligi gazandy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär.
28.11.2022 23:25
56
Aşgabatda blis-küşt boýunça Türkmenistanyň iki günlük çempionatyna badalga berildi. Şenbe güni oýunlaryň 10 tapgyry oýnaldy. Bu baradaky gürrüňlere içgin ünsi çekmän, blis boýunça çempionata gatnaşyjylaryň düzüminiň ýakynda tamamlanan rapid – çalt oýnalýan küşt boýunça çempionata gatnaşyjylar bilen deňeşdirlende, has wekilçilikli bolandygyny bellemek isleýäris.
27.11.2022 17:07
93
Küşdüň çalt oýnalýan görnüşi ýa-da, başgaça aýdylanda, rapid boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ol üç gün dowam etdi, şol döwürde üstünlige beslenen umytlar we ýerine düşmedik tamalar, ýeňişiň ýakynlaşandygyny alamatlandyrýan duýgy we utulma ajylygy, çaklamalaryňa bolan ynam we pelegiň ýakymsyz oýny – hemmesi boldy.
25.11.2022 10:34
112
Penşenbe güni Aşgabadyň küşt-şaşka merkezinde çalt oýnalýan küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň iki günji geçirildi? Guramaçylar oňa nähili baha berdiler?
25.11.2022 03:15
99
Çarşenbe güni Aşgabadyň küşt we şaşka merkezinde Rapid we blis boýunça Türkmenistanyň çempionaty badalga aldy. Global pandemiýa sebäpli ara düşen uzak arakesme halkara ýaryşlaryň, şonuň netijesinde bolsa döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlaryň tertibine öz düzedişlerini girizdi, şol sebäbli bu ýaryş köp garaşylan ajaýyp çärä öwrüldi. Aslynda, Rapid we blis boýunça resmi çempionatlar ozal hiç wagt Türkmenistanda geçirilmändi.
23.11.2022 09:37
164
Katardaky dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy El Haur şäheriniň «Al Beýt» stadionynda geçirildi we 30 minut töweregi dowam etdi – diýip, bu barada sport-express.ru saýty habar berýär.
22.11.2022 11:23
34
Türkmenistanyň Tennis federasiýasy dekabr aýyndaähli sebitlerden gelen iň ussat tennisçileriň gatnaşmagynda ýurduň Kubogy ugrundaky ýaryşygeçirmegi meýilleşdirýändigi barada Federasiýanyň baştutany Eziz Döwletow «Neýtralnyý Turkmenistan»gazetine beren interwýusynda beýan etdi.
15.11.2022 20:30
195
Aýdogdy Atabaýewiň sportda gazananlarynyň, atlarynyň we beýleki üstünlikleriniň sany köp. Ony ýurdumyzyň sport toparlarynda at gazanan tälimçi we Türkmenistanyň baş tälimçisi hökmünde oňat tanaýarlar. Dünýä derejesindäki taekwondo toparlarynyň arasynda bolsa 8-nji dan gara guşagyň we “ Taekwondo (ITF) boýunça dünýäniň iň oňat tälimçisi” diýen hormatly adyň eýesi, Taekwondo boýunça Aziýa federasiýasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy hem-de “A” derejeli halkara emin, şeýle hem halkara instruktor hökmünde tanalýar.
15.11.2022 10:10
65
Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ýaryşa 130 sany türgen gatnaşdy. Ähli ýaryşlarda paýtagtymyzyň ýygyndy toparynyň wekilleri «altyn» we «kümüş» medallary gazandylar. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazeti habar berýär.
19.10.2022 22:21
324
“TOPH – parahatçylygyň nyşany” – atly şygar bilen şu günler Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň ugry boýunça welosiped ýörişi geçirilýär. Bu barada ORIENT-e Türkmenistanyň diplomatik edarasynda habar berildi.