Samsung

Sport

20.09.2023 23:01
160
Özbegistanda ýaşlaryň arasynda kikboks boýunça geçirilen halkara ýaryşda türkmenistanly kikboksçylar jemi 15 medal gazandylar. Şolaryň 6-sy altyn, 2-si kümüş we 7-si hem bürünç medallardyr.
20.09.2023 22:44
99
Daşkent şäherinde greppling sporty boýunça Aziýa çempionaty geçirildi. Aziýa ýurtlarynyň 11-sinden 1200 töweregi türgeniň gatnaşan ýaryşyna ýurdumyzyň adyndan Döwletmyrat Kasymow bilen Ysmaýyl Kakowowyň başlyklygynda çykyş eden topar 4 medal gazanyp, oňat netijeler görkezdiler. Şol medallaryň biri altyn, ýene biri kümüş we ikisi hem bürünç medallardyr.
20.09.2023 22:26
118
14 - 18 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak boýunça ýaryşlar tamamlandy. Onda ýurdumyzyň dürli ýerinden gelen ýaşlaryň 273-si birinjilik ugrunda göreşdiler.
20.09.2023 16:44
72
... Türkmenistanyň “Ahaly” bilen Saud Arabystanyň “Al-Feýhasynyň” arasynda boljak oýundan bir gün öň tribunada otyrkam, Änewli derwezeçi Rahat Japarow bilen resmi däl söhbetdeş bolmaga mümkinçilik aldym.
20.09.2023 13:10
99
Gowy küşt däbi öňden bäri Daşoguzda döräpdir. Patyşalaryň paýhasly oýnuna biperwaý garamaýan şäheriň ýaşaýjylary we myhmanlary, küşt ýaryşyna gatnaşmak üçin aýda bir gezek “Nowruz” kafesinde ýygnanýarlar.
18.09.2023 17:34
71
Duşenbe güni, 18-nji sentýabrda “Ahal” (Türkmenistan) we “Al-Feýha” (Saud Arabystany) futbol klublarynyň arasynda AFK Çempionlar ligasynyň toparçasynyň birinji tapgyrynyň öňüsyrasynda Aşgabatda metbugat ýygnagy geçirildi. Žurnalistler bilen duşuşykda Ahalyň tälimçisi Welsähet Öwezow we toparyň kapitany Elman Tagaýew çykyş etdi.
18.09.2023 17:02
119
Duşenbe güni, 18-nji sentýabrda “Ahal” (Türkmenistan) we “Al-Feýha” (Saud Arabystany) futbol klublarynyň arasynda AFK Çempionlar ligasynyň toparçasynyň birinji tapgyrynyň birinji oýnunyň öňüsyrasynda Aşgabatda metbugat duşuşygy geçirildi. Žurnalistler bilen geçirilen duşuşyga iki toparyň baş tälimçileri we kapitanlary, şeýle hem ýaryşy guramak boýunça komitetiň wekilleri gatnaşdylar.
18.09.2023 11:55
62
Ertir, 19-njy sentýabrda, AFK Çempionlar ligasynyň birinji tapgyrynda Türkmenistanyň “Ahalynyň” Saud Arabystanyň “Al-Feýha” topary bilen boljak oýnunda geýjek eşikleri belli boldy.
18.09.2023 01:27
328
Türkmen futbol toparynyň ertir - 19-njy sentýabrda, sagat 21:00-da paýtagtymyzdaky "Aşgabat" köpugurly sport toplumynda "Al-Feýha" toparyna garşy AFK Çempionlar ligasyndaky ilkinji duşuşygy badalga alýar.
17.09.2023 23:59
257
23 ýaşly Polina häzirki wagtda diňe bir meşhur agyr atletikaçy türgen bolman, ol hem bagtyýar maşgala we enedir. Ol häzirki wagtda Er-Riýad şäherinde geçirilýän Dünýä çempionatynda ýurdumyza wekilçilik edýär.