Samsung
gazagystan
10.11.2022 08:02
1256
Özbegistan 2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşalyşyny 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki esseden gowrak – 701 müň tonna çenli artdyrdy. Bu barada, Özbegistan Respublikasynyň ulag ministriniň orunbasary Jasurbek Çoriýewiň sözlerine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
03.11.2022 04:21
1201
Çarşenbe güni Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hazar deňzinde türkmen-gazak döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen şertnamany tassyklamak hakynda Kanuna gol çekdi. Ýurtlaryň arasyndaky ylalaşyga 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda gol çekilipdi diýip, Gazagystanyň baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär.
01.11.2022 08:39
2668
Gazagystanyň Almaty şäheri şu günler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Günorta Koreýanyň wekiliýetlerini kabul etdi. Olar Gazagystana Aziýanyň tokaý hyzmatdaşlygy guramasynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin ýygnandylar. Forumy geçirmek başlangyjy bilen Koreýanyň Tokaý gullugy çykyş edip, ýurtlar tarapyndan 2013-nji ýylyň oktýabrynda gol çekilen Tokaý senagatynda özara hereketler hakynda ähtnamanyň çäklerinde maslahaty gurady diýip, koreý habar beriş çeşmeleri ýazýarlar.
24.10.2022 06:48
989
Gazagystan Respublikasynda nobatdan daşary prezident saýlawlary bir aýdan az wagtdan - 20-nji noýabrda geçiriler. Gazagystanyň daşary ýurtlardaky edaralarynyň ýanyndaky daşary döwletleriň 53-de saýlaw uçastoklarynyň 68-si döredildi diýip, GR-niň DIM-i habar berdi.
16.10.2022 04:43
1063
Akordada Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen giňişleýin gepleşiklerden soň, Türkmenistan bilen özara söwdanyň möçberiniň iki esse artandygy barada aýtdy.
16.10.2022 03:20
1157
Akordada ýokary derejede giňişleýin türkmen-gazak gepleşikleri başlanyldy. GR-nyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa mübärekleme sözi bilen ýüzlendi diýip, “Kazinform” HHA-nyň habarçysy habar berýär.
12.10.2022 02:03
1551
Duşenbe güni Gazagystanyň Daşary işler ministrligi Astanada şu hepde garaşylýan ýokary we iň ýokary derejedäki halkara wakalar barada brifing geçirdi.
05.10.2022 22:06
925
Gazagystanyň Parlamentiniň aşaky palatasy (Mažilis) gazagystan-türkmen serhedi we Hazarda balykçylyk zolaklarynyň ýanaşyk ýerlerini çäklendirmek baradaky şertnamany kabul etmek üçin ses berdi diýip, TASS habar berýär.
02.10.2022 04:02
1405
Astanada oktýabr aýynyň ortalarynda birbada üç sammit – GDA ýurtlarynyň döwlet baştutanlarynyň sammiti, Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) mejlisi we "Merkezi Aziýa - Russiýa" Parlamentara forumy geçiriler.
18.09.2022 19:57
2030
Samarkantda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew we Eýranyň lideri Ybraýym Raisi geljekde üstaşyr gatnawy has-da artdyrmak üçin Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň mümkinçiliklerini ösdürmegiň wajypdygyny bellediler.