Samsung
jemgyýet
15.11.2022 17:00
24459
Gezelenje gitmäge hyýallandyňyzmy we çaltrak otla petek satyn almak isleýärsiňizmi? Wokzala gitmäge howlukmaň – petek kassasy indi her bir smartfonda we kompýuterde bar!
26.10.2022 22:47
2765
Türkmenistan bilen Awstriýanyň arasynda näme umumylyk bar? Munuň özi, ilikinji nobatda, iki ýurduň hemişelik bitaraplyk derejesidir.
22.10.2022 17:35
2637
Pandemiýadan öňki we soňky döwür hut iki sany paralel äleme öwrülen ýaly boldy – kowidden ozalky ýagdaý hemmeleriň ýadynda, indi bolsa durmuşyň täze bir ýagdaýyna - “post-kowide” öwrenişmäge synanyşýar. Zeper ýeten dünýä ykdysadyýeti we adamzat durmuşynda bolup geçen üýtgeşmeler kem-kemden ozalky ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Bu ulag pudagyna hem degişlidir, hususan-da raýat awiasiýasy kem-kemden “ganatlaryny ýaýyp” we asmana göterilýär.
21.10.2022 22:19
1128
Prezident Serdar Berdimuhamedow karary bilen Myrat Mämmedowy saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň bejeriş-öňüni alyş kömegini guramak boýunça orunbasary wezipesine belläp, ony saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary — Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy wezipesinden boşatdy.
21.10.2022 21:39
1120
Indi Türkmenistanda Sport we ýaşlar syýasaty baradaky meseleler bilen aýratyn edaralar meşgullanarlar. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň permany esasynda ýatyrylan Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň binýadynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti döredildi.
16.10.2022 02:17
1121
Ispaniýanyň “Atresmedia” mediaholdingi Türkmenistan barada bilelikdäki teletaslamalara gyzyklanma bildirdi. Bu teklibe jogap edip, ýurduň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň wekilleriniň Atresmediýa toparynyň “Enviado Especial” (“Ýörite wekil”) dokumental programmasynyň müdirligi bilen onlaýn duşuşygyny gurady.
13.10.2022 23:45
1112
Yslam ösüş banky satyn almagyň täze konsepsiýasyny has netijeli ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň döwlet gullukçylary üçin okuw maslahatyny geçirdi.
13.10.2022 23:04
1172
Beýik Britaniýanyň şasy Karl III täç geýdirme dabarasy 2023-nji ýylyň 6-njy maýynda bolar. Dabaraly çäre onuň ejesi Ýelizaweta II aradan çykan wagtyndan sekiz aý töweregi soň geçiriler. Sişenbe güni Bukingem köşgüniň metbugat gullugynyň habarynda: – “Monarha täç geýdirme dabarasy Westminster abbatlygynda, däp bolşy ýaly, arhiýepiskop Kenterberiýskiý tarapyndan geçiriler.
12.10.2022 15:18
1547
Wenanyň Diplomatik akademiýasynda Awstriýanyň Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy bellenildi – sişenbe güni bu ýerde 1992-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda ýurtlaryň bilelikdäki beýannama gol çekmegine iri şanly senäniň dolmagyna bagyşlanan tegelek stol guraldy.
12.10.2022 00:45
1090
Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti bilen Awstriýanyň Krems amaly ylymlar uniwersiteti özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerini berkitdiler.