Samsung
merkezi aziýa
21.11.2022 16:29
1137
Merkezi Aziýa sebitinde asfaltlanan ýollaryň uzynlygy soňky 20 ýylda 24,5 müň km artdy. Iň uly öňegidişligi ýol gurluşygynyň giň gerimde alnyp barylýan ýurtlary – Türkmenistan bilen Özbegistanda bellemek bolar" – diýlip, Ýewraziýa Ösüş Bankynyň "Merkezi Aziýanyň ykdysadyýeti: täze garaýyş” atly dokladynda aýdylýar.
21.11.2022 06:07
909
Ýaponiýanyň hökümeti dekabryň ikinji ýarymynda Tokioda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada ýekşenbe güni Ýaponiýanyň diplomatik çeşmelerine salgylanyp, Kyodo habarlar agentligi habar berdi.
19.11.2022 08:16
1307
Türkmenistanyň wekiliýeti anna güni Samarkantda geçirilen Ýewropa Bileleleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda özara baglanyşyklylyk: Global Gateway boýunça maslahata gatnaşdy.
19.11.2022 08:04
1101
BMG-nyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2023-nji ýyly halkara derejede “Dialog – parahatçylygyň kepili” diýip yglan etmek barada Kararnamanyň noýabr aýynyň ahyrynda kabul edilmegine garaşylýar – diýip, Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew penşenbe güni Samarkantda geçirilen Merkezi Aziýa we Ýewropa Bileleşiginiň döwletleriniň daşary işler ministrleriniň 18-nji duşuşygynda aýtdy.
18.11.2022 19:02
1058
Hepdäniň penşenbe güni "Global ýylylygyň Merkezi Aziýa täsiri: sebitiň ýurtlarynyň bahalandyrmalary we çemeleşmeleri, şeýle hem sebit hyzmatdaşlygynyň geljegi" atly onlaýn-maslahat geçirilip, oňa Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň we Täjigistanyň analitikleri gatnaşdy. Olara Germaniýanyň, Wengriýanyň, Şwesiýanyň we başga-da birnäçe ýurtlaryň alymlary hem goşuldylar.
10.11.2022 16:08
1024
Merkezi Aziýa ýurtlary Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky baglanyşykdyr we strategik nukdaýnazardan olaryň ähmiýeti barha artýar. Bu ýurtlar daşary syýasatyny diwersifikasiýa edýärler we Ýewropa Bileleşigi (ÝB) olar bilen gatnaşyklary berkitmeli – diýip, Ýewropa diplomatiýasynyň başlygy Josep Borrell anna güni Germaniýanyň Mýunster şäherinde G7 daşary işler ministrleriniň duşuşygynda aýtdy.
09.11.2022 17:12
969
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty “Hytaý + Merkezi Aziýanyň bäş ýurdy” atly seljeriş geçiriji merkezleriň ikinji forumynyň guramaçysy bolup çykyş etdi.
07.11.2022 19:30
1138
Bakuda BMG-nyň Ýewropa boýunça ykdysady topary (UNECE) bilen BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin ykdysady we durmuş toparynyň (UNESCAP) bilelikdäki nobatdaky mejlisi geçirilýär, ol Demirgazyk we Merkezi Aziýa sebitinde demirýollaryň sanly transformasiýasyny çaltlaşdyrmaga bagyşlanandyr.
26.10.2022 16:17
1547
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow 25-nji oktýabr, sişenbe güni Pusan şäherinde geçirilen "Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy" 15-nji Hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşdy.
23.10.2022 08:17
1681
Türkmen bilermenleri "Sebitde özara baglanyşygy üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag-logistika infrastrukturasyny ösdürmegiň ýagdaýy we geljegi" atly onlaýn-maslahata gatnaşdylar.