Ykdysadyýet

30.11.2022 17:40
52
Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň üstaşyr geçelgeleriniň özüne çekijiligini beýan etmek bilen, Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň (KITA) prezidenti Kristofer Lu bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ulag hyzmatdaşlygynyň ösüşi barada pikir alyşdy.
29.11.2022 17:20
68
Duşenbe güni 28-nji noýabrda, Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda bahasy 6 million amerikan dollary we 780 000 TMT bolan 4 sany şertnama baglaşyldy. Bu barada ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
29.11.2022 15:55
70
Seulda resmi iş sapary bolýan Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň prezidenti Ýun Sok Ýol bilen ýangyç-energetika pudagyndaky türkmen-koreý hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.
29.11.2022 10:38
249
Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary kodeksine bilkastlaýyn galp mahabat barada 3121 maddasy goşuldy. Degişli üýtgetme hakyndaky kanun şu gün resmi türkmen metbugatynda çap edildi we 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.
29.11.2022 10:11
67
2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi arkaly Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak tebigy gazy eksport edildi. Bu barada PipeChina West Pipeline kompaniýasy habar berýär.
29.11.2022 09:52
40
Anna güni 25-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda ýerli telekeçi granulirlenen tehniki kükürdi satyn almak barada şertnama baglaşdy. Bu barada ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
29.11.2022 09:30
34
Türkmenistanyň gümrük işgärleri gümrük hyzmatdaşlygyny ösdürmek we serhetlerde ýokary derejeli hyzmaty üpjün etmek üçin daşary ýurtly kärdeşleri bilen özara gepleşikleri geçirdiler. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Hukuk we halkara gatnaşyklary bölüminiň uly gözegçisi Çemengül Baýramowa «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetine beren interwýusynda gürrüň berdi.
29.11.2022 09:27
27
Halkara söwda merkezi tarapyndan durmuşa geçirilýän «Ready4trade» taslamasy Türkmenistanyň telekeçileri üçin eksporty dolandyrmak we serhetüsti amallaryny berjaý etmek boýunça okuw geçirdi. Taslama Ýewropa Birleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär.
28.11.2022 16:25
80
Ýewropa ýurtlarynyň 10-sy Azerbaýjanyň tebigy gazynyň import edilip başlanylmagyna we artdyrylmaga uly gyzyklanma bildirýär. Bu barada Trend habarlar agentligi prezident Ylham Alyýewiň «Ortaky geçelgäniň ugry boýunça: geosyýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet» atly maslahatyň jemleri boýunça çykyşyndan soň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär.
28.11.2022 16:22
111
Owganystan söwdany giňeltmek we ýerli senagaty ösdürmek maksady bilen, Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa harytlaryň eksportyny artdyrýar. Bu barada Bahtar habarlar agentligi habar berýär.