Samsung

Ykdysadyýet

24.03.2023 11:07
22
Türkmenistan, Russiýa we Gazagystan Hazaryň töwereginden aýlanyp geçýän trassanyň gurluşygy barada ylalaşyga gol çekip bilerler - diýip, RF-nyň premýer-ministriniň orunbasary Marat Husnullin RIA Nowosti agentligine gürrüň berdi.
23.03.2023 16:22
93
Duşenbe güni, 20-nji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $15,8 mln amerikan dollaryna deň bolan 12 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
23.03.2023 16:09
100
2025-nji ýylda Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň ýurtlary ýeke-täk energiýa bazary dörederler. Bu barada energetika we infrastrukrura boýunça Ýewraziýa ykdysady komissiýasynyň Gyrgyzystandan ministri Arzybek Kožoşew Bişkekde geçýän Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň halkara energetika forumynyň meýdanynda beýan etdi – diýip, «Rossiýskaýa gazeta» habar berýär.
23.03.2023 16:02
198
Türkmenistanda senagat gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek boýunça iş görnüşi ygtyýarlandyrylmaga degişli işleriň sanawyna goşuldy.
22.03.2023 03:03
90
– “Gyrgyzystan altynyň baý ätiýaçlyk goruny toplady” – diýip, Prezident Sadyr Japarow sişenbe güni Nowruz baýramçylygy mynasybetli eden çykyşynda aýtdy.
20.03.2023 17:50
177
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň baştutanlygyndaky türkmen wekiliýeti gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň «bir penjire» ýörelgesi boýunça «Gündogar-Günbataryň» ugrundaky Hazarüsti halkara Orta geçelgesiniň üstaşyr düzgünleriniň ýönekeýleşdirilmegi taslamasy boýunça Köptaraplaýyn duşuşygyna gatnaşdy.
20.03.2023 14:49
60
Şenbe güni, 18-mji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $1,7 mln amerikan dollaryna deň bolan 6 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
20.03.2023 14:47
61
Tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny «Türkmengaz» konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary Türkmenistanyň Mary welaýatynda «Şerepli» gaz ýatagynda aldylar – diýip, «Nebit-Gaz» gazeti habar berýär.
18.03.2023 15:51
87
Anna güni, 17-nji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda jemi bahasy $126,7 mln amerikan dollaryna deň bolan 11 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
18.03.2023 15:34
51
Türkmenistan 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Azerbaýjana $89,5 mln möçberdäki harydy eksport etdi, bu bolsa geçen ýylyň görkezijisinden 4 esse ýokarydyr – diýip, Trend portaly habar berýär.