Samsung

Ykdysadyýet

20.04.2024 11:16
182
«Russiýa—Yslam dünýäsi: “KazanForum”» forumy meýletinçilik maksatnamasyna gatnaşmak isleýän 1837 dalaşgäri jemlemegi başardy. Forumyň dowamynda olar wekiliýetleri garşy alarlar, maglumat nokatlarynda hyzmat ederler we çäräni guramaga ýardam bererler.
19.04.2024 19:14
64
TElF 2024: Pariž forumynyň öňüsyrasynda “Gaffney, Cline & Associates” kompaniýasynyň sebit direktory Drýu Pauell beren interwýusynda Türkmenistanyň energetika ulgamyndaky maýa goýum mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.
18.04.2024 23:38
58
Türkmenistanda ýetişdirilen ter pomidorlaryň ilkinji tapgyry «Demirgazyk – Günorta» halakara ulag geçelgesi boýunça gönüden-göni deňiz ulagy arkaly Russiýanyň Olýa goýberiş nokadyna getirildi. Munuň özi Türkmenbaşy portundan ýük bölümlerinde ter pomidorlar bolan tirkegli 40 sany ulag ýüklenen ilkinji parom gatnawydyr. Çalt zaýalanýan harytlary daşamak üçin zerur temperaturaly ýörite konteýnerler ulanyldy diýip, Astrahanyň KHBS-y penşenbe güni habar berdi.
18.04.2024 22:15
52
16-njy martda, penşenbe güni Pakistan Yslam Respublikasynyň täze bellenen ilçisi Ahsan Wagan Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowa ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy.
18.04.2024 10:10
181
Gyrgyzystanda iri guryýer demirýol portyny gurmak meýilleşdirilýär diýip, Gyrgyzystanyň Söwda senagat edarasynyň metbugat gullugy habar berýär.
16.04.2024 09:22
181
Ygtyýarly ykdysady operatorlar (YYO) maksatnamasyny kämilleşdirmek baradaky pikir alyşmalar Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük müdirliginiň wekilleriniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň esasy maksady boldy.
16.04.2024 00:46
40
Hytaýyň milli nebit korporasiýasy – «CNPC» Täjigistanyň günorta-günbatarynda täze uglewodorod ýataklaryny gözlemek boýunça taslamasyny durmuşa geçirip başlady. Has takygy, gürrüň owgan-täjik çöketliginde ýerleşýän Bohtar taslamasy barada barýar diýip, täjik KHBS-y habar berýär.
15.04.2024 20:29
31
Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmaklyga goldaw Maksatnamasy (BOMKA 10) Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Döwlet weterinariýa gullugyna we Ösümlikleriň karantini gullugyna umumy bahasy 57 müň ýewrodan gowrak bolan IT enjamlaryny resmi taýdan gowşurdy.
10.04.2024 15:47
264
Häzirki zaman dünýäsinde 1C programma üpjünçiliginiň önümlerini bilmek, siziň zähmet bazarynda bäsdeşik artykmaçlygyňyz bolup biler. Belli Tilsimat hojalyk jemgyýeti “1C: Zähmet haky we işgärleri dolandyrmak 8” (1С:ЗУП 8) programma üpjünçiligini hödürleýär.Häzirki döwürde bu programma üpjünçiligi işgärleri dolandyrmak we aýlyk hakyny hasaplamak üçin iň meşhur çözgütleriň biri bolup durýar.
08.04.2024 12:06
517
Foruma gatnaşyjylar GDA ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda netijeli demirýol daşamalary ulgamyny ýola goýmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.