Samsung

Ykdysadyýet

30.09.2023 10:36
146
Işewürlik forumynda Türkmenistanyň energetika kuwwatlyklary barada aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda jemi 71,2 milliard tonna nebit gorlarynyň bardygy aýdyldy. Şonuň 53 milliard tonnasy gury ýerde, 18,2 milliard tonnasy hem deňiz ýalpaklygynda ýerleşýär.
29.09.2023 22:15
95
Şu ýylyň ýanwar - awgust aýlarynda Hazarüsti ulag geçelgesi arkaly ýükleriň geçirilişi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 85,3 göterim ýokarlanyp, jemi 1,7 million tonna deň boldy.
29.09.2023 18:22
68
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow nemes kompaniýalaryny Arkadag şäherinde senagat toplumyny döretmeklige gatnaşmaga çagyrdy. Döwlet habarlar agentliginiň berýän maglumatlaryna görä, işewürlik teklibi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň we Germaniýanyň Gündogar ykdysady komitetiniň ýolbaşçylarynyň ýygnagynda eden çykyşynda Berlinde Halk Maslahaty Başlygy tarapyndan aýdyldy.
29.09.2023 17:35
55
Türkmenistan wodorod energetikasy babatynda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine aýratyn üns berýär.
29.09.2023 17:34
148
Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Berlinde geçirilen duşuşygynda Gurbanguly Berdimuhamedow energetika ulgamynyň Türkmenistan üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudygyny belledi.
29.09.2023 17:22
93
Bellenişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda umumy bahasy ABŞ-nyň 10 milliard dollaryndan gowrak bolan 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar.
29.09.2023 13:02
75
2 – 5-nji oktýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde “ADIPEC 2023” sergisi geçiriler. Onda “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri hem-de “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan Türkmenistanyň energetika toplumy tanyşdyrylar.
29.09.2023 12:41
78
Maliýe grant mümkinçilikleri hususy kärhanalarda, işewürlik geňeşçilerinde we jemgyýetçilik birleşiklerinde uly gyzyklanmalary döretdi. Çärelere gatnaşyjylar grant maýalarynyň möçberi, ony almagyň şertleri we munuň üçi gerekli resminamalar barada giňişleýin maglumat aldylar.
29.09.2023 00:26
61
Hytaý atom energiýasynyň energiýa ulgamyndaky paýyny häzirki wagtda 5% -den 2035-nji ýyla çenli 10% -e we 2060-njy ýyla çenli bolsa, 18% -e ýetirmegi maksat edinýär. Muny Hytaýyň Atom energiýasy Assosiasiýasynyň wekili Wan Binghua metbugat ýygnagynda belledi diýip, "Russiýa - Hytaý: esasy zat" habarlar gullugy habar berýär.
28.09.2023 21:00
194
Russiýa Federasiýasynyň Baştutany Rustam Minnihanow Türkmenistanda “Aurus” kysymly awtoulaglaryň peýda bolup biljekdigini mälim etdi.