Samsung

Ykdysadyýet

20.05.2024 10:32
253
Daşary ýurtlaryň raýatlary Türkiýede ýeňillikli tertipde öz işewürligini açyp bilerler.
18.05.2024 00:28
165
24-25-nji maý aralygynda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak türkmen we daşary ýurtly gatnaşyjy gatnaşar. Olaryň arasynda döwlet edaralary we guramalary, hususy kompaniýalar we kärhanalar, işewür düzümler bar.
17.05.2024 23:47
181
Türkmenistanda sanly Döwlet ýer kadastrynyň – ýerleriň döwlet hasaba alyş işleriniň dowamynda toplanan maglumatlaryň jemini, olaryň mukdaryny we hilini, ykdysady bahalandyrmasyny, şeýle hem ýer baýlyklarynyň, ekin meýdanlarynyň netijeli we tygşytly ulanylmagyna gözegçilik etmek üçin toplanan maglumatlary öz içine alýan bitewi elektron ulgamynyň döredilmegi dowam edýär.
17.05.2024 09:20
261
Geçen ýyl Gazagystanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen haryt dolanşygy ABŞ-nyň 7,7 mlrd dollaryna deň boldy.
17.05.2024 01:42
203
2023-nji ýylyň jemlerine göra Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 13% ýokarlandy we 678 million tonna boldy diýip, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistan Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň hökümet ýolbaşçysynyň orunbasary Marat Husnullin bilen bolan duşuşygynda belledi.
16.05.2024 11:06
378
14-15-nji maýda türkmen wekiliýeti, şol sanda «Türkmen Logistika» assossiýasiýasynyň, döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň wekilleri Almatyda geçýän 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyna gatnaşýar.
15.05.2024 21:50
232
15-nji maýda Daşoguz şäherinde Özbegistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmaljon Kuçkarow Daşoguz welaýatynyň häkimi Soltanmyrat Soltanmyradow bilen duşuşdy. Gepleşigiň dowamynda Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatynyň we Daşoguz welaýatyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň ýollary hem-de maýa goýum hyzmatdaşlygy barada möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
15.05.2024 21:02
176
Jemleýji resminama “Ösüş maliýeleşdirmesini güýçlendirmek üçin ulag we energiýa birikmesi boýunça ýokary derejeli diolog: BMG-nyň 2026 – 2035-nji ýyllar üçin «Durnukly ulagyň onýyllygy» - energiýa birikmesi üçin Aşgabat platformasy” ady bilen Baş Assembleýanyň 78-nji sessiýasynyň jemleýji resminamasy hökmünde kabul edilip, BMG-nyň alty resmi dilinde neşir edildi we ýaýradyldy.
15.05.2024 18:07
191
2024-nji ýylyň 14-nji maýynda «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gurnamagynda Stambul şäherinden gelýän ýükleri «MNG Havayollari ve Taşimaçilik A.Ş.» kompaniýasynyň howa gämilerinden düşürip, Türkmenbaşy Halkara howa menzilinden awtoulaglara geçirip multimodal görnüşde Gazagystan Respublikasynyň Aktobe şäherine ugradyldy.
14.05.2024 13:25
384
Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Gismat Gozalow 2024-nji ýylyň maý aýynyň 13-14-i aralygynda iş sapary bilen Balkan welaýatyna gitdi.