Samsung

Sport

25.11.2023 07:29
98
24-26-njy noýabrda BAE-niň paýtagty Abu-Dabide “Formula-1” ýaryşynyň 2023-nji ýyl möwsüminiň jemleýji tapgyry geçer.
24.11.2023 11:37
153
Dünýäniň dürli döwletlerinden gelen, atly sport boýunça federasiýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri bilen geçirilen duşuşykda, Aba Annaýew adyndaky halkara atçylyk akademiýasynda bilelikde ylmy işleri, Halkara maslahatlary, seminarlary we konferensiýalary guramak boýunça degişli işleri durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri barada pikirler alşyldy.
23.11.2023 14:01
202
Dünýä çempionatyna jemi 80 ýurtdan 766 küştçi gatnaşýar.
21.11.2023 16:10
123
Meksikada geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň wekili Gaýgyzyz Töräýew 81 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medal gazandy.
21.11.2023 11:45
312
Uly göwrümli sport çäresi, 14-nji Dünýä Kuraş çempionaty şu ýylyň 23-nji noýabryndan 28-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň paýtagtynda Olimpiýa şäherçesiniň söweş sungat toplumynda geçiriler. Bu uly çäräniň petekleri eýýäm satuwa çykaryldy. Bu barada THP habar berýär.
19.11.2023 18:19
173
Ýaryş şweýsar ulgamyna laýyklykda 9 tapgyrda geçirildi. Oňa jemi 121 türgen gatnaşdy.
17.11.2023 13:59
145
IBA ýetginjekleriň boks boýunça dünýä çempionaty 24-nji noýabrdan 4-nji dekabr aralygynda Ermenistanyň Ýerewan şäherinde geçiriler.
17.11.2023 13:33
169
Türkmen küştçisi Leýla Şöhradowa, 4-nji tapgyra gatnaşanyndan soň, 16 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda dünýä çempionatynda 1-2 orny paýlaşýar. Leýla, ýaryşyň başyndan şu wagta çenli oýnan 4 oýnunyň hemmesinde ýeňiş gazandy we Elo reýtingini 100 utuk ýokarlandyrmagy başardy. Dördünji tapgyrdan soň Leýlanyň reýting görkezijisi 2650 bal görkezýär diýip, Türkmenistan Küşt federasiýasynyň metbugat beýanatynda aýdylýar.
17.11.2023 12:53
176
Ýewraziýadaky iň uly awtoulag ýaryşynyň 14-nji tapgyry 2024-nji ýylyň tomsunyň ortalarynda 5-15-nji iýuly aralygynda bolup, üç ýurduň çäginden geçer.
15.11.2023 11:53
278
Halkara birleşigi tarapyndan öňe sürlen we Türkmenistan tarapyndan goldanylan Kuraş sporty boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin dünýäniň 50 ýurdundan 240-dan gowrak türgen Aşgabat şäherine geler.