Samsung

Medeniýet

24.05.2023 22:17
505
Çarşenbe güni, ÝUNESKO Bütindünýä sanawyna 64 dokumental ýygyndysynyň goşulandygyny yglan etdi we sanawda ýygyndylaryň umumy sanyny 494-e ýetirdi. Sanawa Türkmenistan tarapyndan teklip edilen Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy hem girdi.
24.05.2023 17:06
345
Syýasy sypaýylyk — bu XXI asyryň dili bolmak bilen, ol dawalardan we düşünişmezliklerden azat adamzat jemgyýetiniň ösüşini kesgitleýär. 1980-nji ýyllarda syýasy sypaýylyk ýa-da «inklýuziw dil» hadysasy bir tarapdan ilatyň gowşak toparlaryny kemsitmelerden goramaga ymtylyşyny, beýleki bir tarapdan bolsa — şunuň ýaly çydamsyzlygyň islendik görnüşlerini ýok etmekligi özünde utgaşdyrýardy.
24.05.2023 16:48
676
Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Sergi merkeziniň paýtagtdaky galereýasynda «Sazlaşygyň ýesirliginde» atly sergi açyldy.
24.05.2023 16:18
735
31-nji maýdan 2-nji iýun aralygynda Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçihanasynyň Instagramdaky sahypasynda habar berilýär.
24.05.2023 15:06
354
Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowa D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň sanawyna täze hödürnamalary hödürlemek boýunça käbir meýilnamalary yglan etdi.
24.05.2023 12:48
675
Türkmenistanyň Russiýadaky Baş konsullygy (Astrahan şäheri) beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäresini gurady.
23.05.2023 23:23
416
Daşkent şu günler uly döredijilik meýdançasyna öwrüldi - 22-nji maýdan 28-nji maý aralygynda bu ýerde "Ýewraziýa" Halkara teatr sungaty festiwaly geçirilýär. Azerbaýjandan, Belarusdan, Gruziýadan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Russiýadan, Türkmenistandan, Täjigistandan, Türkiýeden we Özbegistandan gelen döredijilik toparlary öz sungat başarnyklaryny özbek halkyna hödürlärler.
23.05.2023 01:05
314
Awstriýa auksion kompaniýasynyň "Ajaýyp gadymy gündogar halylary-XXXIII" nobatdaky auksiony 10-njy iýunda Wenada geçiriler. Auksionda gadymy türkmen, kawkaz, anadoly, pars, hytaý halylary we başga-da 165 haly önümi bar.
22.05.2023 19:33
398
Türkmenistanyň Ýaşlar simfoniki orkestriniň özboluşly Gala konserti 27-nji maýda Aşgabatda geçiriler. Uly çagalar horunyň hem gatnaşjak saz çäresi Çagalar gününe bagyşlanyp, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň goldawy bilen paýtagtyň Mukam köşgünde geçiriler.
22.05.2023 18:27
353
Retro stiline mahsus bolan konsert Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet sazçylyk mekdebiniň wokal bölüminiň dürli ýyllardaky uçurymlary tarapyndan berler. Aýdym-saz meýdançasynda 80-nji ýyllaryň türkmen estrada ýyldyzlary - Maýa Omadowa, Ýelena Oreşkina, Töre Şabasanow, Nina Ýarsewa, Aleksandr Ýerhan, Hasar Atamyradow dagylar çykyş ederler.