Samsung

Jemgyýet

28.05.2023 10:57
587
Aşgabatda üç günlük “DigiWomen Codefest” hakatony (bäsleşik) badalga aldy, bu bäsleşik innnowasiýa tehnologiýalar babatda artykmaçlygy bolan aýal-gyzlara öz işini döretmäge itergi berýän innowasiýa ideýalaryny we tehniki ukyplaryny görkezmäge mümkinçilik berer.
27.05.2023 22:32
200
Owganystanyň Söwda we senagat ministrligi Owganystanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda söwda attaşesini belledi.
27.05.2023 22:00
54
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda 26-njy maýda Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Teri Hakkalanyň gatnaşan «Merkezi Aziýa - Ýewropa Bileleşigi» görnüşindäki Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň ahyrynda Türkmen Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy onuň bilen söhbetdeş bolsy we ol birnäçe soraga jogap berdi.
27.05.2023 20:00
210
Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin täze döwlet baýragyny - Gagarin ordenini hödürledi. Döwlet baştutanynyň degişli permany şenbe güni çap edildi – diýip, TASS habar berýär.
27.05.2023 19:20
233
7-nji iýundan 9-njy iýuna çenli Kazanda bilim ministrleriniň Halkara forumy geçiriler, oňa 20-den gowrak ýurtdan, şol sanda Türkmenistandan bilim ulgamynyň ýolbaşçylary gatnaşarlar. Bu barada TASS Russiýa Federasiýasynyň Bilim ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanmak bilen habar berýär.
27.05.2023 12:12
256
Ženewada (Şweýsariýa) geçýän 76-njy Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň barşynda BSGG-nyň baş direktory Tedros Gebreýesus we FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino 4-nji oktýabrda güýje giren özara düşünişmek baradaky Ähtnamanyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy uzaltmagy ylalaşdylar. Resminama ýene-de 4 ýyla uzaldyldy.
27.05.2023 10:59
486
Ýaş owgan demirýolçylary Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär mekdebinde okuwyň doly kursuny geçdiler. Mekdebiň uçurymlaryna ýurdumyzyň Bilim ministrliginden degişli resminama berildi.
27.05.2023 10:42
177
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň 4-nji ýyl talyby Serdar Rahymow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň arasynda geçirilýän bäsleşigiň çäklerinde «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy.
26.05.2023 23:05
125
Täze Arkadag şäheri açylyşa taýýarlanýar, häzirki wagtda bu ýerde şäher häkimligi we döwlet edaralarynyň bölümleri döredildi we olaryň iş düzgünleri ýola goýulýar.
26.05.2023 22:24
134
29-31-nji maýda Aşgabat şäherine Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekiliýeti geler. Geljekki duşuşyk anna güni Ženewada Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili, ilçi Atageldi Haljanow bilen BSG-ä goşulmak boýunça bölüminiň müdiri Maika Oşikawa tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy – diýip, News Central Asia habar berýär.